BOLAGSSTÄMMOKALLELSE

Viking Line Abp  Börsanmälan 3.12.2004, kl. 09.30   1(1)

BOLAGSSTÄMMOKALLELSE

Aktieägarna i Viking Line Abp kallas till ordinarie bolagsstämma, som hålls
tisdagen den 21 december 2004 kl. 12.00 i Hotell Arkipelag i Mariehamn.

På bolagsstämman upptas till behandling i bolagsordningens 9 § nämnda, på
ordinarie bolagsstämma ankommande ärenden.

Rätt att delta
Rätt att delta i bolagsstämman har aktieägare som senast den 10 december 2004 är
antecknad som aktieägare i bolagets aktieägarförteckning som förs av Finlands
Värdepapperscentral Ab.

Aktieägare, vars aktier ej överförts till värdeandelssystemet, har även rätt att
delta i bolagsstämman om aktieägaren varit införd i bolagets aktieregister före
den 12 mars 1999. I detta fall skall aktieägaren vid stämman förete sina
aktiebrev eller annan utredning över sin äganderätt till aktierna och över att
denna äganderätt inte införts på ett värdeandelskonto.

Anmälningar
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall senast måndagen den 20 december
2004 kl. 12.00 anmäla sig till bolagets huvudkontor. Anmälningarna torde ske
skriftligen under adress Viking Line Abp, Norragatan 4, 22100 Mariehamn, eller
per telefon till bolagets sekretariat (tel. 018-277 27). Eventuella fullmakter
skall överlämnas i samband med anmälningen eller före bolagsstämmans början.

Bokslutshandlingar
Bokslutskommunikén för verksamhetsåret 1.11.2003-31.10.2004 publiceras måndagen
den 13 december 2004. Kopior av bokslutshandlingarna finns till påseende på
bolagets huvudkontor från den 14 december 2004 och sänds även per post till
bolagets aktieägare.

Förslag till styrelsemedlemmar och revisorer
Styrelsen föreslår för bolagsstämman att Ben Lundqvist, ordförande, Carita
Blomsterlund, Nils-Erik Eklund, Erik Grönberg och Dick Lundqvist jämte
respektives personliga suppleanter Stefan Lundqvist, Airi Sundman, Marie-Louise
Sviberg, Trygve Eriksson och Gunilla Lundqvist omväljs.

Styrelsen föreslår vidare att till revisorer nyväljs Markus Smeds och omväljs
Leif Hermans jämte suppleanterna Mikael Holmström och Erika Sjölund.

Mariehamn den 3 december 2004

Viking Line Abp
StyrelsenNils-Erik Eklund
Verkställande direktör

DISTRIBUTION:    Helsingforsbörsen
           Centrala massmedier
           www.vikingline.fi

Prenumerera