Victoria Parks valberedning inför årsstämman 2018 utsedd

Enligt beslut på Victoria Park AB:s årsstämma 2017 ska de fyra röstmässigt största aktieägarna i bolaget erbjudas att utse ledamöter i valberedningen inför årsstämman 2018. De som utses av dessa ägare ska tillsammans med styrelsens ordförande som sammankallande utgöra bolagets valberedning.

Inför årsstämman 2018 utgörs Victoria Parks valberedning av Greg Dingizian och Anders Pettersson på egna mandat, Gillis Cullin på Östersjöstiftelsens mandat samt John Hopkins på Fogelvik Holding AB:s mandat. Därutöver ingår styrelsens ordförande Bo Forsén som sammankallande.

Valberedningen ska inför årsstämman 2018 föreslå stämmoordförande, styrelseordförande, styrelseledamöter, revisor, styrelsearvoden, eventuell ersättning för utskottsarbete, revisorsarvode samt principer för utseende av valberedning inför årsstämman 2019.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra detta antingen via e-post under adress info@victoriapark.se eller via brev under adress Victoria Park AB, Valberedning, Box 2, 201 20 Malmö.

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman och på bolagets hemsida.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Bo Forsén, styrelsens ordförande, telefon 070 632 86 50.

Victoria Park AB (publ) är ett börsnoterat fastighetsbolag, som med ett långsiktigt förvaltningsarbete och socialt ansvarstagande för ett attraktivare boende skapar värden i en växande fastighetsportfölj på tillväxtorter i landet.  
Victoria Parks fastighetsbestånd uppgår till 1 016 000 kvadratmeter, fördelat på 12 846 lägenheter, med ett marknadsvärde om 13,8 miljarder kronor. Aktierna i Victoria Park är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm Mid Cap.

Victoria Park AB (publ)
Box 2, 201 20 Malmö
Tel 040 16 74 40
Org nr 55 66 95-0738, Säte Malmö
www.victoriapark.se

Om oss

Victoria Park AB är en av Sveriges största och mest betydande privata bostadsaktörer som utvecklar attraktiva bostadsområden i landets tillväxtstäder. Med ett långsiktigt förvaltningsarbete och socialt ansvarstagande skapar vi värden för kunder, medarbetare, aktieägare och samhället. Idag äger och förvaltar vi över 16 600 lägenheter i 13 städer. Och vi växer. På vår hemsida kan du läsa mer om hur vårt arbetssätt - som bygger på hållbara relationer mellan bolag, individ och samhälle - medverkar till en positiv och hållbar samhällsutveckling.

Prenumerera

Dokument & länkar