Sista dag för handel i Victoria Parks stamaktier blir den 18 juni 2019

Victoria Park AB (publ) (”Victoria Park”) har genom pressmeddelande den 24 maj 2019 kommunicerat att styrelsen i Victoria Park beslutat att ansöka om avnotering av bolagets stamaktier av serie A och serie B från Nasdaq Stockholm. Victoria Park har nu informerats om att Nasdaq Stockholm godkänt bolagets ansökan om avnotering och beslutat att sista dag för handel i Victoria Parks stamaktier av serie A och serie B på Nasdaq Stockholm blir den 18 juni 2019.

Observera att detta inte avser Victoria Parks preferensaktier. Styrelsen har föreslagit extra bolagsstämma att besluta om inlösen av preferensaktier, vilket kommunicerats i kallelse som offentliggjorts den 24 maj 2019. Om den extra bolagsstämman beslutar i enlighet med förslaget, beräknas sista dag för handel i preferensaktierna på Nasdaq Stockholm bli den 4 juli 2019.

För ytterligare information, vänligen kontakta
VD Per Ekelund, 070 867 66 57, per.ekelund@victoriapark.se  
CFO Tommy Åstrand, 070 545 59 97, tommy.astrand@victoriapark.se

Victoria Park AB (publ) är ett börsnoterat fastighetsbolag, som med ett långsiktigt förvaltningsarbete och socialt ansvarstagande för ett attraktivare boende skapar värden i en växande fastighetsportfölj i tillväxtstäder i Sverige.  

Per den 31 mars 2019 uppgick Victoria Parks fastighetsbestånd uppgår till 1 128 000 kvadratmeter, fördelat på 14 300 lägenheter, med ett marknadsvärde om 18,8 miljarder kronor. Aktierna i Victoria Park är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm Mid Cap.  

Victoria Park AB (publ) Box 2, 201 20 Malmö, Tel 040 16 74 40, Org. nr 556695-0738, Säte Malmö, www.victoriapark.se

Om oss

Victoria Park AB är en av Sveriges största och mest betydande privata bostadsaktörer som utvecklar attraktiva bostadsområden i landets tillväxtstäder. Med ett långsiktigt förvaltningsarbete och socialt ansvarstagande skapar vi värden för kunder, medarbetare, aktieägare och samhället. Idag äger och förvaltar vi över 16 000 lägenheter i 13 städer. Och vi växer. På vår hemsida kan du läsa mer om hur vårt arbetssätt - som bygger på hållbara relationer mellan bolag, individ och samhälle - medverkar till en positiv och hållbar samhällsutveckling.

Prenumerera

Dokument & länkar