DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1.11.2002 ? 3

Viking Line Abp  Börsmeddelande 21.02.2003, kl. 09.30  1(4)

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1.11.2002 – 31.01.2003

Koncernens omsättning under perioden 1.11.2002-31.1.2003 uppgick
till 88,25 MEUR (88,42 MEUR). Koncernens resultat före skatter
uppgick till -1,22 MEUR (1,99 MEUR). Koncernens resultat genereras
inte jämnt över året. Volym- och prisutvecklingen under sommaren är
avgörande för hela verksamhetsårets resultat. Omplaceringen av två
av koncernens fartyg i slutet av verksamhetsåret kommer att leda
till omställningskostnader. Mot bakgrund av detta och den rådande
konkurrens- och marknadssituationen bedöms resultatet för hela
verksamhetsåret bli sämre än föregående år.

OMSÄTTNING OCH RESULTAT
Koncernens omsättning under perioden 1.11.2002-31.1.2003 uppgick
till 88,25 MEUR (88,42 MEUR). Rörelseresultatet var -0,98 MEUR
(0,92 MEUR). Koncernens resultat före skatter uppgick till -1,22
MEUR (1,99 MEUR). Resultatet efter skatter var -1,22 MEUR (1,32
MEUR).

Trots att antalet trafikdagar var betydligt fler blev omsättningen
i stort sett på samma nivå som under motsvarande period föregående
år. Försäljningsbidraget per passagerare var lägre. Bland övriga
driftskostnader steg bunkerkostnaderna betydligt till följd av
isläget och högre bunkerpriser. Rörelseresultatet blev därmed lägre
än föregående år.

Koncernens finansnetto för perioden var negativt, vilket också
bidrog till ett lägre resultat jämfört med föregående år. Under
motsvarande period föregående år resulterade balansvärderingen av
innehavet av svenska kronor i en betydande kursvinst, vilket ledde
till ett positivt finansnetto.

TRAFIK OCH MARKNAD
Konkurrensen inom trafikområdet blir allt hårdare, särskilt från
rederier med fartyg som seglar under utländsk flagg med lägre
bemanningskostnader. I trafikområdet har två fartyg under svensk
flagg tillkommit. Dessutom har kryssningsutbudet under estnisk
flagg utökats genom Tallinks nya stora passagerarfartyg som inledde
sin trafik ifjol.

Koncernens fartyg trafikerade samma huvudlinjer som under
2001/2002. Antalet trafikdagar under perioden var fler än under
motsvarande period föregående år. Ålandsfärjan togs ur trafik för
översyn 7.1-6.2.2003. Föregående år var Ålandsfärjan ur trafik 2.1-
14.2.2002 och Isabella 20.12.2001-12.2.2002.

Under räkenskapsårets tre första månader uppgick antalet
passagerare till 1.079.483, vilket är en ökning med 1,7% jämfört
med föregående år. De totala passagerarvolymerna inom trafikområdet
var oförändrade jämfört med föregående år. Viking Lines
fraktvolymer minskade med 2,1% till 18.422 fraktenheter.


                              2(4)

Viking Lines andel av passagerartrafiken inom hela trafikområdet
uppgick till 35,0% (34,5%). Linjevis fördelade sig
marknadsandelarna enligt följande: Helsingfors-Stockholm 41,1%
(42,1%), Åbo-Stockholm/Kapellskär 42,5% (40,9%), Ålandstrafiken
42,7% (37,6%) samt Helsingfors-Baltikum 24,7% (25,8%). Viking Lines
andel av fraktmarknaden uppgick till 21,4% (23,1%).

INVESTERINGAR OCH FINANSIERING
Koncernens investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 0,58
MEUR (1,17 MEUR). Den 31 januari 2003 var soliditeten 51,3% jämfört
med 48,8% motsvarande tidpunkt föregående år. Koncernens likvida
medel uppgick vid periodens slut till 47,48 MEUR (57,07 MEUR).
Affärsverksamhetens nettokassaflöde uppgick till 4,26 MEUR (4,50
MEUR).

PERSONAL
Medelantalet anställda i koncernen var 2.740 (2.656), därav i
moderbolaget 2.093 (2.003). Landpersonalens antal var 664 (673) och
sjöpersonalens 2.076 (1.983).

UTSIKTER FÖR HELA VERKSAMHETSÅRET 2002/2003
Koncernens resultat genereras inte jämnt över året. Volym- och
prisutvecklingen under sommaren är avgörande för hela
verksamhetsårets resultat. Omplaceringen av två av koncernens
fartyg i slutet av verksamhetsåret kommer att leda till
omställningskostnader. Mot bakgrund av detta och den rådande
konkurrens- och marknadssituationen bedöms resultatet för hela
verksamhetsåret bli sämre än föregående år.

               2002/2003  2001/2002  2001/2002
KONCERNENS RESULTAT (MEUR)   NOV-JAN   NOV-JAN   NOV-OKT
Omsättning            88,25    88,42   402,45
Övriga rörelseintäkter       0,10    0,08    0,50
Övriga rörelsekostnader      84,47    82,75   354,88
Avskrivningar           4,87    4,83    19,37
Rörelseresultat          -0,98    0,92    28,71
Finansiella intäkter och kostnader-0,24    1,07    0,56
Resultat före skatter       -1,22    1,99    29,27
Direkta skatter          0,00    -0,68    -8,99
Resultat             -1,22    1,32    20,27

KONCERNENS BALANS (MEUR)   31.1.2003  31.1.2002 31.10.2002
AKTIVA
Bestående aktiva
 Immateriella tillgångar     0,37    0,77    0,38
 Materiella tillgångar     199,04   208,90   203,34
 Placeringar           0,07    0,07    0,07
Rörliga aktiva
 Omsättningstillgångar      8,42    7,83    8,86
 Fordringar           25,40    17,35    28,74
 Kassa och bank         47,48    57,07    43,76
Balansomslutning         280,77   291,98   285,15

                              3(4)

PASSIVA
Eget kapital
 Aktiekapital           1,82    1,82    1,82
 Reservfond            0,02    0,02    0,02
 Andel av ackumulerade
 bokslutsdispositioner     103,02   104,53   104,53
 Övrigt eget kapital       39,22    36,17    38,94
Latent skatteskuld        42,08    42,69    42,08
Långfristigt främmande kapital  41,63    50,46    41,63
Kortfristigt främmande kapital  52,99    56,30    56,14
Balansomslutning         280,77   291,98   285,15

GIVNA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER (MEUR)
Säkerheter, för egen del     57,83    64,74    57,85
Leasingansvar           0,83    0,48    0,89

               2002/2003  2001/2002  2001/2002
FINANSIERINGSANALYS (MEUR)   NOV-JAN   NOV-JAN   NOV-OKT
Affärsverksamhetens netto-
kassaflöde             4,26    4,50    24,79
Investeringskassaflöde      -0,58    -1,17    -9,75
Finansiering
 Minskning av långfristiga
 skulder             0,00    -2,19   -11,02
 Förändring av långfristiga
 fordringar            0,01    0,01    0,02
 Utbetalda dividender       0,00    0,00   -16,20
 Omräkningsdifferens       0,02    -0,05    -0,04
Finansiering totalt        0,02    -2,23   -27,23
Förändring av likvida medel    3,71    1,11   -12,20
Likvida medel vid periodens
början              43,76    55,96    55,96
Likvida medel vid periodens slut 47,48    57,07    43,76

               2002/2003  2001/2002  2001/2002
NYCKELTAL OCH STATISTIK     NOV-JAN   NOV-JAN   NOV-OKT
Resultat per aktie, EUR      -0,11    0,12    1,88
Eget kapital per aktie, EUR    13,34    13,20    13,45
Soliditet             51,3%    48,8%    51,0%

Investeringar, MEUR        0,58    1,17    9,81
 - i % av omsättningen      0,65%    1,32%    2,44%

Passagerare          1 079 483  1 061 584  5 186 385
Fraktenheter           18 422   18 823   78 045

Antal årsanställda, medeltal   2 740    2 656    2 792

Vid avrundningen till miljoner euro uppstår avrundningsdifferenser
på +/- 0,01 MEUR.

Delårsrapporten är inte reviderad.

                              4(4)

Följande delårsrapport (1.11.2002-30.4.2003) publiceras den 4 juni
2003.

Mariehamn den 21 februari 2003

VIKING LINE ABP
StyrelsenNils-Erik Eklund
Verkställande direktör

Prenumerera