Halvårsrapport för perioden 2018-01-01 — 2018-06-30

Rapportperioden 2018-01-01 — 2018-06-30

 • Koncernens nettoomsättning minskade jämfört med samma period 2017 och uppgick till 6 493 tkr (8 028 tkr).
 • Koncernens rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till – 2 512 tkr (– 2 198 tkr).
 • Koncernens resultat efter skatt uppgick till – 3 106 tkr (- 2 755 tkr).
 • Resultat per aktie – 20,39 öre (– 18,09 öre).

ANDRA KVARTALET 2018-04-01 — 2018-06-30

 • Koncernens nettoomsättning minskade jämfört med samma period 2017 och uppgick till 2 996 tkr (4 175 tkr).
 • Koncernens rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till – 1 408 tkr (– 1 374 tkr).
 • Koncernens resultat efter skatt uppgick till – 1 711 tkr (-1 640 tkr).
 • Resultat per aktie – 11,23 öre (– 10,77 öre).

Händelser under andra kvartalet

 • Vindico har installerat ButiksDNA i över 100 butiker totalt.
 • Stor medial uppmärksamhet kring ButiksDNA.
 • Under kvartalet har ett likviditetstillskott tillförts bolaget på 0,5 Mkr
 • Rusta genomför test av ButiksDNA

VD har ordet

Försäljningen under andra kvartalet blev lägre än under jämförelseperioden delvis beroende på att en större leverans av kameror blev försenad till juli månad, vilket också bidrog till det försämrade rörelseresultatet.

Vindico brottas fortfarande med lönsamhetsproblem. Kostnadsmassan har nu sänkts både var det gäller personalkostnader och övriga kostnader, vilket kommer att ge resultat under tredje kvartalet och framåt. Verksamheten drivs nu helt i Vindico Technology AB med tillhörande dotterbolag Vindico Finans AB.

Det största affärsområdet är fortsatt Kamerabevakning som stod för 42% av försäljningen.

Vi har historiskt haft ett mycket spretigt erbjudande när det gäller kameror och kommer att under andra halvåret fokusera denna försäljning på ett antal mindre kamerasystem lämpliga bland annat för installation i butik. Vi räknar också med ett antal installationer i skolor i Göteborgsområdet.

Affärsområdet MärkDNA stod för 35% av den totala försäljningen. Vi ser här en fortsatt ökning av försäljningen av konceptet ButiksDNA. Kunderna, framför allt större butikskedjor, ser en klar nedgång både när det gäller stölder och svinn, vilket visar att konceptet fungerar mycket bra. Vi räknar med en ökad försäljning av ButiksDNA framöver. Under andra halvåret kommer Vindico lansera ett antal nya koncept inom MärkDNA.

Affärsområdet Laddskåp svarade för 23% av den totala försäljningen. Försäljningen har fortsatt att bestå av framför allt skåp och vagnar för säker förvaring och laddning av datorer och surfplattor i skolor. Försäljningen av produkten UniBike för säker laddning av elcykelbatterier främst på arbetsplatser och i flerfamiljshus har varit blygsam men förväntas öka under kommande kvartal.

Försäljningspersonalen utbildas nu för att alla skall kunna sälja produkter och lösningar från samtliga affärsområden. Många av våra kunder efterfrågar lösningar inom flera affärsområden, vilket vi tidigare har haft svårt att lösa på grund av kompetensbrist hos våra säljare.

Vi lämnar inga prognoser, men vi förväntar oss en ökad försäljning under andra halvåret inom samtliga affärsområden. Våra produkter och lösningar ligger helt rätt i tiden varför Intresset på marknaden för våra produkter är stort.

Vi kommer att under andra halvåret satsa mer på marknadsföring. En ny hemsida lanseras och under hösten kommer vi att vara med på säkerhetsmässan Skydd 2018 i Stockholm.

Jag ser med spänning och optimism fram emot hösten 2018.

Carl Schneider, tf Koncernchef, Vindico Group AB (publ)

Finansiell ställning och likviditet

Bolaget har fortfarande en ansträngd likviditet, vilket har lösts genom aktieägarlån och aktieägartillskott från bolagets största ägare, Jovitech Invest AB ägt av Carl Schneider.

Vindico kommer att under året se över möjligheterna till ytterligare kapitaltillskott vilket kan innebära en nyemission.

Utsikter och prognos

Koncernen lämnar inga prognoser.

Efterfrågan på de säkerhetslösningar som koncernen har i sin produktportfölj förväntas dock öka under året.

Vindico har ett långsiktigt mål att växa organisk med minst 30% per år samt genom förvärv. För närvarande prioriteras den befintliga verksamheten för att snarast uppnå lönsamhet inom denna.

Investeringar

Koncernen har inte gjort några investeringar i anläggningstillgångar under perioden.

Ansvarsförbindelser 

Bolaget har inga ansvarsförbindelser.

Personal

Vid periodens utgång var antal anställda i koncernen 10 personer.

Granskning

Denna delårsrapport är inte granskad av Vindicos revisor.

Kommande rapporttillfällen

Kommande rapporttillfällen:
Delårsrapport 3           16 november 2018                
Bokslutskommuniké   15 februari 2019.

Mölndal den 21 augusti 2018

Rapporten avges av verkställande direktören Carl Schneider efter bemyndigande från styrelsen.
Vindico Group AB (publ) har organisationsnummer 556405–9367.

Adress, telefonnummer och hemsidor är:
Bergfotsgatan 3A
431 35 Mölndal
010-209 05 20

www.vindicogroup.se
www.vindico.se

Frågor beträffande rapporten besvaras av Carl Schneider, 0739-206901

Kort om Vindico Group AB (publ):
Vindico Group AB är en säkerhetskoncern där verksamheten drivs i dotterbolaget Vindico Technology AB som marknadsför och säljer fysiska säkerhetsprodukter och system. I produktsortimentet ingår stöldskyddsmärkningsprodukter med DNA, bland annat MärkDNA och ButiksDNA, kameraövervakningssystem samt datorvagnar och laddskåp för bland annat surfplattor, laptops, cykelbatterier och mobiltelefoner. Produkterna är delvis egenutvecklade. Försäljning sker genom direktförsäljning och via återförsäljare. Vindico Group är listat på Spotlight Stock Market med tickern VSEC 


Om oss

Vindico Group AB är en säkerhetskoncern med dotterbolagen Vindico DNA Systems AB, Vindico Safety AB, UniSecure Norway AS (50% ägande), AB Gothia Kameraövervakning med dotterbolaget NS Finans AB samt Vindico Development AB. Vår kompetens är kundanpassade lösningar baserade på vårt breda produktutbud och vi jobbar i bolags överskridande team för att hitta rätt lösning för kunden. För oss innebär kundanpassade lösningar att vi lyssnar på våra kunder, hjälper dem att identifiera sina behov och föreslår en eller flera lösningar till lägsta möjliga kostnad.

Prenumerera

Dokument & länkar