Offentliggörande av förändring av antalet aktier och röster i Victoria Park

Under mars 2018 har antalet röster och fördelningen mellan stamaktier av serie A resp. B i Victoria Park AB (publ) förändrats på grund av omvandling av stamaktier av serie A till stamaktier av serie B.

Det totala antalet aktier i Victoria Park är oförändrat.

Antalet stamaktier av serie A har minskat med 242 564. Antalet stamaktier av serie B har ökat med samma antal. Detta innebär att antalet röster har minskat med 218 307,60.

Det totala antalet aktier uppgår efter förändringen till 243 906 359, varav 77 814 815 stamaktier av serie A, 165 059 497 stamaktier av serie B och 1 032 047 preferensaktier, med ett sammanlagt antal röster om 94 423 969,40.

För ytterligare information, vänligen kontakta 
VD Peter Strand, telefon 070 588 16 61, e-post peter.strand@victoriapark.se
CFO Tommy Åstrand, telefon 070 545 59 97, e-post tommy.astrand@victoriapark.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Victoria Park AB (publ) ska offentliggöra i enlighet med lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 mars 2018 kl. 08:30.

Victoria Park AB (publ) är ett börsnoterat fastighetsbolag, som med ett långsiktigt förvaltningsarbete och socialt ansvarstagande för ett attraktivare boende skapar värden i en växande fastighetsportfölj på tillväxtorter i landet. 
Victoria Parks fastighetsbestånd uppgår till 1 062 000 kvadratmeter, fördelat på 13 500 lägenheter, med ett marknadsvärde om 15,4 miljarder kronor. Aktierna i Victoria Park är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm Mid Cap.

Victoria Park AB (publ) Box 2, 201 20 Malmö, Tel 040 16 74 40, Org. nr 556695-0738, Säte Malmö, www.victoriapark.se

Prenumerera

Dokument & länkar