Bokslutskommuniké 2018

(Helåret 1 januari-31 december 2018, kvartalsrapport 4, 1 oktober-31 december 2018)

Helåret 2018

 • Koncernens nettoomsättning minskade något jämfört med 2017 och uppgick till 15 283 tkr (15 590 tkr).
 • Koncernens rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till – 2 986 tkr (– 5 010 tkr).
 • Koncernens resultat efter skatt uppgick till – 4 184 tkr (-6 199 tkr).
 • Kassaflödet under året uppgick till – 65 tkr.

Fjärde kvartalet 2018-10-01 — 2018-12-31

 • Koncernens nettoomsättning ökade jämfört med samma period 2017 och uppgick till 4 836 tkr (3 949 tkr).
 • Koncernens rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till –71 tkr (– 2 135 tkr).
 • Koncernens resultat efter skatt uppgick till – 399 tkr (-2 501 tkr).

Händelser under fjärde kvartalet

 • Vindico ingår samarbete med klädkedja som även säljer kosmetika och implementerar ButiksDNA i 150 butiker i Sverige
 • Vindico ställer ut på säkerhetsmässan Skydd 2018 i Stockholm
 • Vindico Safety AB och Vindico Development AB fusioneras in i Vindico DNA Systems AB
 • Aktieägarlån på 400 tkr lämnas till Vindico Group från störste ägaren Jovitech Invest AB
 • Aktieägarlån på 1 200 tkr lämnat till Vindico Group från störste ägaren Jovitech Invest AB omvandlas till villkorat aktieägartillskott

Händelser efter periodens utgång

 • Andreas Holmström anställs som försäljningschef i Vindico Technology den 1 februari och ersätter Monika Johannesen som slutade den 31 januari på egen begäran
 • Mats Lundberg anställs som teknisk säljare på kontoret i Mölndal från och med den 1januari
 • Större drivmedelskedja gör testinstallation av ButiksDNA

VD har ordet

Försäljningen under fjärde kvartalet var högre än fjärde kvartalet föregående år främst beroende på ökad försäljning inom affärsområdena MärkDNA och Kamerabevakning. Sista kvartalet brukar försäljningsmässigt vara Vindicos bästa kvartal, vilket det också blev i år trots en vikande försäljningen av laddskåp. Tidigare år har större order på laddskåp inkommit innan årsskiftet från kommunala skolor, men dessa uteblev i år. Totalt sett kan konstateras att bolaget är på väg åt rätt håll och nådde nästan målet med ett positivt EBITDA för kvartalet.

Inom affärsområdet Kamerabevakning, som fortsatt är det största affärsområdet, levererades en markradar till en kund i Göteborg. Det är första gången som företaget säljer en sådan lösning. Vi har anställt en ny teknisk säljare vars inledande främsta uppgift kommer att vara att arbeta mot befintliga kunder som har behov av uppgradering och översyn av sina kamerasystem.

Vi har fortsatt att leverera kamerabevakningslösningar till Göteborgs Stad där några av kunderna är Gårdstensbostäder AB, Göteborgs Parkerings AB och Liseberg AB.

Bolaget säljer även kameraövervakning till processindustri med kunder som Akzo Nobel, Borealis och Nynäs.

Inom affärsområdet MärkDNA har arbetet under året fokuserats på konceptet ButiksDNA, riktat till detaljhandeln. Konceptet består av två delar:

-          varumärkning med DNA av vissa stöldbegärliga produkter som stjäls av organiserade ligor och säljs vidare via hälare

-          rån- och inbrottsspray med DNA som monteras i butikens problemområden och integreras med befintlig larminstallation.

Konceptet innebär återkommande affärer genom att sprayflaskor normalt levereras till butikerna för varumärkning genom periodiska utskick samt genom att sprayflaskor i spraysystem byts ut årligen.

Flera större affärskedjor har utvärderat konceptet med mycket gott resultat i form av väsentligt färre stölder och minskat svinn och utrullning i flera kedjor kommer att ske under 2019. Bland dessa kedjor kan nämnas Axfood (Willys, Hemköp och Axfood Snabbgross) och ICA. Ytterligare ett antal kedjor kommer att testa och utvärdera konceptet i början på 2019 bland annat en större drivmedelskedja.

En mycket betydelsefull affär gjordes med en större klädkedja som även säljer kosmetika och som nu har implementerat ButiksDNA i 150 butiker i Sverige genom central märkning.

Inom affärsområdet laddskåp har bolaget fortsatt att sälja laddskåp för datorer och surfplattor, säkerhetsklassade skåp samt datorvagnar till framför allt kommunala skolor via återförsäljare som Atea.

Ett nytt laddskåp för cykelbatterier har tagits fram med en mer ändamålsenlig design för placering i bland annat cykelgarage och företagsreceptioner. Marknaden har börjat inse att det finns behov av att cykelbatterier laddas på ett säkert sätt och intresse finns redan från såväl fastighetsbolag som cykelbutiker.

Vi har under kvartalet inlett ett arbete för en nystart i det norska hälftenägda bolaget UniSecure Norway AS i syfte att framför allt lansera MärkDNA-koncept såsom ButiksDNA. Detta arbete är delvis finansierat av VGR.

Jag ser fram emot ett spännande 2019 med framför allt en förväntat kraftig ökning av omsättningen inom affärsområdet MärkDNA.

Carl Schneider, tf Koncernchef, Vindico Group AB (publ)

Uppgifter om bolaget

Bokslutskommuniké avges av verkställande direktören Carl Schneider efter bemyndigande från styrelsen. Vindico Group AB (publ) har organisationsnummer 556405-9367.

Adress, telefonnummer och hemsidor är:

Bergfotsgatan 3A

431 35 Mölndal

010-209 05 20

www.vindico.se

www.vindicogroup.se 

Frågor beträffande rapporten besvaras av Carl Schneider, 0739-206901

Kommande rapporttillfällen

Delårsrapport Q1, 9 maj 2019                                                

Halvårsrapport Q2, 20 augusti 2019

Delårsrapport Q3, 14 november 2019

Bokslutskommuniké samt delårsrapport Q4, 14 februari 2020 

Mölndal den 15 februari 2019 

Carl Schneider

Verkställande Direktör

Kort om Vindico Group AB (publ):
Vindico Group AB är en säkerhetskoncern där verksamheten drivs i dotterbolaget Vindico Technology AB som marknadsför och säljer fysiska säkerhetsprodukter och system. I sortimentet ingår produkter och lösningar inom DNA-märkning, bland annat ButiksDNA och ByggDNA, kameraövervakningssystem samt produkter för säker förvaring och laddning av surfplattor, laptops, cykelbatterier och mobiltelefoner. Produkterna är delvis egenutvecklade. Försäljning sker direkt och via återförsäljare. Vindico Group är listat på Spotlight Stock Market med tickern VSEC. 

Om oss

Vindico Group AB är en säkerhetskoncern med dotterbolagen Vindico DNA Systems AB, Vindico Safety AB, UniSecure Norway AS (50% ägande), AB Gothia Kameraövervakning med dotterbolaget NS Finans AB samt Vindico Development AB. Vår kompetens är kundanpassade lösningar baserade på vårt breda produktutbud och vi jobbar i bolags överskridande team för att hitta rätt lösning för kunden. För oss innebär kundanpassade lösningar att vi lyssnar på våra kunder, hjälper dem att identifiera sina behov och föreslår en eller flera lösningar till lägsta möjliga kostnad.

Prenumerera

Dokument & länkar