Halvårsrapport januari - juni 2018

Kvartal 2 2018
Veteranpoolen AB hade en god utveckling även under det andra kvartalet av 2018 och omsättningen för det första halvåret uppgick till 145 MSEK med ett resultat efter skatt om 11,9 MSEK motsvarande en vinstmarginal om 8,2%. Fokuserat arbete med att leverera väl genomförda tjänster samt satsningar för att nå ut till fler kunder och fler pensionärer som vill jobba extra har gett resultat. Fler och fler företag väljer att använda Veteranpoolen som en extra-hjälp vid behovstoppar eller specifika kompetensbehov. Veteranpoolens goda tillgänglighet, snabba och effektiva lösningar, motiverade och rutinerade konsulter uppskattas av marknaden. Under perioden har ett specifikt uppdrag inom företagssegmentet stått för en väsentlig del av tillväxten.

Veteranpoolen är representerat från Luleå i norr till Ystad i söder och verkar för att den del av landets befolkning som gått i pension ska kunna fortsätta bidra till samhällets utveckling och drift i den omfattning man själv vill. Veteranpoolens verksamhet gör att pensionärer kan känna sig fortsatt engagerade, efterfrågade och uppskattade samtidigt som de hjälper kunder och tjänar extrapengar utöver sin pension. Med mer än 7500 medarbetare och 41 distrikt är vi redo att hjälpa de flesta med det mesta.


Ekonomisk utveckling under rapportperioden

Omsättning och resultat

April - juni 2018
Nettoomsättningen uppgick till 91 192 (60 776) kkr vilket innebär en tillväxt om 50,0 %.
Bolagets rörelseresultat före avskrivningar uppgick till 12 408 (7 502) kkr och efter avskrivningar till 12 047 (7 426) kkr. Rörelsemarginalen uppgick till 13,2 % (12,2 %). Resultatet efter skatt uppgick till 9 388 (5 798) kkr motsvarande en vinstmarginal om 10,3 % (9,5 %).

Januari - juni 2018
Nettoomsättningen uppgick till 145 358 (92 765) kkr vilket innebär en tillväxt om 56,7 %.
Bolagets rörelseresultat före avskrivningar uppgick till 15 877 (7 387) kkr och efter avskrivningar till 15 265 (7 248) kkr. Rörelsemarginalen uppgick till 10,5 % (7,8 %). Resultatet efter skatt uppgick till 11 882 (5 662) kkr motsvarande en vinstmarginal om 8,2 % (6,1 %).


Kassaflödet

April - juni 2018
Kassaflöde från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital uppgick till 9 758 (6 663) kkr. Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick till 11 168 (6 811) kkr.

Januari - juni 2018
Kassaflöde från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital uppgick till 9 743 (3 788) kkr. Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick till 13 593 (6 002) kkr.


Likviditet och balansräkning

April - juni 2018
Likvida medel uppgick per 2018-06-30 till 17 713 (15 113) kkr.
Det egna kapitalet uppgick per 2018-06-30 till 18 144 (9 165) kkr.
Soliditeten uppgick till 24,2 % (17,6 %).


Väsentliga händelser första halvåret

Notering på Spotlight
Aktierna i Veteranpoolen AB (publ) delades ut av moderbolaget HomeMaid AB (publ) och B-aktien noterades på Spotlight den 30e januari 2018.

Extra bolagsstämma
Extra bolagsstämma hölls den 11 april 2018 på Veteranpoolens kontor i Kungsbacka. Vid stämman var 3 169 226 (2 250 000 av aktieslag A och 919 226 av aktieslag B) aktier av totalt 18 241 474 aktier representerade vilket motsvarar 17,4 % av aktierna och 44,7 % av rösterna. Följande beslutades:
- Stämman beslutade enhälligt om emission av teckningsoptioner – Incitamentsprogram 2018/2020, i enlighet med styrelsens förslag.

Incitamentsprogram
Incitamentsprogrammet blev fulltecknat.

Årsstämma
Årsstämma i Veteranpoolen AB (publ) hölls den 23 maj 2018 på Veteranpoolens kontor i Kungsbacka. Vid stämman var 3 176 945 (2 210 00 av aktieslag A och 966 945 av aktieslag B) aktier representerade vilket motsvarar 17,4 % av aktierna och 44,1 % av rösterna. Följande beslutades :
• Fastställande av balans- och resultaträkningar
  Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret 2017.
• Utdelning
  Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om vinstutdelning med 0,55 kronor per aktie (10 033 kkr).
• Ansvarsfrihet
  Stämman beviljade styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsåret 2017.
• Styrelse och revisorer
  Stämman omvalde Patrik Torkelson, Fredrik Grevelius och Sabine Söndergaard till ordinarie styrelseledamöter samt nyvalde Andreas Gindin till ordinarie styrelseledamot.
  Vid efterföljande konstituerande styrelsemöte utsågs Mats Claesson till VD och Patrik Torkelson till styrelsens ordförande.
  Stämman omvalde det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som bolagets revisor.

Affärsmodell och fokus för framtiden
Ett flertal av Veteranpoolens lokalkontor bedrivs som franchiseverksamheter där en franchisetagare tecknat avtal om att driva Veteranpoolen inom ett givet distrikt. Genom ett franchiseavtal ges franchisetagaren rättigheten och skyldigheten att driva en enhet i enlighet med avtalets bestämmelser och tillhandahållna riktlinjer. Franchisetagarna är juridiska personer och organiserade som aktiebolag.
Veteranpoolens strategi syftar till fortsatt utveckling och expansion av verksamheten med fokus på att stödja sina lokala kontor i strävan att växa sig starkare. Genom att fortsätta utveckla sitt koncept ska Veteranpoolen kontinuerligt attrahera starka franchisetagare med lokal förankring och ett engagemang för att driva verksamheten i egen regi samtidigt som de ingår i en större helhet med stöttning från centrala resurser.
Som ledare i sin bransch ska Veteranpoolen fortsätta omdana svenskt arbetsliv och bli en naturlig brygga för den som inte vill arbeta kvar på sitt ordinarie jobb men samtidigt inte vill bli pensionär på heltid. Fortsatt fokus på att leverera tjänster av högsta kvalitet skall borga för framtida framgångar.


Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Bolagets affärsrisker och riskhantering samt hantering av finansiella risker beskrivs i memorandum publicerat i januari 2018. De mest betydelsefulla riskerna är kopplade till politiska beslut, konjunkturen, miljö, medarbetare, förvärv och kunder. Inga händelser av betydelse har inträffat under perioden som väsentligen förändrar beskrivningen av bolagets risker och hanteringen av dessa.


Redovisningsprinciper
Redovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 (K3). Redovisningsprinciperna för upprättande av denna delårsrapport är desamma som för årsredovisningen för 2017, där en detaljerad beskrivning av bolagets redovisningsprinciper framgår.


Granskning
Kvartalsrapporten har inte granskats av bolagets revisor.


Kommande finansiell information

Delårsrapport för kvartal 3 2018-11-21

Kungsbacka 2018-08-31

Patrik Torkelson                    Sabine Söndergaard
Styrelseordförande               Ledamot

Fredrik Grevelius                  Andreas Gindin
Ledamot                               Ledamot

Om oss

Veteranpoolens affärsidé är att erbjuda privattjänster och bemanna företag i de flesta branscher. Veteranpoolen ska vara Sveriges största arbetsgivare för pensionärer. Dessa ambitiösa och yrkesskickliga veteraner ska hjälpa till med bland annat ROT- och RUT-tjänster för privatpersoner och bemanningslösningar åt företag och organisationer via ett franchisingkoncept med kontor i hela landet.