Dela

Kontakt

 • Victoria Park AB
  Stora Varvsgatan 13 A, Box 2, 201 20 Malmö
  040 16 74 40
  http://www.victoriapark.se
 • Per Ekelund

  Verkställande Direktör, IR-kontakt


  +46 708 67 66 57
 • Tommy Åstrand

  Ekonomi- och finanschef, IR-kontakt  +46 70 545 59 97
 • Citat

  - Det är glädjande att vi för fjärde året i rad kan erbjuda denna aktivitet, som varje år lockar fler deltagare. Genom vårt samarbete med FC Rosengård och Kraftsamling Herrgården kan vi erbjuda våra boende en meningsfull fritid och sommar. I kombination med Bästa sommaren kommer det finnas aktiviteter under hela sommarn för våra boende.
  Arben Latifi, Områdeschef Herrgården på Victoria Park
  - Jag tycker det är ett fantastiskt samarbete med Victoria Park, som gör att fler barn och ungdomar får möjlighet att prova på fotboll. Förra året var det 70 som deltog, och flera av dem var nybörjare. De hade väldigt roligt dessa dagar.
  Ahmed Zreim, Ungdomskoordinator, FC Rosengård.
  - Vid sidan av värdeskapande investeringar och social förvaltning bedriver Victoria Park förtätningsprojekt på befintlig mark för att öka uthyrbar yta och områdenas attraktionskraft. Genom att i detta fall nyttja äldre byggrätt på fastigheten, skapar vi ett tillskott på 16 nya lägenheter med BOA på cirka 800 kvadratmeter.
  Mikael Bengtsson, chef för nyproduktion inom Victoria Park
  - Vi ser en fortsatt betydande förädlingspotential i vårt bestånd, och en fortsatt stark efterfrågan på renoverade lägenheter som attraherar hyresgäster med stabil ekonomi som tillför socialt kapital till våra områden. Tillsammans med vår socialt hållbara förvaltningsmodell ger det en god värdeutveckling. Vi ser fram emot att fortsätta på inslagen väg och därmed kontinuerligt skapa värde för såväl ägare som hyresgäster och samhället i stort.
  Per Ekelund, Victoria Parks VD
  Den förändring vi ser i området den senaste femårsperioden har stora samhällseffekter. Inte minst av att fler personer kommer i arbete, och den sociala oron dämpas. Vi ser även en lägre brottslighet såsom färre bilbränder, mindre våld och minskad skadegörelse, vilket är avgörande för vårt arbete att skapa ett attraktivt bostadsområde.
  Per Ekelund, VD på Victoria Park
  När vi studerat Herrgården har vi på detaljerad nivå räknat på de samhällsekonomiska effekterna av den positiva utveckling som Herrgården genomgår. Givet de antaganden vi gjort blir de samhällsekonomiska effekterna, räknat över en tioårsperiod av arbetet som Victoria Park utför cirka 260 miljoner kronor. Vilket inkluderar både direkta och indirekta samhällseffekter samt företagsekonomiska effekter.
  Ingvar Nilsson, nationalekonom och rapportförfattare
  - Vi är mycket glada över att kunna erbjuda plats för en ny förskola till Lindängen genom att bygga om tidigare verksamhetslokaler. Dessutom är det extra roligt att kunna hjälpa en befintlig lokalhyresgäst att utveckla sin verksamhet till andra delar av staden.
  Ola Svensson, Victoria Parks Fastighetschef
  - Vi på Barnomsorgen i Malmö AB ser fram emot att fortsätta vårt samarbete tillsammans med Victoria Park och att utöka detta samarbete till Lindängen. Vi driver sedan tidigare två framgångsrika förskolor på Rosengård i lokaler som vi hyr av Victoria Park. Vi har sedan en tid tillbaka haft en vision att utveckla vår verksamhet till Lindängen då vi har upplevt ett intresse för våra förskolor från vårdnadshavare i detta område. Vi har höga förväntningar på detta samarbete och ser fram emot att få utöka vår verksamhet.
  Barnomsorgen i Malmö AB ´s styrelseordförande Ahmad Mustfa Akel
  - Vid sidan av värdeskapande investeringar och social förvaltning bedriver Victoria Park förtätningsprojekt på befintlig mark för att öka uthyrbar yta och områdenas attraktionskraft. Genom att i detta fall omvandla parkeringsytor med låg nyttjandegrad till nya bostäder skapar vi i en första etapp 87 nya hyreslägenheter i närheten av Linköpings universitet.
  Mikael Bengtsson, chef för nyproduktion inom Victoria Park
  - Med en bevisad och framgångsrik affärsmodell, en stark huvudägare och god finansiell ställning är ambitionen att identifiera och genomföra fler förvärv som passar in i vårt koncept och vår geografi. Vi ser fram emot att fortsätta på den inslagna vägen och kontinuerligt skapa värde för såväl ägare som hyresgäster och samhället i stort.
  Per Ekelund, VD för Victoria Park AB
  - Vi är mycket glada över att kunna erbjuda anpassade kontorslokaler och en attraktiv arbetsplats för ett verksamhetsområde inom kommunens förvaltning i centrala Karlskrona.
  Ola Svensson, Victoria Parks Fastighetschef
  - Förutom lokaler anpassade för vår organisation samt syfte och mål innebär det samtidigt en nystart för hela vår verksamhet.
  Carina Thörnquist, Verksamhetschef Resurs och kompetens på äldreförvaltningen, Karlskrona Kommun.
  - Aktuellt förvärv är vårt största hittills och möjliggörs bland annat av en stark huvudägare. Det är en unik möjlighet att stärka vårt fastighetsbestånd och vår närvaro i Sveriges två största regioner, samtidigt ger det oss ytterligare skalfördelar i förvaltningen. Vidare innebär det att vårt mål om en fastighetsportfölj om 20 miljarder kronor till utgången av 2020 redan uppfyllts, säger Per Ekelund, VD på Victoria Park.
  Per Ekelund, VD Victoria Park AB
  - De förvärvade fastigheterna är centralt belägna i sin lokala geografi och omkring två tredjedelar av samtliga lägenheter är orenoverade, vilket passar vår affärsmodell med värdeskapande investeringar genom rullande ROT utmärkt, säger Per Ekelund.
  Per Ekelund, VD Victoria Park AB
  – Vårt långsiktiga mål om en fastighetsportfölj om 20 miljarder senast år 2020 ligger fast, och vi arbetar kontinuerligt med att förädla vårt bestånd med ambitionen att skapa tryggare och mer attraktiva bostadsområden. Med en stark finansiell ställning fokuserar vi även på att identifiera och genomföra fler förvärv som passar in i vårt koncept. Sammantaget vidimerar utvecklingen även under det tredje kvartalet att vår förädlingsmodell med värdeskapande investeringar är framgångsrik och vi ser framemot att tillsammans med en stark huvudägare, tillika en industriell aktör med gedigen kompetens och erfarenhet, fortsätta på inslagen väg.
  Per Ekelund, Victoria Parks VD
  – Vi har sedan tidigare cirka 400 lägenheter i Örebro, och vill fortsätta att växa i regionen. Aktuell affär ska ses som en komplettering till vårt befintliga bestånd med bra belägna fastigheter och ger oss ytterligare synergier i förvaltningen.
  Per Ekelund, VD på Victoria Park
  – Vårt långsiktiga mål om en fastighetsportfölj om 20 miljarder senast år 2020 ligger fast, och vi arbetar kontinuerligt med att ytterligare förädla vår framgångsrika modell i befintligt bestånd. Vidare har vi en stark finansiell ställning och träffar regelbundet kommunala och privata aktörer för ytterligare förvärv, med ambitionen att skapa tryggare och mer attraktiva bostadsområden som leder till ett ökat värde för såväl våra hyresgäster, medarbetare och aktieägare som för samhället i stort. Vi ser fram emot att fortsätta utveckla Victoria Park tillsammans med en ny stark huvudägare, och tillika en industriell aktör med gedigen kompetens och erfarenhet inom vårt område, som möjliggör en rad synergier.
  Per Ekelund, Victoria Parks VD
  – Arbetet med att förtäta vårt befintliga bestånd i Ryd, i närheten av Linköpings Universitet, går in i nästa fas när detaljplanen nu vunnit laga kraft. Genom att bygga nya bostäder på underutnyttjade parkeringsytor kan vi skapa ett ännu attraktivare område med en blandning av upplåtelseformer.
  Mikael Bengtsson, chef för nyproduktion inom Victoria Park
  – Det aktuella projektet i Linköping omfattar cirka 50 000 kvm BTA, som kommer fördelas på cirka 570 lägenheter. Vi ser fram emot att bygga såväl hyres- som bostadsrätter och överväger även att avyttra en del av den byggklara marken.
  Victoria Parks VD Per Ekelund
  – Sammantaget vidimerar utvecklingen även under det första kvartalet att vår affärsmodell med värdeskapande investeringar bevisligen är framgångsrik. Det är även glädjande att vårt bolag och organisation samt det arbete vi gör uppmärksammas och skapar internationellt intresse. Vi fortsätter på den inslagna vägen med fokus på värdeskapande förvaltning med en social dimension och hållbarhet samt att ytterligare expandera för att nå vårt långsiktiga mål om en fastighetsportfölj om 20 miljarder senast år 2020.
  Peter Strand, Victoria Parks VD
  – Det är mycket glädjande att kunna presentera Ola Svensson som vår nya fastighetschef. Han har en lång erfarenhet och gediget kunnande om fastighetsbranschen, inte minst vad avser drift och förvaltning. Vi har tidigare arbetat tillsammans på Akelius och jag känner honom därmed väl, vilket borgar för en friktionsfri överlämning. Ola kommer att bli en viktig faktor i vår fortsatta expansion.
  Per Ekelund, Victoria Parks nuvarande fastighetschef och tillträdande VD
  – Det känns mycket stimulerande att tillträda rollen som fastighetschef i Victoria Park. Bolaget har på relativt kort tid byggt upp ett betydande fastighetsbestånd i ett segment med stor förädlingspotential. Affärsmodellen är bevisad och jag ser fram emot att vara en del i den fortsatta expansionen samt verka för en effektiv förvaltning och hållbar utveckling av fastighetsbeståndet.
  Ola Svensson tillträdande fastighetschef på Victoria Park
  – Vi är mycket glada över att ha förlängt hyresavtalet med Coop med ytterligare 10 år och dessutom tecknat ett utökat kontrakt med Wellness som löper under samma tidshorisont. De kommersiella lokalerna i aktuell fastighetsbestånd är fullt uthyrda och ger oss ett ökat årshyresvärde om drygt 700 000 kronor framöver, säger Per Ekelund Fastighetschef på Victoria Park.
  Per Ekelund, Fastighetschef
  – Årets förvaltningsresultat ökade med hela 49 procent, och vi kan nu allt mer se och realisera skalfördelar i vår verksamhet, samtidigt som de senaste årens betydande investeringar i energi-besparande åtgärder ger avkastning i form av lägre kostnader. För att nå vårt övergripande mål
  Peter Strand, Victoria Parks VD
  – Bengt Mårtensson och Angela Kingberg är två lokala profiler som tillsammans har gedigen kunskap om service- och eventbranschen samt bostadsrättsfrågor. Därmed ges än bättre förutsättningar för att driva och ytterligare utveckla den aktuella serviceverksamheten. Framöver kommer Victoria Park att lägga fullt fokus på att förvalta och förädla vårt fastighetsbestånd bestående av mer än 13 000 hyresrätter.
  Peter Strand, VD för Victoria Park
  – Per Ekelund har ett gediget kunnande och erfarenhet av fastighetsbranschen, inte minst inom förvaltningsområdet. Genom att utse honom till ny vd samtidigt som bolaget får en ny ordförande i Peter Strand säkerställs kontinuitet och att viktig kompetens behålls.
  Bo Forsén, Victoria Parks styrelseordförande
  – Förslaget att utse Peter Strand till ny ordförande gör att bolaget behåller viktig kompetens och att en ny vd kan dra nytta av hans omfattande kontaktnät.
  Gillis Cullin, Valberedningens ordförande
  – Jag känner mig hedrad, om stämman så beslutar, att överta rollen som ordförande i Victoria Park. Jag har varit engagerad i bolaget i mer än ett decennium och har för avsikt att fortsätta vara delaktig i bolagets utveckling mot målet om att nå ett fastighetsvärde överstigande 20 miljarder senast år 2020.
  Peter Strand, VD Victoria Park
  – Vi har sedan tidigare drygt 1 700 lägenheter i Malmö med omnejd, och vill fortsätta att växa i regionen. Aktuell affär ska ses som en komplettering till vårt befintliga bestånd med bra belägna fastigheter och ger oss ytterligare synergier i förvaltningen.
  Peter Strand, VD på Victoria Park
  De förvärvade fastigheterna är centralt belägna och samtliga lägenheter är orenoverade, vilket passar vår affärsmodell med värdeskapande investeringar genom rullande ROT utmärkt.
  Peter Strand
  – Sammantaget vidimerar utvecklingen under det tredje kvartalet att vår affärsmodell med värde-skapande investeringar är framgångsrik och vi ser fram emot att fortsätta på inslagen väg samt att ytterligare expandera för att nå vårt långsiktiga mål om en fastighetsportfölj om 20 miljarder.
  Victoria Parks VD Peter Strand
  Vår förhoppning är att fotbollsskolan blir en fantastisk upplevelse och ett positivt sommarminne. Vårt samarbete med FC Rosengård är ett av många exempel på hur vi arbetar långsiktigt för ett trivsamt boende i Herrgården.
  Peter Strand, VD för Victoria Park
  Vi är givetvis glada och stolta över att kunna fortsätta bedriva vår årliga fotbollsskola tillsammans med en av våra stora huvudsponsorer Victoria Park.
  Amir Poursamad, VD för FC Rosengård
  – Vi har tittat närmre på en grupp om 23 individer som fått anställning efter att de medverkat i Victoria Parks program. De sammanlagda samhällsvinsterna i ett 20-årsperspektiv i att bryta dessa personers utanförskap uppgår till cirka 120 Mkr, alltså drygt fem miljoner per person. Kommunen är den enskilda samhällsaktören som får störst ekonomisk vinning men hela samhället kan ta del av vinsterna.
  Ingvar Nilsson, nationalekonom och expert på så kallade socioekonomiska bokslut
  – Det är glädjande att vårt arbete fungerar och skapar attraktivare bostadsområden samt ekonomiska värden för såväl oss som samhället i stort. Att vi kan bidra till att människor i utanförskap kommer in på arbetsmarknaden är dock minst lika viktigt.
  Peter Strand, VD på Victoria Park
  – Rapporten visar också hur viktigt det är att fastighetsbolag arbetar med dessa frågor, det borde fler göra både kommunala och privata bolag.
  Ingvar Nilsson, nationalekonom och expert på så kallade socioekonomiska bokslut
  – Vi har sedan tidigare drygt 2 000 lägenheter i Göteborg med omnejd, och vill fortsätta att växa i regionen. Aktuell affär, som genomfördes utan brett auktionsförfarande, ska ses som en komplettering till vårt befintliga bestånd och ger oss synergier i förvaltningen, säger Victoria Parks VD Peter Strand.
  Peter Strand, VD för Victoria Park
  – De förvärvade fastigheterna är byggda på 1970-talet, och bara en mindre andel har genomgått renovering, vilket passar vår affärsmodell med värdeskapande investeringar genom rullande ROT utmärkt, säger Victoria Parks VD Peter Strand.
  Peter Strand, VD för Victoria Park
  – En viktig del i vårt strategiska arbete är att kontinuerligt utveckla befintligt fastighetsbestånd med fokus på standardhöjande och värdeskapande åtgärder samt förtätningsprojekt genom nybyggnation. Inom det senare har vi en betydande potential att expandera vårt bestånd på ett kostnadseffektivt sätt genom att nyttja befintlig infrastruktur, samtidigt som vi skapar attraktivare områden.
  Victoria Parks Fastighetschef Per Ekelund
  – Det har varit en händelserik period avseende såväl fastighetstransaktioner som förädlingsarbete inom befintligt bestånd. Vi har etablerat oss i tre nya städer och ytterligare stärkt intjäningsförmågan, markant ökat substansvärdet, samt trots offensiva investeringar säkrat en god finansiell ställning. Med andra ord är vi väl rustade att skapa ytterligare aktieägarvärde på såväl kort som lång sikt, säger Victoria Parks VD Peter Strand.
  Peter Strand, Victoria Parks VD
  120 000 kg koldioxid, det var siffran som vi räknade med att kunna göra i ytterligare CO2-besparing i och med det utökade samarbetet för ett år sedan. Nu kan vi konstatera att vår klimatpåverkan minskat med hela 215 000 kg CO2 på väldigt kort tid, vilket vi givetvis är oerhört nöjda med, säger Victoria Parks Fastighetschef Per Ekelund.
  Per Ekelund, Victoria Parks Fastighetschef
  Samarbetet med eGain är ett av många exempel på Victoria Parks hållbarhetsarbete med mål att förbättra boendekvalitet och minska bolagets miljöpåverkan. Vi satsar på tekniska lösningar för att optimera energiförbrukningen och sänka vattenförbrukningsnivån i våra fastigheter. Vi byter till snålspolande armaturer, frånluftsfläktar som drar mindre energi och fönster. Installerar rörelsestyrd trapphusbelysning med LED-teknik. Bygger om värmecentraler och tilläggsisolerar väggar och tak, säger Per Ekelund.
  Per Ekelund, Victoria Parks Fastighetschef
  – Vi är glada att kunna välkomna Tommy Åstrand som ny ekonomi- och finanschef för Victoria Park. Tommy har gedigen kompetens och stor erfarenhet av fastighetsbranschen. Dessutom har vi arbetat tillsammans i liknande roller tidigare i börsnoterade företag, vilket gör övergången smidig. Jag vill även passa på att tacka Andreas för hans dedikerade insatser och engagemang i bolaget under den viktiga uppbyggnadsfasen, säger Victoria Parks VD Peter Strand.
  Peter Strand, Victoria Parks VD
  Vår ambition är att Culture Casbah ska bli Malmös nästa stora stadsutvecklingsprojekt. Culture Casbah kan göra Rosengård till en del av centrala Malmö på ett sätt som inte har gjorts tidigare. Utöver de 200 nya lägenheter som planeras räknar vi med ytterligare 300 nya bostäder i närområdet. Vi är glada att det finns ett starkt intresse att investera i Rosengård och ser fram emot ett utvecklande samarbete, säger Terje Johansson, VD hos MKB Fastighets AB
  Terje Johansson, VD hos MKB Fastighets AB
  Vi har alla ett intresse av att utveckla Malmö i allmänhet och Rosengård i synnerhet. Tillsammans får vi bättre förutsättningar för att göra det på både kort och lång sikt, vilket kommer att öka trygghet och trivsel för alla boende i områdena, säger Peter Strand, VD Victoria Park AB
  Peter Strand, VD Victoria Park AB
  – Även om vi nu nått en kritisk massa, med hela 13 000 lägenheter, som medför skalfördelar och en effektivare förvaltning är vårt mål att fortsätta expandera och söka efter värdeskapande förvärv som kompletterar vårt nuvarande bestånd. Vi ser även en betydande potential i värdehöjande investeringar, då endast cirka 15 procent av beståndet idag genomgått standardhöjande åtgärder. Dessutom har vi möjligheter att förädla befintliga områden genom förtätning via nybyggnation. Sammantaget har vi en sund finansiell ställning och en affärsmodell som bevisligen levererar kassaflöde, och därmed förutsättningar för att skapa aktieägarvärde på såväl kort som lång sikt, säger Victoria Parks VD, Peter Strand.
  Peter Strand, VD Victoria Park
  – Det är glädjande att kunna avsluta vår andra kommunala affär, och dessutom etablera Victoria Park i en ny geografisk marknad. Beståndet är fullt uthyrt, välförvaltat och delvis stambytt med lägen nära Växjös stadskärna. Genom denna affär når vi vårt övergripande mål om att förvalta minst 1 000 000 kvadratmeter. Vi förväntar oss kunna förädla det aktuella beståndet ytterligare genom vår värdeskapande förvaltningsmodell med en social dimension, säger Victoria Parks VD Peter Strand.
  Peter Strand, VD Victoria Park AB
  Detta är vår största affär någonsin och det är tillfredsställande att genomföra den på ett effektivt sätt utan ett brett auktionsförfarande. Affären sker till bedömd initial direktavkastning på 4,6 procent och beräknas enligt aktuell intjäningsförmåga öka resultatet per aktie före skatt med cirka 37 procent på årsbasis. Cirka en tredjedel av beståndet är beläget i Malmö och resterande del i Karlskrona. I Malmö finns vi sedan tidigare och i Karlskrona innebär storleken att vi får effektivitet och betydande skalfördelar från start.
  Peter Strand, Victoria Parks VD
  Det är en viktig och strategisk affär för Victoria Park i en delvis ny geografisk marknad. Genom den här affären tar vi ytterligare ett stort steg mot vårt mål att förvalta minst 1 000 000 kvadratmeter. Vi förvärvar ett bestånd som vi förväntar oss kunna förädla ytterligare genom vår värdeskapande förvaltningsmodell med en social dimension, säger Victoria Parks VD Peter Strand.
  Peter Strand, Victoria Parks VD
  – Under året har vår intjäningsförmåga och finansiella ställning förstärkts ytterligare, vilket visar att vår operativa förvaltningsmodell med socialt ansvar samt finansiella strategi bär. Med vårt senaste strategiska förvärv avseende drygt 600 lägenheter i Nyköping är vi väl rustade för att skapa fortsatt aktieägarvärde på såväl kort som lång sikt, säger Victoria Parks VD Peter Strand.
  Peter Strand, VD för Victoria Park.
  Välj datumintervall -
  Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
  Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
  Tillbaka till sidans topp

  Prenumerera