Vonovia utnyttjar köpoptioner och blir därmed ägare till över 90 procent av aktierna i Victoria Park

Victoria Park har idag mottagit information om att Vonovia beslutat att genom helägt dotterbolag utnyttja av Danir AB och Ninalpha AB utställda köpoptioner som tillsammans representerar 10,0 procent av totalt antal aktier i Victoria Park. Vonovia blir därmed ägare till 91,4 procent av aktierna i Victoria Park. Vonovia har informerat Victoria Park om att dess helägda dotterbolag avser att påkalla inlösenförfarande av resterande aktier i Victoria Park och att Vonovia i samband därmed kommer verka för att Victoria Parks stamaktier av serie A och serie B avnoteras från Nasdaq Stockholm.

Vonovia SE (”Vonovia”) lämnade den 3 maj 2018 genom sitt helägda dotterbolag Deutsche Annington Acquisition Holding GmbH (”Vonovia Acquisition Holding”) ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Victoria Park AB (publ) (”Victoria Park”) om att överlåta samtliga aktier till Vonovia Acquisition Holding. I samband med erbjudandet förvärvades köpoptioner från Danir AB och Ninalpha AB (”Köpoptionerna”) avseende sammanlagt 10 235 198 stamaktier av serie A och 14 264 946 stamaktier av serie B vilket motsvarar 10,0 procent av det totala antalet aktier och numera 12,5 procent av det totala antalet röster i Victoria Park. Köpoptionerna erhölls vederlagsfritt och enligt villkoren för Köpoptionerna erhöll Vonovia Acquisition Holding en rätt, men ingen skyldighet, att förvärva de aktier Köpoptionerna avsåg.

Köpoptionernas utnyttjandeperiod är den 15 maj-29 maj 2019 och Vonovia har nu informerat Victoria Park om beslutet att Köpoptionerna kommer att utnyttjas.

Före utnyttjandet av Köpoptionerna ägde Vonovia genom sina helägda dotterbolag 81,4 procent av aktierna, motsvarande 81,9 procent av rösterna, i Victoria Park. Utnyttjandet innebär att Vonovia blir ägare till 91,4 procent av aktierna och 94,4 procent av rösterna i Victoria Park. Vonovia har informerat Victoria Park om att Vonovia Acquisition Holding avser att påkalla inlösenförfarande avseende resterande aktier i Victoria Park enligt aktiebolagslagen (2005:551). I samband därmed kommer Vonovia att verka för att Victoria Parks stamaktier av serie A och serie B avnoteras från Nasdaq Stockholm.

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
VD Per Ekelund, 070 867 66 57, per.ekelund@victoriapark.se  
CFO Tommy Åstrand, 070 545 59 97, tommy.astrand@victoriapark.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Victoria Park AB (publ) ska offentliggöra i enlighet med EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Per Ekelunds försorg, för offentliggörande den 15 maj 2019 kl. 16.30.

Victoria Park AB (publ) är ett börsnoterat fastighetsbolag, som med ett långsiktigt förvaltningsarbete och socialt ansvarstagande för ett attraktivare boende skapar värden i en växande fastighetsportfölj i tillväxtstäder i Sverige.
Per den 31 mars 2019 uppgick Victoria Parks fastighetsbestånd uppgår till 1 128 000 kvadratmeter, fördelat på 14 300 lägenheter, med ett marknadsvärde om 18,8 miljarder kronor. Aktierna i Victoria Park är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm Mid Cap. 
 

Victoria Park AB (publ) Box 2, 201 20 Malmö, Tel 040 16 74 40, Org. nr 556695-0738, Säte Malmö, www.victoriapark.se 

Om oss

Victoria Park AB är en av Sveriges största och mest betydande privata bostadsaktörer som utvecklar attraktiva bostadsområden i landets tillväxtstäder. Med ett långsiktigt förvaltningsarbete och socialt ansvarstagande skapar vi värden för kunder, medarbetare, aktieägare och samhället. Idag äger och förvaltar vi över 16 000 lägenheter i 13 städer. Och vi växer. På vår hemsida kan du läsa mer om hur vårt arbetssätt - som bygger på hållbara relationer mellan bolag, individ och samhälle - medverkar till en positiv och hållbar samhällsutveckling.

Prenumerera

Dokument & länkar