Offentliggörande av förändring av det totala antalet aktier och röster i Victoria Park

Under december 2017 har antalet aktier och röster i Victoria Park förändrats på grund av anställdas utnyttjande av teckningsoptioner enligt ett optionsprogram beslutat den 23 april 2015. Det totala antalet aktier i Victoria Park AB (publ) har ökat med 2 777 500 stamaktier av serie B och 277 750 röster till följd av utnyttjande av teckningsoptioner.

Under december 2017 har även antalet röster och fördelningen mellan stamaktier av serie A resp. B i Victoria Park AB (publ) förändrats på grund av omvandling av stamaktier av serie A till stamaktier av serie B. Antalet stamaktier av serie A har minskat med 210 000. Antalet stamaktier av serie B har ökat med samma antal. Detta innebär att antalet röster har minskat med 189 000 till följd av omvandlingen.

Det totala antalet aktier uppgår per den 29 december 2017 till 243 906 359 varav 78 057 379 stamaktier av serie A, 164 816 933 stamaktier av serie B och 1 032 047 preferensaktier, med ett sammanlagt antal röster om 94 642 277.

För ytterligare information, vänligen kontakta
VD Peter Strand, 070 588 16 61, peter.strand@victoriapark.se
Ekonomi- och finanschef Tommy Åstrand, 070 545 59 97, tommy.astrand@victoriapark.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Victoria Park AB (publ) ska offentliggöra i enlighet med lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 december 2017 kl. 08:00.

Victoria Park AB (publ) är ett börsnoterat fastighetsbolag, som med ett långsiktigt förvaltningsarbete och socialt ansvarstagande för ett attraktivare boende skapar värden i en växande fastighetsportfölj på tillväxtorter i landet.  

Victoria Parks fastighetsbestånd uppgår till 1 062 000 kvadratmeter, fördelat på 13 425 lägenheter, med ett marknadsvärde om 14,6 miljarder kronor. Aktierna i Victoria Park är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm Mid Cap.

Victoria Park AB (publ) Box 2, 201 20 Malmö, Tel 040 16 74 40, Org. nr 556695-0738, Säte Malmö, www.victoriapark.se

Om oss

Victoria Park AB är en av Sveriges största och mest betydande privata bostadsaktörer som utvecklar attraktiva bostadsområden i landets tillväxtstäder. Med ett långsiktigt förvaltningsarbete och socialt ansvarstagande skapar vi värden för kunder, medarbetare, aktieägare och samhället. Idag äger och förvaltar vi över 16 600 lägenheter i 13 städer. Och vi växer. På vår hemsida kan du läsa mer om hur vårt arbetssätt - som bygger på hållbara relationer mellan bolag, individ och samhälle - medverkar till en positiv och hållbar samhällsutveckling.

Prenumerera

Dokument & länkar