Regionala bidrag ökar inom kultursamverkansmodellen

2017 fördelade kulturnämnden 311 980 000 kronor i statliga medel till 27 verksamheter i Västra Götaland genom kultursamverkansmodellen. Uppföljningen till Statens Kulturråd visar att det är en ökning på nära 23 procent av regionala bidrag sedan kultursamverkansmodellens införande, medan statliga bidrag enbart ökar med 0,6 procent i Västra Götaland.

 

Om uppföljningen

Regioner och landsting redovisar årligen hur de fördelat de statliga medlen, liksom den verksamhet som bedrivits under föregående år, enligt särskilda riktlinjer från Statens Kulturråd. Redovisning till Statens Kulturråd för 2017 inkluderar kvantitativ uppföljning, kortfattad kvalitativ redovisning, separat uppgiftsinsamling om jämställdhet samt verksamhetsberättelser och bokslut. Verksamheter inom kultursamverkansmodellen rapporterar sedan 2012 i en nationell Kulturdatabas.

Resultaten visar i korthet följande:

  • 58 procent av offentliga bidrag till 27 verksamheter inom kultursamverkansmodellen är från Västra Götalandsregionen och andelen ökar över tid.
  • Regionala årliga bidrag ökar med nära 23 procent sedan kultursamverkansmodellens införande, medan statliga årliga bidrag enbart ökar med 0,6 procent (avser fasta priser).
  • 2,7 miljoner besök årligen till scenkonstinstitutioner och museer. Det är betydligt fler aktiviteter som riktar sig till barn än andelen yngre deltagare. Resultaten antyder att meningsfulla aktiviteter för yngre målgrupper i högre utsträckning kännetecknas av eget deltagande och kräver ett mindre format.

För kommentarer från Västra Götalandsregionens kulturpolitiker
Conny Brännberg (KD), ordförande Västra Götalandsregionens kulturnämnd
Tel: 070-341 05 65

Lars Nordström (L), 1:e vice ordf. Västra Götalandsregionens kulturnämnd
Tel: 070-920 68 39

Anne-Charlotte Karlsson (S), 2:e vice ordf. Västra Götalandsregionens kulturnämnd
Tel: 070-085 25 55

______________________________________

Västra Götalandsregionens kulturnämnd ansvarar för kultur och kulturutveckling med intresse för hela Västra Götaland. Genom målmedveten satsning och Sveriges största regionala kulturbudget har kulturen en självklar roll i samhällslivet.

Taggar:

Om oss

Västra Götalandsregionens kulturnämnd ansvarar för strategiskt utvecklingsarbete inom kulturområdet och beslutar om uppdrag och ekonomiska bidrag till bland annat teatrar, musikverksamheter och museer i Västra Götaland. Koncernavdelning kultur är nämndens tjänstemannastöd som ska se till att Västra Götalandsregionens kulturpolitik genomförs i praktiken. Läs mer om nämndens strategiska arbete i Västra Götalands kulturplan: www.kulturplanen.se Eller mer om nämndens arbete: www.vgregion.se/kultur