Viking Telecoms bolagsstämma

Viking Telecoms bolagsstämma Vid Viking Telecom ABs bolagsstämma i Göteborg den 25 mars 2003 beslutades i enlighet med styrelsens förslag: a.att bemyndiga styrelsen att genomföra försäljningen av dotterbolaget Viking Telecom Comunicacoes till dess verkställande direktör Salustiano Garcia för 1 EUR. Beslutet var enhälligt. Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 1 januari 2002 till den 31 december 2002, att i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag avräkna förlusten mot reserv - och överkursfonderna samt att bevilja styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 1 januari 2002 till den 31 december 2002. Stämman beslutade att reducera antalet styrelsemedlemmar till 4 personer och att omvälja Gunnar Dalby, Rikard von Horn, Karl-Erik Rasmusson samt att nyvälja Carl Schneider som ledamot i styrelsen för Viking Telecom AB intill utgången av nästkommande ordinarie bolagsstämma. Stämman beslutade att omvälja Gunnar Johansson, Lennart Bertheden och Sten Olofson som revisorer och suppleant för tiden intill slutet av den bolagsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. Viking Telecom (publ.) koncernen utvecklar och marknadsför accessprodukter för befintliga och framtida kommunikationsnät inom affärsområdena Telecom och Microwave. Bolaget har sitt säte i Göteborg och aktiva dotterbolag i Sverige, Portugal och Hong Kong samt ett hälftenägt samriskbolag i Norge. Bolaget är noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista, under listnamnet VIKT. För mer information - www.viking-telecom.com För ytterligare information kontakta: Carl Schneider Petra Wing Engström VD Viking Telecom AB Finanschef Tel: 031-720 69 01, mobil: 0739- Tel: 031-720 69 04, mobil: 0739-20 69 20 69 01 04 E-post: carl.schneider@viking- E-post: petra.wing-engstrom@viking- telecom.com telecom.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/26/20030326BIT00440/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/26/20030326BIT00440/wkr0002.pdf

Om oss

Viking Telecom har bytt namn och heter numera Phonera

Dokument & länkar