Delårsrapport Verisec AB (publ) 1 april – 30 juni 2018

PERIODEN I SAMMANDRAG

Andra kvartalet: 1 april – 30 juni 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till 19,2 (12,4) MSEK
 • Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, uppgick till -6,9 (-5,7) MSEK
 • Rörelseresultatet, EBIT, uppgick till -8,5 (-6,8) MSEK
 • Periodens resultat uppgick till -8,9 (-7,0) MSEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -5,0 (-6,2) MSEK
 • Per den 30 juni 2018 uppgick likvida medel till 38,0 (26,5) MSEK
 • Periodens resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -1,98 (-1,58) SEK

Första halvåret: 1 januari – 30 juni 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till 36,9 (26,6) MSEK
 • Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, uppgick till -14,0 (-9,0) MSEK
 • Rörelseresultatet, EBIT, uppgick till -17,2 (-11,0) MSEK
 • Periodens resultat uppgick till -17,9 (-11,1) MSEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -13,8 (-7,3) MSEK
 • Per den 30 juni 2018 uppgick likvida medel till 38,0 (26,5) MSEK
 • Periodens resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -4,02 (-2,51) SEK

Väsentliga händelser under andra kvartalet: 1 april – 30 juni 2018

 • APRIL: Technology Nexus Secured Business Solutions AB ska integrera Freja eID i sin produkt HAG (Hybrid Access Gateway). Nexus har en mycket stark ställning genom sin autentiseringsplattform för verksamhetssystem som riktar sig till företag, myndigheter och kommuner och deras anställda, kunder och invånare. Nexus Hybrid Access Gateway, HAG, är en produkt som används för att möjliggöra säker åtkomst till digitala resurser – oavsett var resurserna eller användarna befinner sig. Kunder och partners väljer Nexus HAG för att möjliggöra säker inloggning till olika verksamhetssystem med tjänste-ID:n eller de publika e-legitimationer som finns på marknaden.
 • APRIL: Verisec bytte 30 april 2018 Certified Adviser från Remium Nordic Holding AB till Erik Penser Bank AB (publ). Verisec är upptaget för handel på Nasdaq First North Premier, vilket innebär att företaget måste ha ett avtal med en Certified Adviser. En Certified Adviser har en kontrollfunktion i förhållande till Nasdaq First North Premier och skall tillse att regler och krav som är förknippade med att vara upptagen till handel på marknadsplatsen följs. En Certified Adviser har också en rapporteringsskyldighet ifall regler inte följs.
 • MAJ: Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2017. Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning sker för verksamhetsåret 2017 och att till förfogande stående medel ska balanseras i ny räkning. Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsåret 2017.

  Årsstämman beslutade enligt valberedningens framlagda förslag att ett sammanlagt styrelsearvode ska utgå med 150 000 SEK, varav 100 000 SEK till ordförande som inte är anställd av företaget och 50 000 SEK till den styrelseledamot som inte är anställd av företaget. Årsstämman beslutade att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

  Årsstämman beslutade vidare att företagets styrelse ska utgöras av fyra stämmovalda styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter. Årsstämman beslutade om omval av Tony Buss, Anders Henrikson, Christian Rajter och Anders Moberg till ordinarie styrelseledamöter. Vidare beslutade stämman att välja Christian Rajter till styrelsens ordförande. Årsstämman beslutade om omval av Ernst & Young Aktiebolag som revisionsbolag, med Andreas Nyberg som huvudansvarig revisor.

  Årsstämman beslutade slutligen att bemyndiga styrelsen att, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, fatta beslut om att öka företagets aktiekapital genom nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i företaget. Styrelsen ska kunna besluta att nyemission ska ske med företrädesrätt och/eller med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller eljest med villkor. Styrelsen föreslås äga rätt att fatta beslut i sådan utsträckning att företagets aktiekapital ska kunna ökas med ett belopp motsvarande sammanlagt högst 10 procent av det registrerade aktiekapitalet vid tidpunkten då styrelsen först utnyttjar bemyndigandet.
 • MAJ: Verisec lanserade en gratisversion av Freja eID som ger alla företag, myndigheter och övriga organisationer tillgång till en helt kostnadsfri e-legitimation. Gratisversionen innebär att onlinetjänster kan växla över från lösenorden och låta sina användare logga in och göra digitala underskrifter på Freja eID:s basnivå.
 • MAJ: Verisec inledde ett långsiktigt samarbete med Curity AB - den ledande leverantören av API-driven identitetshantering. Curity identitetsserver underlättar för större företag och organisationer med olika databaser, API:er och befintliga applikationer att dra nytta av och bygga in inloggningsmetoder som Freja eID.
 • JUNI: Verisec beslutade, med stöd av det bemyndigande styrelsen erhöll på årsstämman den 3 maj 2018, om en riktad kontant nyemission om 335 500 aktier till en teckningskurs om 120 SEK per aktie, vilket innebar att Verisec tillfördes cirka 40,3 MSEK före emissionskostnader. 

  Nyemissionen tecknades av ett flertal svenska institutionella investerare, däribland Handelsbanken Fonder, Svolder, Merlinum och Swedbank Robur. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt möjliggöra en kapitalanskaffning samt att diversifiera aktieägarbasen med välrenommerade institutionella investerare.

  Med anledning av nyemissionen ökade antalet aktier i Verisec med 335 500 aktier till 4 771 833 aktier och aktiekapitalet ökade med 52 422 SEK till 745 599 SEK. Nyemissionen innebar en utspädningseffekt om cirka 7,0% baserat på det totala antalet aktier i Verisec vid tiden för nyemissionen. Teckningskursen på 120 SEK per aktie fastställdes efter förhandlingar med externa investerare och innebar en, enligt styrelsens bedömning, marknadsmässig emissionsrabatt om 3,2 procent mot aktiens stängningskurs på Nasdaq First North Premier den 5 juni 2018.
 • JUNI: Verisec inledde samarbete med Signicat AB kring digitala identiteter. Som en del i avtalet erbjuder Signicat nu Freja eID som en signerings- och autentiseringsmetod som gör det möjligt för aktörer inom detaljhandeln, finansmarknaden och andra organisationer att använda Freja eID för att registrera och engagera kunder. Signicat har skapat underlag för Freja eID i sin plattform för digitala identiteter (Signicat Digital Identity Platform) och kommer att agera återförsäljare av Freja eID-auktorisation som en del av det kommersiella avtalet. Genom Signicat-plattformen kommer dess kunder att ha tillgång till Freja eID-användare via samma gränssnitt.
 • JUNI: Verisec slöt avtal med Riksidrottsförbundet kring användning av e-legitimationen Freja eID. Riksidrottsförbundet är den svenska idrottsrörelsens paraplyorganisation med uppgift att stödja, företräda och leda idrottsrörelsen i gemensamma frågor, såväl nationellt som internationellt. Riksidrottsförbundet samlar 71 olika specialidrottsförbund som i sin tur har cirka 3,3 miljoner medlemmar i 20 000 föreningar.
 • JUNI: Boplats Sverige öppnade möjligheten för sina användare att logga in till www.boplatssverige.se med hjälp av Freja eID. Boplats Sverige är en tjänst från Vitec Software Group AB, ett företag som utvecklar standardiserade programvaror för specifika branschers unika behov. I den helhetslösning som Verisec levererar till Vitec ingår Freja eID för inloggning till Boplats Sverige. Det är en rikstäckande marknadsplats där för närvarande drygt 20% av Sveriges hyresrätter är anslutna och där man nu som bostadssökande kan skapa sin egen bostadsprofil.
 • JUNI: Verisec lanserade ett gratis ID-Skydd till den statligt godkända e-legitimationen Freja eID med syfte att skydda fler svenskar mot bedrägerier. Med det nya ID-skyddet varnas användaren när en obehörig person försöker ändra folkbokföringsadress eller lägger till en extra adress till en individ. En motåtgärd för att försöka minska antalet bedrägerier som ofta börjar med att bedragaren ändrar folkbokföringsadress eller registrerar en särskild postadress hos Skatteverket.

Väsentliga händelser efter andra kvartalets utgång

 • AUGUSTI: Personalen i Verisec har tecknat aktier inom ramen för det incitamentsprogram som etablerades i maj 2015, och där perioden för teckning av aktier (1 juli 2018 – 31 december 2018) har inletts. I maj 2015 emitterade Verisec AB (publ) teckningsoptioner inom ramen för ett incitamentsprogram för bolagets anställda. Incitamentsprogrammet innebar att Verisecs medarbetare erbjöds möjligheten att köpa optioner som ger innehavaren rätt att teckna nya aktier i Verisec AB (publ) till teckningskursen 60 SEK per aktie under perioden 1 juli 2018 – 31 december 2018. När teckningsperioden inleddes den 1 juli 2018 uppgick de anställdas innehav enligt incitamentsprogram 2015/2018 till 100 450 teckningsoptioner. De anställda har totalt tecknat 12 975 nya aktier inom ramen för incitamentsprogrammet, vilket tillförde Verisec AB (publ) 778 500 kronor och ökade antalet aktier med 0,3%. Efter teckning av teckningsoptioner kvarstår totalt 87 475 teckningsoptioner i incitamentsprogram 2015/2018 som kan utnyttjas för teckning av nya aktier fram till 31 december 2018. 


KOMMENTAR FRÅN VD

Sälj och marknadsaktiviteterna har intensifierats ytterligare under det andra kvartalet tillsammans med lansering av flera nya funktioner i Freja eID.

IDG-undersökningen som genomfördes under kvartalet visade tydligt på den oro som finns i Sverige för onlinebedrägerier. Av de som deltog i undersökningen uttryckte 9 av 10 oro över att bli utsatta. Intressant att notera var också att 87% av de som svarade efterfrågade starkare inloggningslösningar, specifikt e-legitimationer. Undersökningen ger således ett starkt stöd både för Freja eID som plattform och tiden för lanseringen.

Vår säljstrategi bygger på två huvudsakliga komponenter; att tillföra nya tjänster och att attrahera nya användare. För att göra detta på ett effektivt sätt krävs en hög grad av koordination mellan alla delar av organisationen. De aktiviteter som genomförts under kvartalet inklusive lansering av nya funktioner visar på denna förmåga. Nya tjänster har tillförts löpande under kvartalet och bearbetningen av marknaden sker både direkt och indirekt via partnerskap.

De flesta anslutna tjänsterna initialt var just partnertjänster såsom Svensk e-legitimation, Nexus och Signicat. Genom sina kundrelationer når dessa ut till kunder som vi själva inte har en relation med, samtidigt som integrationsarbetet förenklas och tjänster kan kopplas på i en högre takt.

Direktbearbetningen sker framförallt med inriktning att alla svenskar skall ha en eller fler relevanta tjänster med Freja eID. I praktiken innebär detta ett fokus mot breda tjänster med stora volymer av användare, och gärna där Freja eID kan ersätta fasta lösenord. Aktuella exempel under kvartalet var Riksidrottsförbundet som med 3,3 miljoner medlemmar fördelade på 20 000 föreningar har potential att attrahera större användargrupper. Under kommande kvartal är ambitionen att fler breda tjänster ansluter sig till Freja eID och därmed tillför mer nytta till användarna.

Gratisversionen som lanserades under kvartalet var också ett led i att attrahera tjänster med större användargrupper och öka kännedom om Freja eID. I gratisversionen kan användaren växla sitt befintliga lösenord till Freja eID-appen i mobilen och bibehålla samma tillitsnivå som redan är etablerad med onlinetjänsten, samtidigt som säkerheten och användarupplevelsen förbättras.

Den bärande idén med Freja eID är att användare skall kunna återta kontrollen av sina digitala liv. Med sommaren som närmade sig, som tyvärr är högsäsong för bedragare, lanserades därför ett gratis ID-Skydd för användare som uppgraderat till Freja eID+. Med det inbyggda skyddet skapar vi förutsättningen för att höja skyddsnivån för samtliga Freja eID+ användare, och skapar även ett incitament för att uppgradera till plusnivån.

Att lansera en nationell infrastruktur tar tid och kräver långsiktighet. För att säkra kapital för den fortsatta uppbyggnaden beslutades och genomfördes en riktad kontant nyemission under kvartalet som tillförde drygt 40 MSEK före emissionskostnader. Med en stärkt kassa och ytterligare starka institutionella ägare ombord har vi tagit nästa viktiga steg i uppbyggnaden av plattformen Freja eID.

Johan Henrikson, VD
Stockholm, augusti 2018

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Henrikson, VD Verisec
Mobil: +46 733-45 89 02
Email: johan.henrikson@verisec.com

Informationen lämnades för offentliggörande den 16 augusti 2018, kl. 07:30 CET genom ovanstående persons försorg.

Om Verisec
Verisec AB (publ) är ett bolag i framkant av digital säkerhet och skapar lösningar för att göra system säkra och lättillgängliga. Bolaget tillhandahåller ett brett utbud av produkter inom sina två fokusområden: Digitala identiteter och Informationssäkerhet. Verisec har distribution globalt och verksamhet i Stockholm, London, Belgrad, Madrid, Mexico City, Dubai och Frankfurt. Verisec är noterat på Nasdaq First North Premier i Stockholm. Erik Penser Bank AB är Verisecs Certified Adviser. För ytterligare information: www.verisec.com och www.frejaeid.com

Taggar:

Om oss

Verisec AB (publ) är ett bolag i framkant av digital säkerhet och skapar lösningar för att göra system säkra och lättillgängliga. Bolaget tillhandahåller ett brett utbud av produkter inom sina två fokusområden: Digitala identiteter och Informationssäkerhet. Verisec har distribution globalt och verksamhet i Stockholm, London, Belgrad, Madrid, Mexico City, Dubai och Frankfurt. Verisec är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm. Erik Penser Bank AB är Verisecs Certified Adviser, för kontakt med dem ring 08-463 83 00 eller skicka epost till certifiedadviser@penser.se. För ytterligare information: www.verisec.com | www.frejaeid.com | www.verisec.com/sv/finansiell-info