KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA

Report this content
Viking Line Abp   Börsmeddelande 17.01.2003, kl. 08.45      1(1)

KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA

Aktieägarna i Viking Line Abp kallas till ordinarie bolagsstämma,
som hålles onsdagen den 5 februari 2003 kl. 12.00 i Hotell
Arkipelag i Mariehamn.På bolagsstämman upptas till behandling i
bolagsordningens 9 § nämnda, på ordinarie bolagsstämma ankommande
ärenden.

Rätt att delta
Rätt att delta i bolagsstämman har aktieägare som senast den 24
januari 2003 är antecknad som aktieägare i bolagets
aktieägarförteckning som förs av Finlands Värdepapperscentral Ab.

Aktieägare, vars aktier ej överförts till värdeandelssystemet, har
även rätt att delta i bolagsstämman om aktieägaren varit införd i
bolagets aktieregister före den 12 mars 1999. I detta fall skall
aktieägaren vid stämman förete sina aktiebrev eller annan utredning
över sin äganderätt till aktierna och över att denna äganderätt
inte införts på ett värdeandelskonto.

Anmälningar
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall senast måndagen
den 3 februari 2003 kl. 14.00 anmäla sig till bolagets huvudkontor.
Anmälningarna torde ske skriftligen under adress Viking Line Abp,
Norragatan 4, 22100 Mariehamn, eller per telefon till bolagets
sekretariat (tel. 018-27727). Eventuella fullmakter skall
överlämnas i samband med anmälningen eller före bolagsstämmans
början.

Bokslutshandlingar
Kopior av bokslutshandlingarna finns till påseende på bolagets
huvudkontor från den 21 januari 2003 och sänds även per post till
bolagets aktieägare.

Dividendförslag
Styrelsens förslag till dividendutdelning är 1,35 euro per aktie.
Dividenden utbetalas till aktieägare som på avstämningsdagen har
antecknats som aktieägare i den av Finlands Värdepapperscentral Ab
upprätthållna aktieägarförteckningen. Avstämningsdagen för
dividendutbetalning föreslås vara den 10 februari 2003. Förslaget
till dividendutbetalningsdag är den 17 februari 2003.

Viking Line Abp
StyrelsenNils-Erik Eklund
Verkställande direktör

Prenumerera