BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR PERIODEN 1.11.2002

Viking Line Abp  Börsmeddelande 18.12.2003, kl. 09.00  1(5)

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR PERIODEN 1.11.2002 – 31.10.2003
Viking Line-koncernens omsättning uppgick till 397,8 miljoner euro
(402,4 MEUR). Rörelseresultatet uppgick till 22,9 miljoner euro
(28,7 MEUR). Styrelsen föreslår för bolagsstämman att i dividend
utdelas 2,00 euro per aktie.

Marknadsutveckling
Marknaden för passagerartrafik med färjor mellan Sverige, Finland
och Baltikum minskade med 0,9 procent till 15.383.455 passagerare.
Antalet passagerare på Viking Lines fartyg minskade med 2,8 procent
till 5.038.680.

Inom trafikområdet har det totala antalet lastenheter ökat med 5,4
procent till 371.473 lastenheter. På Viking Lines fartyg har
fraktmängden ökat med 0,6 procent till 78.524 enheter.

Viking Lines andel av passagerartrafiken inom hela trafikområdet
uppgick till 32,8 procent (33,4%). Linjevis fördelade sig
marknadsandelarna enligt följande: Helsingfors-Stockholm 42,6
procent (42,5%), Åbo-Stockholm/Kapellskär 43,6 procent (43,9%),
Ålandstrafiken 41,8 procent (40,6%) samt Helsingfors-Baltikum 17,7
procent (20,4%).

Fartyg och trafik
Koncernens fartyg trafikerade samma huvudlinjer som under 2001/2002.
Därutöver gjordes liksom tidigare år specialkryssningar till olika
destinationer i Östersjön. Under maj och juni månad gjorde Rosella
sju kryssningar mellan Stockholm och Riga. Cinderella gjorde
weekendkryssningar på rutten Helsingfors-Riga i juni, juli och
augusti. Antalet trafikdagar under verksamhetsåret var fler än under
föregående år, då bland annat Isabella var ur trafik sextioen dagar.

Från och med den 17 augusti insattes Rosella i linjetrafik mellan
Helsingfors och Tallinn med fyra avgångar per dag. Samtidigt
dockades Cinderella för en genomgripande förnyelse. Den 1 september
registrerades fartyget i det svenska fartygsregistret under namnet
Viking Cinderella och bare-boatbefraktas från och med samma datum av
dotterbolaget Viking Rederi AB. Fartyget tidsbefraktas av
moderbolaget och insattes i kryssningstrafik mellan Stockholm och
Mariehamn den 4 september.

Koncernens sju fartyg är bokförda till ett värde om 179,3 miljoner
euro, medan försäkringsvärdet uppgår till 492,4 miljoner euro.
Samtliga fartyg är därutöver P&I-försäkrade.

Omsättning och resultat
Koncernens omsättning under perioden uppgick till 397,8 miljoner
euro (402,4 MEUR). Rörelseresultatet var 22,9 miljoner euro (28,7
MEUR). Finansnettot blev -0,3 miljoner euro (0,6 MEUR). Koncernens
resultat före skatter uppgick till 22,6 miljoner euro (29,3 MEUR).
Resultatet efter skatter var 15,8 miljoner euro (20,3 MEUR).

                              2(5)

Till följd av de lägre passagerarvolymerna blev koncernens
omsättning något lägre än föregående år. Försäljningsbidraget per
passagerare var något bättre. Bunkerkostnaderna blev högre till
följd av vinterns svåra isläge och ett större antal turer.
Trafikomläggningen avseende Rosella och Cinderella i kombination med
Cinderellas dockning ledde till merkostnader och uteblivna intäkter.
Under våren initierades ett resultatförbättringsprogram som givit en
viss effekt under den senare delen av räkenskapsperioden.

Investeringar och finansiering
Koncernens investeringar uppgick till 9,9 miljoner euro (9,8 MEUR).

Den 31 oktober 2003 var soliditeten 53,5 procent jämfört med 51,0
procent vid motsvarande tidpunkt föregående år. Koncernens
långfristiga skulder minskade under året till 32,8 miljoner euro
(41,6 MEUR).

Koncernens likvida medel uppgick vid verksamhetsperiodens slut till
47,3 miljoner euro (43,8 MEUR). Affärsverksamhetens nettokassaflöde
uppgick till 36,7 miljoner euro (24,8 MEUR).

Personal
Medelantalet anställda inom Viking Line uppgick till 2.822 (2.792),
därav i moderbolaget 2.069 (2.089). Landpersonalen uppgick till 693
(706) och sjöpersonalen uppgick till 2.129 (2.086).

Verksamhetsförutsättningar
Den finska regeringen har beslutat att gå in för en utvidgad statlig
restitution som innebär att sjöpersonalens skatter och sociala
avgifter återbärs i enlighet med EU:s riktlinjer. Denna utvidgning
ger effekt först från den 1 januari 2005 och leder till en sänkning
av personalkostnaderna för fartyg som seglar under finsk flagg, till
en nivå jämförbar med den svenska.

Från och med den 1 januari 2004 kommer de nuvarande
införselbegränsningarna avseende beskattade alkoholdrycker att
slopas i EU-intern trafik, dock inte i trafik till och från Åland,
som står utanför EU:s skatteunion. Taxfree försäljningen fortsätter
i Ålandstrafiken med samma införselbegränsningar som hittills. I och
med Estlands EU-inträde den 1 maj 2004 kommer det att bli möjligt
att införa mycket stora mängder beskattad alkohol även från Estland
till Finland. Av detta skäl kommer de finska acciserna på
alkoholdrycker att sänkas kraftigt från den 1 mars 2004. Sammantaget
kommer detta att påverka köpbeteendet, prisbildningen och
resandeströmmarna i Viking Lines trafikområde.

Utsikter för år 2004
Ovanstående omständigheter gällande taxfree försäljningen
tillsammans med den allt hårdare konkurrensen från fartyg med lägre
bemanningskostnader kommer att påverka företagets lönsamhet. Det är
dock synnerligen svårt att kvantifiera konsekvenserna för koncernens
resultat inkommande räkenskapsår. I detta skede bedöms koncernens
                              3(5)

resultat för år 2003/2004 bli något lägre än 2002/2003 års resultat.

Styrelsens förslag till vinstdisposition
Enligt Viking Line-koncernens balansräkning per den 31 oktober 2003
uppgår de utdelningsbara medlen till 44.962.770,83 euro.
Moderbolagets utdelningsbara medel uppgår till 54.045.395,78 euro.
Skatteöverskottet från tidigare år uppgår till 8.669.045,11 euro.

Styrelsen föreslår för bolagsstämman att de utdelningsbara medlen
disponeras på följande sätt:

I dividend utdelas 2,00 euro per aktie, totalt     21.600.000,00
euro
Kvarlämnas i det egna kapitalet            32.445.395,78
euro

KONCERNENS RESULTAT, MEUR        2002/2003   2001/2002
Omsättning                 397,79    402,45
Övriga rörelseintäkter            0,76     0,50
Övriga rörelsekostnader          355,79    354,88
Avskrivningar                19,82     19,37
Rörelsevinst                22,94     28,71
Finansiella intäkter och kostnader     -0,30     0,56
Vinst före skatter             22,63     29,27
Direkta skatter               -6,81     -8,99
Räkenskapsperiodens vinst          15,82     20,27

KONCERNENS BALANS, MEUR            31.10.2003
31.10.2002
AKTIVA
Bestående aktiva
  Immateriella tillgångar          0,34     0,38
  Materiella tillgångar          193,38    203,34
  Placeringar                0,04     0,07
Rörliga aktiva
  Omsättningstillgångar           8,95     8,86
  Fordringar                24,02     28,74
  Kassa och bank              47,28     43,76
Balansomslutning              274,01    285,15

PASSIVA
Eget kapital
  Aktiekapital               1,82     1,82
  Reservfond                0,02     0,02
  Andel av ackumulerade
  bokslutsdispositioner          103,03    104,53
  Övrigt eget kapital           41,70     38,94
Latent skatteskuld             40,74     42,08
Långfristigt främmande kapital       32,80     41,63
Kortfristigt främmande kapital       53,91     56,14
Balansomslutning              274,01    285,15
                              4(5)

GIVNA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER, MEUR
Säkerheter, för egen del          43,82     57,85
Leasingansvar                0,68     0,89


FINANSIERINGSANALYS, MEUR        2002/2003   2001/2002
Affärsverksamhetens nettokassaflöde     36,67     24,79
Investeringskassaflöde           -9,79     -9,75
Finansiering
  Minskning av långfristiga skulder    -8,83    -11,02
  Förändring av långfristiga fordringar   0,04     0,02
  Utbetalda dividender          -14,58    -16,20
  Omräkningsdifferens            0,01     -0,04
Finansiering totalt            -23,36    -27,23
Förändring av likvida medel         3,52    -12,20
Likvida medel 1.11             43,76     55,96
Likvida medel 31.10             47,28     43,76

NYCKELTAL                2002/2003   2001/2002
Resultat per aktie, euro 1)         1,47     1,88
Eget kapital per aktie, euro 2)       13,57     13,45
Dividend per aktie, euro           2,00     1,35
Antal aktier, 31.10              10.800.000
10.800.000
Avkastning på eget kapital, ROE 3)     10,8%     14,2%
Avkastning på investerat kapital, ROI 4)  12,7%     15,8%
Soliditet, % 5)               53,5%     51,0%

Vid avrundningen till miljoner euro uppstår avrundningsdifferenser
på +/- 0,01 MEUR.

1) (Resultat före extraordinära poster – direkta skatter) / Antal
aktier i genomsnitt

2) Eget kapital / Antal aktier per 31.10

3) (Resultat före extraordinära poster – direkta skatter) / Eget
kapital (i genomsnitt under året)

4) (Resultat före extraordinära poster + ränte- och övriga
finansiella kostnader) /
(Balansomslutning - räntefria skulder (i genomsnitt under året))

5) Eget kapital / (Balansomslutning - erhållna förskott)

De uppgivna bokslutsuppgifterna är reviderade.

Bolagsstämma
Ordinarie bolagsstämma i Viking Line Abp hålles onsdagen den 4
februari 2004 kl. 12.00 på Hotell Arkipelag, Strandgatan 31 i
Mariehamn.

Årsberättelsen för verksamhetsåret 2002/2003 publiceras vecka 4 år
                              5(5)
2004.

Ekonomisk information
Viking Line Abp kommer under verksamhetsåret 2003/2004 att ge ut
delårsrapporter för perioderna 1 november 2003 - 31 januari 2004, 1
november 2003 - 30 april 2004 samt 1 november 2003 - 31 juli 2004.
Delårsrapporterna publiceras under mars, juni respektive september
månad 2004.

Mariehamn den 18 december 2003

VIKING LINE ABP

STYRELSENNils-Erik Eklund
Verkställande direktör

Prenumerera