Bokslutskommunike för perioden 1.11.2003-31.10.2004

Viking Line Abp   Börsmeddelande 13.12.2004, klo. 09.00 1(5)

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR PERIODEN 1.11.2003-31.10.2004
Viking Line-koncernens omsättning uppgick till 385,2 miljoner euro (397,8 MEUR).
Rörelseresultatet uppgick till 13,2 miljoner euro (22,9 MEUR). Styrelsen förslår
för bolagsstämman att i dividend utdelas 1 euro per aktie.

Marknadsutveckling
Marknaden för passagerartrafik med färjor mellan Sverige, Finland och Baltikum
ökade med 3,6 procent till 16,4 miljoner passagerare. Antalet passagerare på
Viking Lines fartyg ökade med 2,2 procent till 5.150.996.

Inom trafikområdet har det totala antalet lastenheter ökat med 13,7 procent till
422.000 lastenheter. På Viking Lines fartyg har fraktmängden ökat med 6,6 procent
till 83.669 enheter.

Viking Line har under perioden ökat passagerarvolymerna och marknadsandelen i
trafiken Sverige-Åland-Finland. Insättningen av Viking Cinderella i
kryssningstrafik från Stockholm har lett till en kraftig ökning av antalet
resande från Sverige. På linjen Helsingfors-Tallinn har däremot
passagerarvolymerna minskat, medan fraktvolymerna ökat.

Viking Lines andel av passagerartrafiken inom hela trafikområdet uppgick till
31,3 procent (31,7%). Linjevis fördelade sig marknadsandelarna enligt följande:
Helsingfors-Stockholm 42,1 procent (42,6%), Åbo-Stockholm 42,4 procent (43,6%),
Ålandstrafiken 49,4 procent (41,9%) samt Helsingfors-Baltikum 13,2 procent
(17,7%).

Fartyg och trafik
Koncernens fartyg trafikerade samma huvudlinjer som under 2002/2003. Från
september 2003 sattes Viking Cinderella in i kryssningstrafik på linjen Stockholm-
Mariehamn. Tidigare gjorde fartyget kryssningar mellan Helsingfors och Tallinn.
Under högsommaren har Viking Cinderella gjort åtta kryssningar mellan Stockholm
och Riga. Föregående sommar gjorde fartyget nio kryssningar mellan Helsingfors
och Riga. Sedan mitten av augusti 2003 går Rosella i linjetrafik mellan
Helsingfors och Tallinn. Tidigare gick fartyget i kryssningstrafik mellan
Stockholm-Mariehamn.

Koncernens sju fartyg är bokförda till ett värde om 163,2 miljoner euro, medan
försäkringsvärdet uppgår till 492,4 miljoner euro. Samtliga fartyg är därutöver
P&I-försäkrade.

Omsättning och resultat
Koncernens omsättning under perioden uppgick till 385,2 miljoner euro (397,8
MEUR). Rörelseresultatet var 13,2 miljoner euro (22,9 MEUR). Finansnettot blev
-0,2 miljoner euro (-0,3 MEUR). Koncernens resultat före skatter uppgick till
13,0 miljoner euro (22,6 MEUR). Resultatet efter skatter var 13,0 miljoner euro
(15,8 MEUR).

Till följd av en lägre intäkt per passagerare sjönk koncernens omsättning och
rörelseresultat jämfört med föregående år. Intäkten per passagerare minskade på
grund av anpassningen av ombordpriserna för de varor för vilka prisnivån
påverkats av den sänkta skattenivån i Finland och av Estlands EU-inträde.

Fraktintäkterna har ökat tack vare det utökade antalet turer på Helsingfors-
Tallinn.


                               2(5)

Riksdagens beslut att sänka samfundsskattesatsen från 29% till 26% från och med
år 2005 har beaktats vid beräkning av koncernens latenta skatteskuld. Den totala
förändringen av den latenta skatteskulden ökar koncernens resultat med ett belopp
som är större än periodens skatt.

Vid jämförelse med föregående år bör beaktas att principerna för kostnadsföring
av reparationer och underhåll på fartygen har reviderats så att en mindre andel
av utgifterna har aktiverats. Detta har en viss negativ resultatpåverkan.

Investeringar och finansiering
Koncernens investeringar uppgick till 4,5 miljoner euro (9,9 MEUR).

Den 31 oktober 2004 var soliditeten 53,7 procent jämfört med 53,5 procent vid
motsvarande tidpunkt föregående år. Koncernens långfristiga skulder minskade
under året till 24,3 miljoner euro (32,8 MEUR).

Koncernens likvida medel uppgick vid verksamhetsperiodens slut till 46,1 miljoner
euro (47,3 MEUR). Affärsverksamhetens nettokassaflöde uppgick till 33,6 miljoner
euro (36,7 MEUR).

Den 18 maj 2004 förvärvade Viking Line aktiemajoriteten i Sundqvist Buss Ab, som
bedriver linjetrafik och arrangerar resor med tolv bussar med utgångspunkt från
Åland. Bolaget har medtagits i koncernredovisningen från och med maj 2004.

Organisation och personal
Styrelsen har den 17 maj 2004 beslutat uppgöra en plan för fusion av det helägda
dotterbolaget Viking Line Marketing Ab Oy med moderbolaget Viking Line Abp.
Fusionen beräknas träda i kraft den 1 november 2005.

Medelantalet anställda inom Viking Line uppgick till 2.828 (2.822), därav i
moderbolaget 1.733 (2.069). Landpersonalen uppgick till 704 (693) och
sjöpersonalen uppgick till 2.124 (2.129).

Utsikter för år 2005
Den finska regeringen har beslutat att gå in för en utvidgad statlig restitution.
Utöver sjöpersonalens skatter kommer även de sociala avgifterna att återbäras i
enlighet med EU:s riktlinjer. Denna utvidgning ger effekt från den 1 januari 2005
och leder till en sänkning av personalkostnaderna för fartyg som seglar under
finsk flagg, till en nivå jämförbar med den svenska.

Marknaden för resor och frakttransporter bedöms vara fortsatt stabil, medan
konkurrensen i trafikområdet blir allt hårdare. Detta gäller särskilt trafiken
mellan Helsingfors och Tallinn, där flertalet fartyg under utländsk flagg
bemannas med personal från Baltikum. I mars 2004 anpassades priserna ombord på de
varor för vilka prisnivån påverkats av den sänkta skattenivån i Finland. Detta
ledde till en lägre intäkt per passagerare under åtta månader, vilket gav en
negativ effekt på verksamhetsårets resultat. Under det kommande räkenskapsåret
kommer prisanpassningen att påverka intäkten per passagerare under samtliga tolv
månader. Dessutom kommer de sänkta marginalerna till följd av att försäljningen
av varor skattebelagts i trafiken Helsingfors-Tallinn att gälla under hela
verksamhetsåret.                               3(5)

Under det kommande verksamhetsåret har flera större dockningar och trafikuppehåll
inplanerats, varför antalet trafikdagar blir färre än föregående år.

På basen av ovanstående bedöms resultatet för verksamhetsåret 2004/2005 bli lägre
än 2003/2004 års resultat.

Styrelsens förslag till vinstdisposition
Enligt Viking Line-koncernens balansräkning per den 31 oktober 2004 uppgår de
utdelningsbara medlen till 37.694.205,29 euro. Moderbolagets utdelningsbara medel
uppgår till 47.139.524,22 euro.

Styrelsen föreslår följande:

Av räkenskapsperiodens vinst       14.692.625,34 euro
utbetalas i dividend 1 euro per aktie  10.800.000,00 euro
överförs i ny räkning           3.892.625,34 euro


KONCERNENS RESULTAT, MEUR    2003/2004 2002/2003
Omsättning            385,20  397,79
Övriga rörelseintäkter       0,39   0,76
Övriga rörelsekostnader     352,08  355,79
Avskrivningar           20,33   19,82
Rörelsevinst           13,18   22,94
Finansiella intäkter och 
 kostnader            -0,23   -0,30
Vinst före skatter        12,95   22,63
Inkomstskatt, egentlig verksamhet -6,16   -8,14
Förändring latent skatteskuld   6,22   1,33
Minoritetsandel          0,00   -
Räkenskapsperiodens vinst     13,01   15,82

KONCERNENS BALANS, MEUR    31.10.2004  31.10.2003
AKTIVA
Bestående aktiva
  Immateriella tillgångar     0,66   0,72
  Koncerngoodwill         0,47   -
  Materiella tillgångar     177,11  192,99
  Placeringar           0,10   0,04
Rörliga aktiva
  Omsättningstillgångar      8,22   8,95
  Fordringar           24,02   24,02
  Kassa och bank         46,15   47,28
Balansomslutning         256,73  274,01

PASSIVA
Eget kapital
  Aktiekapital          1,82   1,82
  Reservfond           0,02   0,02
  Andel av ackumulerade
  bokslutsdispositioner     99,76  103,03
  Övrigt eget kapital      36,17   41,70
Minoritetsandel          0,03   -
Latent skatteskuld        34,82   40,74
Långfristigt främmande kapital  24,31   32,80
Kortfristigt främmande kapital  59,80   53,91
Balansomslutning         256,73  274,01

GIVNA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER, MEUR
Säkerheter, för egen del     44,82   43,82
Leasingansvar           0,81   0,68

           4(5)

FINANSIERINGSANALYS, MEUR   2003/2004 2002/2003
Affärsverksamhetens netto-
kassaflöde            33,64   36,67
Investeringskassaflöde      -4,45   -9,79
Finansiering
  Ökning av långfristiga skulder 0,14   -
  Minskning av långfristiga
  skulder            -8,83   -8,83
  Förändring av långfristiga
  fordringar           -0,04   0,04
  Utbetalda dividender     -21,60  -14,58
  Omräkningsdifferens       0,01   0,01
Finansiering totalt       -30,32  -23,36
Förändring av likvida medel    -1,14   3,52
Likvida medel 1.11        47,28   43,76
Likvida medel 31.10        46,15   47,28

NYCKELTAL 2003/2004 2002/2003
Resultat per aktie, euro 1)    1,20   1,47
Eget kapital per aktie, euro 2)  12,76   13,57
Dividend per aktie, euro      1,00   2,00
Antal aktier, 31.10     10.800.000 10.800.000
Avkastning på eget kapital, ROE 3) 9,2%   10,8%
Avkastning på investerat
kapital, ROI 4)          7,8%   12,7%
Soliditet, % 5)          53,7%   53,5%

Vid avrundningen till miljoner euro uppstår avrundningsdifferenser på +/- 0,01
MEUR.

1) (Resultat före extraordinära poster - direkta skatter +/- minoritetsandel) /
Antal aktier i genomsnitt

2) Eget kapital / Antal aktier per 31.10

3) (Resultat före extraordinära poster - direkta skatter) / (Eget kapital +
minoritetsandel (i genomsnitt under året))

4) (Resultat före extraordinära poster + ränte- och övriga finansiella kostnader)
/
(Balansomslutning - räntefria skulder (i genomsnitt under året))

5) (Eget kapital + minoritetsandel) / (Balansomslutning - erhållna förskott)

De uppgivna bokslutsuppgifterna är reviderade.

Bolagsstämma
Ordinarie bolagsstämma i Viking Line Abp hålls tisdagen den 21 december 2004 kl.
12.00 på Hotell Arkipelag, Strandgatan 31 i Mariehamn.

Årsberättelsen för verksamhetsåret 2003/2004 publiceras tisdagen den 14 december
2004.

Ekonomisk information
Viking Line Abp kommer under verksamhetsåret 2004/2005 att ge ut delårsrapporter
för perioderna 1 november 2004 - 31 januari 2005, 1 november 2004 - 30 april 2005
samt 1 november 2004 - 31 juli 2005. Delårsrapporterna publiceras under mars,
juni respektive september månad 2005.

                               5(5)

Mariehamn den 11 december 2004

VIKING LINE ABP

STYRELSEN
Nils-Erik Eklund
Verkställande direktör

Prenumerera