Kallelse till extra bolagsstämma i D. Carnegie & Co AB (publ)

Aktieägarna i D. Carnegie & Co AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 23 mars 2016 klockan 10.00 i Advokatfirman Vinges lokaler, Norrlandsgatan 10, Stockholm.

Rätt att delta vid bolagsstämman

Aktieägare som önskar delta vid bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 17 mars 2016, dels anmäla sig hos bolaget senast torsdagen den 17 mars 2016 klockan 16.00.

Anmälan ska ske skriftligen till D. Carnegie & Co AB (publ), Strandvägen 5A, 114 51 Stockholm eller e-post till info@dcarnegie.se. Vid anmälan ska namn, person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid och uppgift om eventuella biträden (högst två) samt i förekommande fall uppgift om ombud uppges.

För fullständig kallelse och anmälan, se bolagets hemsida: www.dcarnegie.se

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar