Delårsrapport Verisec AB (publ) 1 januari – 30 juni 2017

PERIODEN I SAMMANDRAG

Andra kvartalet: 1 april – 30 juni 2017

• Nettoomsättningen uppgick till 12,4 (13,9) MSEK

• Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, uppgick till -5,7 (-5,0) MSEK

• Resultat efter skatt uppgick till -7,0 (-5,5) MSEK

• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -6,2 (-5,8) MSEK

• Per den 30 juni 2017 uppgick likvida medel till 26,5 (18,2) MSEK

• Resultat efter skatt per aktie för andra kvartalet före och efter utspädning uppgick till -1,58 (-1,37) SEK

Första halvåret: 1 januari – 30 juni 2017

• Nettoomsättningen uppgick till 26,6 (26,1) MSEK

• Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, uppgick till -9,0 (-9,8) MSEK

• Resultat efter skatt uppgick till -11,1 (-11,2) MSEK

• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -7,3 (-9,0) MSEK

• Per den 30 juni 2017 uppgick likvida medel till 26,5 (18,2) MSEK

• Resultat efter skatt per aktie för första halvåret före och efter utspädning uppgick till -2,51 (-2,77) SEK

Väsentliga händelser under andra kvartalet: 1 april – 30 juni 2017

APRIL: Företaget gjorde en kommersiell lansering av den nya e-legitimationen Freja eID mot företag, myndigheter och organisationer som vill ansluta sig till tjänsten. 15 augusti 2017 lanseras tjänsten mot användare. Freja eID kommer att bli en ny mobil e-legitimation som kommer kunna användas för säker inloggning och digitala underskrifter till en lång rad tjänster på internet. Genom ett samarbete med ATG (Aktiebolaget Trav & Galopp) och deras nätverk av 2 000 butiker kommer Freja eID också kunna göra den fysiska legitimationskontroll som bland annat krävs för att få kvalitetsmärket Svensk e-legitimation från statliga E-legitimationsnämnden. Freja eID kommer att ansöka om att bli granskad och godkänd för Svensk e-legitimation.

Den kommersiella lanseringen innebär att man nu kan inleda förhandlingar med kunder som vill ansluta sina användare till e-legitimationen. Verisec kommer att marknadsföra tjänsten under varumärket Freja eID med en egen webbplats med adressen www.frejaeid.com

APRIL: Tieto och Verisec inledde ett samarbete kring e-legitimation för offentlig sektor. Samarbetet innebär att Tieto underlättar integrationen mellan en ny e-legitimationslösning från Verisec och de olika system och tjänster som används av myndigheter, kommuner och landsting runtom i landet. Syftet är att skapa en mobil, säker och användarvänlig e-legitimation som underlättar vardagen för både offentliganställda och medborgare.

Tieto är en av Nordens ledande mjukvaru- och tjänsteleverantörer med kunder inom såväl privat som offentlig sektor. Flera statliga myndigheter, samtliga landsting och 275 av Sveriges kommuner har Tietos system och tjänster integrerade i sin IT-miljö eller i hanteringen av den. En viktig del av en IT-miljö är den digitala identifieringen av användarna och idag används ofta en rad olika lösningar som är kostsamma, begränsade eller har bristande användarvänlighet. I och med samarbetet mellan Tieto och Verisec kan inloggnings- och identifieringsprocesser förenklas och användarupplevelsen och säkerheten förbättras.

MAJ: Verisec etablerade ett helägt svenskt dotterföretag där verksamheten för den nya e-legitimationen Freja eID skall bedrivas. Anledningen är att skapa en tydligare koncernstruktur och särskilja tjänsten Freja eID, som bygger på en annan affärsmodell än Verisecs traditionella verksamhet.

MAJ: Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsåret 2016. Årsstämman beslutade vidare om omval av sittande styrelse och revisionsbolag samt huvudansvarig revisor. Årsstämman beslutade slutligen att införa Incitamentsprogram 2017/2020 till ledande befattningshavare, nyckelpersoner och övrig personal inom koncernen genom emission av högst 150 000 teckningsoptioner. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie i företaget och kan utnyttjas under tiden från den 1 juli 2020 till och med den 31 december 2020. Teckningskursen för aktie vid utnyttjandet av teckningsoption uppgår till 185 kronor per aktie. Aktieutspädningen kan vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna uppgå till cirka 3,3 procent.

JUNI: Verisec tecknade ett avtal med Sunet om att via tjänsten Freja eID utföra legitimationskontroll av studenter för utfärdande av digitala identiteter. Studenterna blir därmed också den första större användargruppen som får tillgång till den nya e-legitimationen Freja eID. Tjänsten kommer att levereras från andra halvan av augusti 2017. Sunet, som är en enhet på Vetenskapsrådet, har i uppgift att skapa infrastruktur för datakommunikation på universitet, högskolor och andra anslutna organisationer. Bakgrunden till avtalet är att det finns ett behov av säkerställd identifiering av studenter för inloggning till vissa elektroniska tjänster inom universitets- och högskolevärlden, bland annat webbplatsen Antagning.se.

JUNI: Programvarubolaget Vitec valde Verisec för att leverera en komplett ID-lösning för sina programvaror riktade mot bygg- och fastighetsbranschen samt fastighetsmäklare. Lösningen erbjuder stöd för den befintliga e-legitimationen BankID och kommer även att stödja Freja eID. Vitec utvecklar standardiserade programvaror för specifika branschers unika behov.

I takt med att allt fler av de produkter man utvecklar kräver att användarna kan identifiera sig digitalt på ett säkert sätt har behovet av en e-legitimation vuxit fram. I den helhetslösning som Verisec kommer att leverera ingår Verisecs e-legitimation Freja eID för inloggning till Boplats Sverige. Det är en rikstäckande marknadsplats där för närvarande 260 000 hyresrätter är anslutna.

JUNI: Verisec slöt ett avtal med Svenska Försäkringsfabriken AB om integration av e-legitimationen Freja eID. Svenska Försäkringsfabriken erbjuder IT-lösningar för banker och försäkringsbolag och kommer erbjuda sina kunder att använda Freja eID för sina slutanvändare. Digitaliseringen inom bank och försäkringsbranschen kräver i allt högre utsträckning att slutanvändarna måste identifiera sig på ett säkrare och mer användarvänligt sätt än med användarnamn och lösenord. Att låta slutkunderna använda sig av en e-legitimation gör att tjänsteleverantörerna inte behöver ha egna system för ID-hantering och inte heller behöver lägga resurser på ursprungsidentifieringen av användarna. Freja eID kommer nu att bli ett alternativ   som Svenska Försäkringsfabriken AB kommer att erbjuda sina kunder för att slutanvändarna smidigt skall kunna logga in och skriva under digitalt i olika tjänster.

JUNI: Verisec bytte lista till Nasdaq First North Premier.

Väsentliga händelser efter andra kvartalets utgång

AUGUSTI: Verisec slöt ett avtal med en nationell utvecklingsbank i Latinamerika. Avtalet avser Verisecs egenutvecklade teknik för hantering av digitala identiteter och omfattar ett flertal produkter i ID-plattformen Freja och skall användas för att säkra dataåtkomst samt erbjuda smidigare inloggningar och elektroniska underskrifter för bankens kunder. Utvecklingsbanken verkar för modernisering och utveckling av regional industri och står under den nationella regeringens tillsyn. Banken kommer att använda Freja-plattformen i första hand för kunder och till en början handlar det om cirka 2 000 användare. I ett nästa steg, när fler kunder och eventuellt också bankens anställda inkluderas, kan det bli upp till 10 000 användare i systemet. Affären har gjorts av Verisecs Latinamerikakontor som är etablerat i Mexiko.

AUGUSTI: Enligt planerat releasedatum den 15 augusti lanserades den nya e-legitimationen Freja eID till den första användargruppen, som blir universitets- och högskolestudenter. Efter ett avtal mellan Verisec och Sunet, från juni, kommer studenter att kunna använda Freja eID som en av metoderna för att identifiera sig mot universitetsvärldens e-kontotjänst eduID.

Sunet, som är en enhet på Vetenskapsrådet, har i uppgift att skapa infrastruktur för datakommunikation på universitet, högskolor och andra anslutna organisationer. Studenter som skall använda e-kontotjänsten eduID måste ha en säkerställd identitet och från den 15 augusti kan Freja eID användas för detta syfte. Studenterna kan ladda ner appen till sin mobil från App Store eller Google Play, registrera sig och därefter göra en ID-kontroll hos närmaste Freja eID-ansluten ATG-butik. Under hösten kommer Freja eID att öppnas upp för fler användargrupper och fler tjänster.

KOMMENTAR FRÅN VD

Den digitala identiteten är strategiskt viktig i ett samhälle som i allt större utsträckning blir mer digitalt. Att lansera en nationell identitet är ett omfattande arbete som ställer stora krav på såväl teknik som marknads- och säljaktiviteter. I enlighet med mina egna förväntningar, har därmed satsningen på Freja eID starkt präglat det senaste kvartalet.

Värdet av en digital identitet är en funktion av dess användbarhet och värdet av Freja eID blir således beroende av relevanta tjänster och antalet användare i ekosystemet. Genom att tidigt knyta tjänster och användare till Freja eID skapas förutsättningar för en lyckad lansering och incitament för flera tjänster och ett ökat antal användare. Förenklat uttryckt handlar det om att skapa en positiv spiral och undvika ett moment 22 där det saknas användare eller tjänster.

Den kommersiella lanseringen som genomfördes i början på perioden var därmed startskottet för att knyta tjänster och användargrupper till Freja eID. En viktig del i detta arbete har varit att identifiera tjänsteleverantörer, med stor användarspridning, höga krav på digitalisering, och där identiteten utgör en viktig del av tjänsten.

Avtalet med Tieto skall ses i detta perspektiv. Genom sin starka ställning på marknaden, där flera myndigheter, samtliga landsting och 275 av Sveriges kommuner är befintliga kunder – är Tieto en viktig partner för att erbjuda Freja eID kopplat till ett brett tjänsteutbud som berör stora delar av den svenska befolkningen. Genom sin starka ställning i Norden finns även möjligheter att utveckla partnerskapet i flera länder.

Avtalet med Svenska Försäkringsfabriken AB innebär att Freja eID erbjuds till bank-, finans- och försäkringsbolag, och avtalet med Vitec att vi erbjuder en e-legitimation till bostadssökande på en rikstäckande marknadsplats där för närvarande 260 000 hyresrätter är anslutna.

Universitetsstudenter kommer vara den första användargruppen som möter Freja eID, och är orsaken till att lanseringsdatumet sattes till den 15 augusti i år. Avtalet med Sunet innebär också att studenter kommer att vara den första gruppen användare som genomgår legitimationskontroll hos ATG:s cirka 2 000 butiker i landet som utbildats under sommaren. Detta gör att studenterna framöver kan använda Freja eID för säker inloggning och elektroniska underskrifter hos de tjänsteleverantörer som bygger stöd för Freja eID.

Avtalen ovan är bara en början. Intresset för en bred och användarvänlig e-legitimation, som kan lösa den utmaning som finns idag, är stort. Under kommande kvartal fortsätter arbetet med att knyta nya tjänster och användargrupper till Freja eID för att säkerställa såväl användbarhet som spridning.

Sammanfattningsvis tycker jag att kvartalet uppfyllt med råge de förväntningar jag hade vid periodens början. Tidsplanen för leverans av Freja eID har varit kort med hänsyn till det omfattande arbete kring teknik, processer och utbildningsinsatser som krävs för en nationell lansering. Tidsplanen håller, och samtidigt har vi haft en bra kostnadskontroll. Därmed är jag nöjd med siffrorna vi presenterar i samband med denna delårsrapport.

Johan Henrikson, VD
Stockholm, augusti 2017

Denna information är sådan information som Verisec AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 augusti 2017, kl. 07:30 CET genom Johan Henriksons försorg.

För mer information, vänligen kontakta: 
Johan Henrikson, VD Verisec
Mobil: +46 733-45 89 02
Email: johan.henrikson@verisec.com

Om Verisec

Verisec AB (publ) är ett bolag i framkant av digital säkerhet och skapar lösningar för att göra system säkra och lättillgängliga. Bolaget tillhandahåller ett brett utbud av produkter inom sina två verksamhetsområden: Digitala identiteter och Informationssäkerhet. Verisec har distribution globalt och verksamhet i Stockholm, London, Belgrad, Madrid, Mexiko City, Dubai och Frankfurt. Verisec är noterat på Nasdaq First North Premier i Stockholm. Remium Nordic AB är Verisecs Certified Adviser. För ytterligare information: www.verisec.com och www.frejaeid.com

Taggar:

Om oss

Verisec AB (publ) utvecklar produkter och tjänster för digital identifiering. Verksamheten består av den internationellt skalbara e-legitimationen Freja eID samt säkra fulfilmenttjänster. Företaget har kontor i Stockholm, Upplands Väsby och Belgrad. Verisec är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm. Erik Penser Bank AB är Verisecs Certified Adviser, för kontakt med dem ring 08-463 83 00 eller skicka e-post till certifiedadviser@penser.se. För ytterligare information: www.verisec.com| www.frejaeid.com| https://www.verisec.com/sv/finansiell-info/