Bokslutsrapport 1 januari 2000 - 31 december 2000

Bokslutsrapport 1 januari 2000 - 31 december 2000 Fjärde kvartalet * Rörelseintäkterna ökade med 208 % och uppgick till 200,9 (65,3) miljoner kronor. * Rörelseresultatet ökade till 10,4 (0,0) miljoner kronor. * Resultat före skatt ökade till 5,7 (0,5) miljoner * Nya order uppgick till 30 miljoner kronor. * Viking Telecom AB och AXXESSIT ASA kommer under första halvåret 2001 att lansera den första produkten i sitt samägda bolag HyLink. Produkten är en radiolänk med bredbandskapacitet för bland annat UMTS-applikationer. * I december förvärvades CIDCO Europe AB, en av de ledande leverantörerna av nummerpresentations produkter i Europa. * I december månad öppnades ett kontor i Hong Kong för att handha produktionsövervakning och kvalitetskontroll av bolagets legotillverkning i Fjärran Östern. Bokslutsåret 2000 * Rörelseintäkterna ökade med 117 % och uppgick till 400,0 (184,4) miljoner kronor. * Orderstocken ökade till 418 (152) miljoner kronor. * Rörelseresultatet ökade med 59 % och uppgick till 12,4 (7,8) miljoner kronor. Resultat före skatt uppgick till 9,3 (10,3) miljoner kronor. * Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 24,3 (-42,5) miljoner kronor. * Resultat per aktie uppgick till 0,47 (0,53) kronor. Fjärde kvartalet Viking Telecom har fortsatt att leverera telekommunikationsprodukter med inbyggd routerfunktionalitet till bland annat Tele2 Europe och främst till de tyska, franska och italienska marknaderna. Under kvartalet har första ordern på routrar med inbyggda mervärdestjänster levererats. Nya beställningar på routerprodukter för rösttelefoni under kvartalet uppgår till 30 miljoner kronor. Verksamheten präglas av hög intensitet i produktutvecklingen för att kunna möta kundernas krav på framtida produkter i accessnäten inom följande områden * Nya telekommunikationsprodukter med inbyggd router samt andra produkter och system för operatörernas nya mervärdes-tjänster. * Produkter för bredbandsaccess via kabel-TV nät såsom Kabel-TV modem och mikrovågslänken, TerraLink. * Radiolänkar med hög kapacitet för tele- och datakommunikation bland annat för UMTS, tredje generationens mobil-telefonnät. Under kvartalet redovisar Viking Telecom ett positivt rörelseresultat på 10,4 (0,0) miljoner kronor. Resultatet före skatt uppgick till 5,7 (0,5) miljoner. Bokslutsåret 2000 Viking Telecom har under perioden 1 januari, 2000 - 31 december, 2000 aktivt arbetat med att förverkliga planerna för en fortsatt kraftig expansion, såväl organiskt som genom förvärv. För att finansiellt säkerställa expansionen genomfördes en nyemission som tillförde bolaget 107 miljoner kronor efter avdrag för emissionskostnader i samband med att bolaget noterades på OM Stockholmsbörsens O-lista från och med den 30 maj. Viking Telecom erhöll en beställning på telekommunikationsprodukter med inbyggd router, främst trådlösa telefoner, för den europeiska marknaden från Tele2 Europe. Den totala ordern uppgick till drygt 400 miljoner kronor. Ytterligare steg mot en breddad produktportfölj med produkter för access till framtida bredbandsnät har tagits via avtalet med AXXESSIT, Norge, genom bildandet av det gemensamägda produktutvecklingsbolaget HyLink. Genom att utnyttja Viking Telecoms kompetens inom mikrovågsteknologi och AXXESSIT's kompetens inom digitala kommunikationsplattformar pågår arbetet med att på kort tid utveckla en produktfamilj av radiolänkar med hög kapacitet för tele- och datakommunikationsaccesser bland annat för tredje generationens mobiltelefonnät. Produkterna skall säljas via respektive bolags marknadskanaler. Lansering beräknas ske under första halvåret 2001. Viking Telecoms första steg i den geografiska expansionen har tagits via förvärvet av sin återförsäljare SSG i Portugal. Förvärvet är av strategisk betydelse då avreglering av telemarknaderna i södra Europa har skett. Genom förvärvet av samtliga aktier i Daphne S.A i Belgien stärker Viking Telecom sin kompetens inom området bredbandsaccess via kabel-TV nät. Daphne har sedan 1994 utvecklat kabel-TV modem. Som en del av förvärvet av Daphne S.A. förvärvades även de resterande 70% av aktierna i dTechT S.A där Daphne sedan tidigare äger 30%. Viking Telecom har förvärvat 100 % av aktierna i CIDCO Europe AB som tidigare var ett helägt dotterbolag till det amerikanska bolaget CIDCO Inc. världsledande på nummerpresentationsteknologi. Med CIDCO Europes marknadskontakter, teknologi och kompetens förstärker Viking Telecom sin satsning på produkter för de mervärdes-tjänster som teleoperatörerna lanserar. Den tvist Viking Telecom har med en kund i Frankrike är föremål för rättslig prövning. Styrelsens bedömning är att ytterligare reservering i detta läge inte är erforderlig. Rörelsens intäkter Rörelseintäkterna under perioden ökade med 117 procent till 400,0 (184,4) miljoner kronor. Stora leveranser av telekommunikations-produkter med inbyggd router har skett under fjärde kvartalet och bidragit till försäljnings-ökningen. Resultat Rörelseresultatet ökade med 59 procent till 12,4 (7,8) miljoner kronor. Resultatförändringen på 4,6 miljoner kronor beror huvudsakligen på följande faktorer: * Förbättrad bruttovinst genom en betydande försäljningsökning och en positiv valutakursdifferens påverkar med 46,8 miljoner kronor. * Ökade externa kostnader enligt plan påverkar med -16,5 miljoner kronor som en följd av hög intensitet i produktutvecklingen, lansering av nya produkter samt expansion av verksamheten. * Ökade personalkostnader med -22,0 miljoner kronor på grund av förstärkning av personal i enlighet med plan för att möta ökad efterfrågan och satsningen på produktutveckling inom befintliga och framtida produktområden. * Ökade avskrivningar huvudsakligen avseende goodwill på -3,7 miljoner kronor. Resultatet före skatt uppgick till 9,3 (10,3) miljoner kronor. Under perioden har bolaget ett negativt finansnetto på -3,1 (2,4) miljoner kronor. Finansnettot har belastats med - 6,5 miljoner kronor avseende Viking Telecoms 50 procentiga andel av produktutvecklingsbolaget HyLink's negativa resultat. Resultaten från nyförvärvade dotterbolag ingår från och med juli 2000 dock ej förvärvet av CIDCO Europe AB som förvärvades i december 2000. Tre affärsområden Viking Telecom har under hösten organiserat verksamheten i tre affärsområden. * Telecom som omfattar telekommunika-tionsprodukter och system för nätoperatörer. * Broadband som omfattar mikrovågs-länkar och modem för kabel-TV operatörer. * Microwave där mikrovågslänkar för bland annat tredje generations mobiltelefoni-nät ingår. Inom affärsområdet Telecom ökade rörelsens intäkter med 109 procent och uppgick till 384,4 (183,8) miljoner kronor. Rörelseresultatet ökade med 195 procent och uppgick 24,5 (8,3) miljoner kronor. Utvecklingskostnaden uppgick till 22 (16) miljoner kronor. Genomsnittligt antal anställda uppgick till 52 (37) och vid årsskiftet till 64 (40) Inom affärsområdet Broadband uppgick rörelsens intäkter till 3,1 (0,6) miljoner kronor. Rörelseresultatet blev negativt och uppgick -11,7 (-0,5) miljoner kronor. Utvecklingskostnaden uppgick till 5,9 (0) miljoner kronor. Genomsnittligt antal anställda uppgick till 8 (0) och vid årsskiftet till 15 (9). Inom affärsområdet Microwave uppgick rörelsens intäkter till 5,3 (0) miljoner kronor. Rörelseresultatet uppgick till -0,4 (0) miljoner kronor. Resultatet inklusive resultatandelen på -6,5 miljoner kronor i det gemensamägda bolaget HyLink blev negativt och uppgick till - 6,9 (0) miljoner kronor. Utvecklingskostnaden uppgick till 5 (0) miljoner kronor. Genomsnittligt antal anställda uppgick till 5 (0) och vid årsskiftet till 7 (0). Produktutveckling Produktutveckling kostnadsförs löpande, vilket under perioden belastat resultatet med totalt 33 (16) miljoner kronor. Investeringar Investeringar i materiella anläggnings-tillgångar under perioden uppgick till 5,9 (3,7) miljoner kronor. Förvärven av SSG, Daphne, dTechT och CIDCO har medfört en goodwillpost på 14,5 miljoner kronor. Under perioden har Viking Telecom förvärvat aktier i AXXESSIT, Norge för 2,3 miljoner kronor motsvarande 1,7 procent av kapitalet. Efter genomförd private placement i september 2000 till 2000 norska kronor har Viking Telecoms värde beräknats till 9,2 miljoner kronor och andelen uppgår till 1,4 procent av kapitalet. Finansiell ställning och likviditet Likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick per 31 december till 139,7 (27,8) miljoner kronor och soliditeten uppgick till 62,9 (62,6) procent. Koncernens egna kapital uppgick vid periodens slut till 205,2 (81,6) miljoner kronor. Under perioden har det egna kapitalet ökat genom ett antal nyemissioner. Kontantemissionen i samband med introduktionen på OM Stockholmsbörsens O- lista tillförde bolaget 107 miljoner kronor efter avdrag för emissionskostnader och antalet aktier ökade med 4 miljoner. Styrelsen har också under perioden utnyttjat del av sitt bemyndigande från ordinarie bolagsstämma att utge högst 2 miljoner aktier vid ett eller flera tillfällen för företagsförvärv. Vid förvärven av SSG, Daphne, dTechT och CIDCO utgavs som en del av köpeskillingen 240 000 aktier. Av bemyndigandet kvarstår 1 760 000 aktier. Antalet aktier efter gjorda emissioner uppgår till 19 744 032 varav 210 000 är pågående emissioner. Under perioden har bolaget emitterat ytterligare ett skuldebrev med avskiljbara optionsrätter, vilka under perioden 1 maj - 30 juni, 2004 ger rätt att teckna 285 000 aktier till kursen 84 kronor. Totalt har Viking Telecom därefter avskiljbara optionsrätter motsvarande 855 000 aktier. Innehavare är anställda i koncernen och externa styrelseledamöter. Kassaflöde Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 24,3 (-42,5) miljoner kronor. Det positiva kassaflödet från rörelsen består av 19,2 miljoner kronor från rörelsen och 5,1 miljoner i positiv rörelsekapitalbindning. Ökningen av kortfristiga skulder och minskning av lagret förklarar den minskade rörelsekapitalbindningen. Kassaflöde efter investeringar uppgick till 3,0 (-47,3) miljoner kronor. Nyemissioner på 107,8 miljoner kronor och en ökning av låneskulder på 1,1 miljoner kronor medför ett positivt kassaflöde på totalt 111,9 (-2,3) miljoner kronor. Personal Nyrekrytering har pågått under hela perioden och koncernen hade den 31/12 2000 86 (49) anställda vilket är en ökning från årsskiftet med 37 personer. Genomsnittligt antal anställda under perioden var 65 (37). Moderbolaget Moderbolagets rörelseintäkter uppgick till 391,7 (183,8) miljoner kronor. Resultat före skatt uppgick till 19,8 (10,8) miljoner kronor. Utsikter för kommande period Utgående orderstock uppgick 2000-12-31 till 418 miljoner kronor. Tillväxten förväntas även år 2001 överstiga det långsiktiga målet på 30 - 40 % per år med förbättrad lönsamhet. Förslag till utdelning Styrelsen föreslår att ingen utdelning för år 2000 lämnas. Väsentliga händelser efter periodens slut Viking Telecom lanserar en SMS-terminal för överföring av SMS (textmeddelanden) till och från de fasta telenätet. Lansering sker på CEBIT-mässan i Hannover 22-28 mars. Kommande rapporttillfällen * Årsredovisning för år 2000 publiceras den 7 Mars 2001. * Bolagsstämma för år 2000 den 29 mars 2001 kl. 17.00 på Restaurang Jungman Jansson på Önnereds brygga i Göteborg. * Delårsrapport för kvartal 1 den 24 april 2001 * Delårsrapport för kvartal 2 den 22 augusti 2001 * Delårsrapport för kvartal 3 den 24 oktober 2001 * Delårsrapport för kvartal 4 den 7 februari 2002 Göteborg den 8 februari 2001 [REMOVED GRAPHICS] Carl Schneider Verkställande direktör För ytterligare information hänvisas till: VD Carl Schneider Tel: 031-7206901. Mobiltel: 0739-206901 och vVD Göran Nordlund Tel: 031-7206902 Mobiltel: 0739-206902. [REMOVED GRAPHICS] Viking Telecom AB kommer att lansera en fristående terminal för överföring av SMS (textmeddelanden) till och från det fasta telenätet. Lansering kommer att ske på CEBIT-mässan i Hannover i 22-28 mars. Viking Telecom koncernen Viking Telecom (publ.) koncernen utvecklar och marknadsför accessprodukter för befintliga och framtida kommunikationsnät inom affärsområdena Telecom, Broadband och Microwave. Viking Telecom tillhör de ledande leverantörerna av routerprodukter för rösttelefoni. Bolaget har idag ca 90 anställda, med säte i Göteborg och dotterbolag i Belgien och Portugal, samt ett hälftenägt samriskbolag i Norge. Bolaget är noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista, under listnamnet VIKT. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/08/20010208BIT00730/bit0001.doc Hela rapporten http://www.bit.se/bitonline/2001/02/08/20010208BIT00730/bit0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Viking Telecom har bytt namn och heter numera Phonera

Dokument & länkar