Antagning till vårens högskoleutbildning

Det första urvalet för antagning till vårens universitets- och högskoleprogram är nu genomfört. Av de knappt 28 800 behöriga sökande har 12 322 erbjudits en plats på någon av de 321 utbildningsprogram som Verket för högskoleservice, VHS, sköter antagningen till. Det innebär att 43 procent av de behöriga sökande har blivit antagna. Av de antagna kom 56 procent in på sitt förstahandsval. Det slutgiltiga urvalet inför vårterminen 2005 genomför VHS i januari 2005. Utöver den samordnade antagningen via VHS söker många även fristående kurser där antagningen sker lokalt på respektive universitet eller högskola. Antalet antagna Antalet antagna och behöriga sökande per utbildningsområde, samt förändring från föregående vårantagning beskrivs i tabell 1. Störst förändringar har områdena data (minskat antal sökande), juridik (färre platser i urval 1) och miljö/naturresurser (nya populära utbildningar). De utbildningar som det är svårast att komma in på är desamma år efter år. För att antas till läkar-, psykolog- och tandläkarutbildningarna fordras nästan maximal poäng. Utbildningar med så hård konkurrens är bara en liten del av utbudet. Till en tredjedel av utbildningarna finns inga kvarstående reserver, vilket innebär att alla behöriga sökande har antagits, se tabell 2. På webbplatsen www.studieplatser.nu presenterar högskolorna utbildningar där det fortfarande finns möjlighet att få en plats. Antagningsbesked Den 17 december får den sökande sitt nationella antagningsbesked. Det är ett gemensamt besked där den sökandes samtliga urvalsresultat redovisas. I det nationella antagningsbeskedet redovisas både utbildningar sökta genom VHS och kurser sökta direkt hos respektive universitet/högskola. Svar på antagningsbesked Den sökande måste besvara sitt antagningsbesked för att behålla sin utbildningsplats/reserv- plats. Enklast och säkrast är att svara via internet: www.antagning.sunet.se eller genom att ringa talsvar: 020-42 44 55. Svaren skall ha inkommit senast den 30 december, därefter påbörjas det andra urvalet. VHS antagningsbesked från det andra urvalet ska finnas hos den sökande den 11 januari 2005. VHS hemsida Antagningsstatistiken i sin helhet samt detta pressmeddelande finns tillgängligt på VHS hemsida www.vhs.se från och med den 13 december. Tabell 1: Antagna per utbildningsområde Tabellen visar antalet antagna per utbildningsområde och den procentuella förändringen jämfört med vårantagningen 2004. Tabellen visar även antalet behöriga sökande samt andelen av dessa som har antagits. Behöriga Varav Utbildningsområde Antagna Förändring sökande antagna Beteendevetenskap 1660 -2 % 8791 19 % Data 164 -47 % 239 69 % Ekonomi 1446 1 % 4033 36 % Humaniora 363 6 % 973 37 % Information 315 5 % 1393 23 % Juridik 150 -36 % 2502 6 % Matematik/naturvetenskap 426 3 % 639 67 % Miljö/naturresurser 160 76 % 359 45 % Samhällsvetenskap 185 -19 % 1046 18 % Språk 160 7 % 360 44 % Teknik 678 21 % 979 69 % Undervisning 2214 -5 % 4931 45 % Vård 4401 -2 % 14585 30 % Totalt 12322 -2 % 28791 43 % Tabell 2: Utbildningar med kvarstående reserver Tabellen visar totalt antal utbildningar per utbildningsområde samt hur många av dessa som saknar, respektive har, kvarstående reserver. Med Utbildningsområde Totalt Utan reserver reserver Beteendevetenskap 30 2 28 Data 7 7 0 Ekonomi 12 0 12 Humaniora 8 2 6 Information 5 0 5 Juridik 1 0 1 Matematik/naturvetenskap 24 21 3 Miljö/naturresurser 5 2 3 Samhällsvetenskap 3 0 3 Språk 2 0 2 Teknik 43 34 9 Undervisning 101 33 68 Vård 80 0 80 Totalt 321 101 220 Eva Estberg Informationschef 08-725 96 03 070-492 61 68 eva.estberg@vhs.se Mer information: Handläggare Per Nyholm tfn 08-725 96 31

Om oss

Verksamheten består i huvudsak av styrning och handläggning av antagning till universitet och högskolor, systemförvaltning samt bedömning av utländska betyg. Vid myndigheten arbetar ca 120 anställda

Dokument & länkar