Delårsrapport för 1 januari - 30 september 2000

Delårsrapport för 1 januari - 30 september 2000 Tredje kvartalet * Rörelseintäkterna i tredje kvartalet ökade med 167 % och uppgick till 93,0 (34,8) miljoner kronor. * Rörelseresultatet i tredje kvartalet ökade med 69 % och uppgick till 8,1 (4,8) miljoner kronor. * Leveranser av telekommunikationsprodukter med inbyggd router från tidigare meddelade beställningar på drygt 400 miljoner kronor har påbörjats under tredje kvartalet. Perioden 1/1 2000 - 30/9 2000 * Rörelseintäkterna ökade med 67 % och uppgick till 199,1 (119,1) miljoner kronor. * Orderstocken ökade till 569 (158) miljoner kronor. * Rörelseresultatet uppgick till 2,0 (7,8) miljoner kronor. * Resultat före skatt uppgick till 3,7 (9,8) miljoner kronor. * Resultat per aktie uppgick till 0,12 (0,54) kronor. * Viking Microwave har erhållit sina första serieorder på den dubbelriktade mikrovågslänken TerraLink för bredbandsaccess i kabel-TV nät Tredje kvartalet Viking Telecom har under kvartalet börjat leverera telekommunikationsprodukter med inbyggd router till en större alternativ teleoperatör verksam i flera europeiska länder. Under kvartalet har första ordern på routrar med inbyggda mervärdestjänster tagits. Verksamheten präglas av hög intensitet i produktutvecklingen för att kunna möta kundernas krav på framtida produkter i accessnäten inom följande områden * Nya telekommunikationsprodukter med inbyggd router samt andra routerprodukter och system för operatörernas nya mervärdestjänster. * Produkter för bredbandsaccess via kabel-TV nät såsom Kabel-TV modem och mikrovågslänken, TerraLink. * Radiolänkar med hög kapacitet för tele- och datakommunikationsaccesser bland annat för UMTS, tredje generationens mobiltelefonnät. Under kvartalet har Viking vänt det tidigare negativa resultatet och visar återigen ett positivt rörelseresultat. Verksamheten Viking Telecom har under perioden 1 januari, 2000 - 30 september, 2000 aktivt arbetat med att förverkliga planerna för en fortsatt kraftig expansion, såväl organiskt som genom förvärv. För att finansiellt säkerställa expansionen genomfördes en nyemission som tillförde bolaget 107 miljoner kronor efter avdrag för emissionskostnader i samband med att bolaget noterades på OM Stockholmsbörsens O-lista den 30 maj. Viking Telecom har erhållit beställningar på telekommunikationsprodukter med inbyggd router för den europeiska marknaden från en större alternativ operatör. Det totala ordervärdet uppgår till drygt 400 miljoner kronor. Ytterligare steg mot en breddad produktportfölj med produkter för access till framtida bredbandsnät har tagits via avtalet med AxxessIT, Norge, genom bildandet av det gemensamägda produktutvecklingsbolaget HyLink. Genom att utnyttja Viking Telecoms kompetens inom mikrovågsteknologi och AxxessITs kompetens inom digitala kommunikationsplattformar har arbetet startat med att på kort tid utveckla en produktfamilj av radiolänkar med hög kapacitet för tele- och datakommunikationsaccesser bland annat för tredje generationens mobiltelefonnät. Produkterna skall säljas via respektive bolags marknadskanaler. Lansering beräknas ske under första halvåret 2001. Viking Telecoms första steg i den geografiska expansionen har tagits via förvärvet av sin återförsäljare, SSG i Portugal. Förvärvet är av strategisk betydelse då avreglering av telemarknaderna i södra Europa har skett. Genom förvärvet av samtliga aktier i Daphne S.A i Belgien stärker Viking Telecom sin kompetens inom området bredbandsaccess via kabel-TV nät. Daphne har sedan 1994 utvecklat kabel-TV modem. Viking Telecom förväntar sig att runt årsskiftet kunna lansera ett kabel-TV modem som är DOCSIS- kompatibelt, vilket är en de facto standard för kabel-TV modem. Som en del av förvärvet av Daphne S.A. förvärvades även de resterande 70% av aktierna i dTechT S.A där Daphne sedan tidigare äger 30%. Den tvist Viking Telecom har med en kund i Frankrike är föremål för rättslig prövning. Styrelsens bedömning är att ytterligare reservering i detta läge inte är erforderlig. Rörelsens intäkter Rörelseintäkterna under perioden ökade med 67 procent till 199,1 (119,1) miljoner kronor. Leveranser av telekommunikationsprodukter med inbyggd router har påbörjats under tredje kvartalet och bidragit till försäljningsökningen. Resultat Rörelseresultatet har minskat med 5,8 miljoner kronor till 2,0 (7,8) miljoner kronor. Resultatförändringen beror huvudsakligen på följande faktorer: * Ökad bruttovinst genom en betydande försäljningsökning och en positiv valutakursdifferens påverkar med 22,5 miljoner kronor. * Ökade externa kostnader enligt plan påverkar med -10,3 miljoner kronor som en följd av hög intensitet i produktutvecklingen, lansering av nya produkter samt expansion av verksamheten. * Ökade personalkostnader med -15,2 miljoner kronor på grund av förstärkning av personal i enlighet med plan för att möta ökad efterfrågan och satsningen på produktutveckling inom befintliga och framtida produktområden. * Ökade avskrivningar huvudsakligen avseende goodwill på -2,8 miljoner kronor. Resultatet före skatt uppgick till 3,7 (9,8) miljoner kronor. Under perioden har bolaget ett positivt finansnetto på 1,7 ( 2,0) miljoner kronor. Finansnettot har belastats med - 3,0 miljoner kronor avseende Viking Telecoms 50-procentiga andel av produktutvecklingsbolaget Hylink's negativa resultat. Resultaten från nyförvärvade dotterbolag ingår från och med juli 2000. Produktutveckling Produktutveckling kostnadsförs löpande, vilket under perioden belastat resultatet med totalt 20,3 (9,0) miljoner kronor. Kostnaden för produktutvecklingen under perioden består av en så kallad ASIC krets, nya router produkter med tillhörande management system och kabel-TV teknologi. Investeringar Investeringar i materiella anläggningstillgångar under perioden uppgick till 3,6 (0,4) miljoner kronor. Förvärven av SSG, Daphne och dTechT innebär en goodwillpost på 12,3 miljoner kronor. Under perioden har Viking Telecom förvärvat aktier i AxxessIT, Norge för 2,3 miljoner kronor motsvarande 1,7 procent av kapitalet. Efter genomförd private placement i september 2000 är Viking Telecoms andel 1,4 procent av kapitalet. Finansiell ställning och likviditet Likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick per 30 september till 119,5 (27,8) miljoner kronor och soliditeten uppgick till 78,3 (62,4) procent. Koncernens egna kapital uppgick vid periodens slut till 195,7 (81,6) miljoner kronor. Under perioden har det egna kapitalet ökat genom ett antal nyemissioner. Kontantemissionen i samband med introduktionen på OM Stockholmsbörsens O- lista tillförde bolaget 107 miljoner kronor efter avdrag för emissionskostnader och antalet aktier ökade med 4 miljoner. Styrelsen har också under perioden utnyttjat del av sitt bemyndigande från ordinarie bolagsstämma att utge högst 2 miljoner aktier vid ett eller flera tillfällen för företagsförvärv. Vid förvärven av SSG, Daphne och dTechT utgavs som en del av köpeskillingen 140 000 aktier. Av bemyndigandet kvarstår 1 860 000 aktier. Antalet aktier efter gjorda emissioner uppgår till 19 644 032. Under perioden har bolaget emitterat ytterligare ett skuldebrev med avskiljbara optionsrätter, vilka under perioden 1 maj - 30 juni, 2004 ger rätt att teckna 285 000 aktier till kursen 84 kronor. Totalt har Viking Telecom därefter avskiljbara optionsrätter motsvarande 855 000 aktier. Innehavare är anställda i koncernen och externa styrelseledamöter. Kassaflöde Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -4,0 (-42,5) miljoner kronor. Det positiva kassaflödet från rörelsen äts upp av den negativa rörelsekapitalbindningen främst orsakad av ökningen av kortfristiga fordringar. Periodens kassaflöde uppgick till 91,7 (-2,3) miljoner kronor. Nyemissionen i samband med börsintroduktionen med avdrag för den kontanta delen av förvärvade företag och investeringar i materiella och finansiella anläggningstillgångar förklarar det positiva kassaflödet. Personal Nyrekrytering har pågått under hela perioden och koncernen hade per den 30 september 74 (34) anställda vilket är en ökning från årsskiftet med 25 personer. Moderbolaget Moderbolagets nettoomsättning uppgick till 194,1 (119,1) miljoner kronor. Resultat före skatt uppgick till 14,5 (9,8) miljoner kronor. Utsikter för kommande period Utgående orderstock uppgick 2000-09-30 till 569 miljoner kronor. Styrelsen ser en stark tillväxt med lönsamhet för helåret 2000. Tillväxten kommer kraftigt att överstiga det långsiktiga målet på 30 - 40 % per år. Väsentliga händelser efter periodens slut Viking Telecom AB (publ.) och AxxessIT ASA kommer under första halvåret 2001 att lansera den första produkten i sitt samägda bolag HyLink. Produkten är en radiolänk med bredbandskapacitet för bland annat UMTS- applikationer. Kommande rapporttillfällen Bokslutsrapport för år 2000 den 8 februari 2001. Bolagsstämma för år 2000 den 29 mars 2001. Göteborg den 20 oktober 2000 Carl Schneider Verkställande direktör För ytterligare information hänvisas till: VD Carl Schneider Tfn: 031-7206901 Mobiltfn: 0739-206901 och vVD Göran Nordlund Tfn: 031-7206902 Mobiltfn: 0739-206902. Vi har översiktligt granskat denna delårsrapport enligt den rekommendation som Föreningen Auktoriserade Revisorer FAR utfärdat. En översiktlig granskning är väsentligt begränsad jämfört med en revision. Det har inte kommit fram något som tyder på att delårsrapporten inte uppfyller kraven enligt årsredovisningslagen. Lennart Bertheden Auktoriserad revisor ÖhrlingsPriceWaterhouseCoopers Gunnar Johansson Auktoriserad revisor Acrevi Revision Viking Telecom koncernen Viking Telecom (publ.) koncernen utvecklar och marknadsför accessprodukter för befintliga och framtida kommunikationsnät. Viking Telecom tillhör de ledande leverantörerna av routers för rösttelefoni. Produktportföljen breddas nu med nya accessprodukter för bredband. Under 1999 ökade bolagets nettoomsättning med 84 % till 184 miljoner kronor och rörelseresultatet före goodwillavskrivningar uppgick till 8,2 miljoner kronor. Bolaget har idag ca 75 anställda, med säte i Göteborg och dotterbolag i Belgien och Portugal, samt ett hälftenägt samriskbolag i Norge. Bolaget introducerades på OM Stockholmsbörsens O-lista den 30 Maj 2000, under listnamnet VIKT. Kontaktinformation: Viking Telecom AB Askims Verkstadsväg 4 436 34 Askim Telefon: 031-720 69 00. Fax: 031-28 69 78. Email: info@viking-telecom.com Internet: www.viking-telecom.com Viking Telecom har under perioden börjat leverera telekommunikationsprodukter med inbyggd router till en större alternativ teleoperatör i flera europeiska länder. Koncernens resultaträkningar 2000- 1999- 1999- 1999-01- 06-30- 06-30 2000-01-01- 01-01 01 2000- 1999- 1999- 1999-12- Belopp i tusental kronor 09-30 09-30 2000-09-30 09-30 31 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 86 033 33 969 192 001 118 137 184 256 Övriga rörelseintäkter 6 947 811 7 093 999 142 92 979 34 780 199 093 119 136 184 398 Rörelsens kostnader 0 0 Handelsvaror -65 131-23 912 -145 635 -88 176 -141 229 Övriga externa kostnader -7 439 -2 768 -21 077 -10 769 -16 143 Personalkostnader -10 434 -3 134 -26 842 -11 589 -17 612 Resultat före avskrivningar 9 976 4 966 5 540 8 602 9 414 Avskrivningar på anläggningstillgångar -534 -148 -1 438 -766 -1 233 Rörelseresultat före goodwill avskrivningar 9 442 4 818 4 102 7 836 8 181 Avskrivningar på goodwill -1 313 0 -2 123 0 -376 Rörelseresultat 8 130 4 818 1 980 7 836 7 805 Finansiella intäkter 3 614 1 104 5 825 2 099 2 678 Finansiella kostnader -2 362 777 -4 129 -134 -221 Resultat före skatt 9 382 6 699 3 676 9 801 10 262 Skatt på periodens/årets resultat -2 838 -1 595 -1 518 -2 333 -2 438 Periodens/Årets resultat 6 544 5 104 2 158 7 468 7 824 Koncernens kassaflödesanalyser 1999- 1999-01- 2000-01-01 01-01 01 1999- 1999-12- Belopp i tusental kronor 2000-09-30 09-30 31 Den löpande verksamheten Rörelseresultat 1 980 7 836 6 616 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 3 960 2 966 2 646 Övriga poster som påverkar 2 254 139 -1 887 kassaflödet Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 8 194 10 941 7 375 Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital -12 205 -30 787 -49 863 Kassaflöde från den löpande verksamheten -4 011 -19 846 -42 488 Kassaflöde från -12 726 453 -4 769 investeringsverksamheten Kassaflöde från 108 455 0 44 958 finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde 91 719 -19 393 -2 299 Likvida medel vid periodens 27 755 29 316 30 054 början Likvida medel vid periodens 119 474 9 923 27 755 slut Förändringen i periodens 91 719 -19 393 -2 299 kassaflöde Koncernens balansräkningar 1999- 1999-12- Belopp i tusental kronor 2000-09-30 09-30 31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella 18 849 509 11 362 anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar 6 588 2 538 4 078 Finansiella anläggningstillgångar 6 409 0 0 Summa anläggningstillgångar 31 846 3 047 15 440 Omsättningstillgångar Varulager 22 780 18 620 24 030 Kortfristiga fordringar 75 854 40 246 63 616 Kassa och bank 119 474 9 923 27 755 Summa omsättningstillgångar 218 108 68 789 115 401 SUMMA TILLGÅNGAR 249 954 71 836 130 841 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 195 739 43 803 81 647 Avsättningar 2 853 3 247 5 504 Icke räntebärande långfristiga skulder 7 964 3 477 2 924 Icke räntebärande kortfristiga skulder 43 398 21 309 40 766 Summa skulder 51 362 24 786 43 690 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 249 954 71 836 130 841 1999- 1999-12- NYCKELTAL 2000-09-30 09-30 31 Bruttomarginal, % 2,8 7,2 5,1 Marginal före 1,7 6,6 4,4 goodwillavskrivningar, % Rörelsemarginal, % 1,0 6,6 4,2 Vinstmarginal, % 1,1 6,3 4,2 Räntabilitet på sysselsatt kapital, % 5,3 33,1 17,7 Räntabilitet på eget kapital, 2,1 24,9 13,2 % Soliditet, % 78,3 61,0 62,4 Antal anställda, medeltal 60 34 38 Orderstock, MSEK 569 158 152 DATA PER AKTIE Genomsnittligt antal aktier, 13 808 15 713 18 010 867 st 206 657 Vinst per aktie, kronor 0,12 0,54 0,44 Eget kapital per aktie, 9,75 3,17 5,20 kronor ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/20/20001020BIT00580/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/20/20001020BIT00580/bit0002.pdf

Dokument & länkar