Kommuniké från årsstämma 2019

Enligt kallelse publicerad den 11 april 2019 i Dagens Industri och i Post och Inrikes tidningar samt på bolagets hemsida, avhölls årsstämma i Vindico Group AB (publ), org. Nr. 556405-9367, den 9 maj 2019.

Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades av årsstämman 2019 i Vindico:

  • Resultat- och balansräkning, samt koncernresultat- och koncernbalansräkning, fastställdes.
  • Stämman beslutade att det fria kapitalet skulle behandlas enligt styrelsens förslag att överföras i ny räkning
  • Styrelseledamöter och verkställande direktör gavs ansvarsfrihet. 
  • Styrelsen skall, för tiden intill nästa bolagsstämma har avhållits, bestå av fyra ordinarie ledamöter utan suppleanter.  
  • Ersättning till styrelsen skall utgå med maximalt 100 000 kr att fördelas enligt beslut av styrelsen till de styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget.  
  • Ersättning till bolagets revisor skall utgå enligt godkänd räkning.  
  • Styrelsen skall för tiden intill nästa bolagsstämma ha avhållits bestå av:  

•       Carl Schneider (omval)  

•       Martin Nyberg (nyval)

•       Henrik Olsen (nyval)

•       Ulrika Stjernfelt (nyval)

  • Stämman valde Frejs Revisorer AB som revisionsbolag med huvudansvarig revisor Jonas Hann.
  • Styrelsen bemyndigades att, i enlighet med styrelsens förslag, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen, för tiden intill nästa årsstämma, besluta om nyemission av högst         10 000 000 aktier varvid aktiekapitalet kan komma att öka med högst 5 000 000 kr.
  • Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att med frångående av aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av max 400 000 teckningsoptioner. Rätt att teckna skall tillkomma vissa ledande befattningshavare och nyckelpersoner i Bolaget.

Vid årsstämman var ca 41 procent av Vindicos aktier och röster representerade.  

Göteborg den 9 maj 2019

Styrelsen 

För ytterligare information:

Carl Schneider

Verkställande Direktör

Vindico Group AB

073-920 69 01

carl.schneider@vindico.se

Kort om Vindico Group AB (publ):
Vindico Group AB är en säkerhetskoncern där verksamheten drivs i dotterbolaget Vindico Technology AB som marknadsför och säljer fysiska säkerhetsprodukter och system. I sortimentet ingår produkter och lösningar inom DNA-märkning, bland annat ButiksDNA och ByggDNA, kameraövervakningssystem samt produkter för säker förvaring och laddning av surfplattor, laptops, cykelbatterier och mobiltelefoner. Produkterna är delvis egenutvecklade. Försäljning sker direkt och via återförsäljare. Vindico Group är listat på Spotlight Stock Market med tickern VSEC.

Om oss

Vindico Group AB är en säkerhetskoncern med dotterbolagen Vindico DNA Systems AB, Vindico Safety AB, UniSecure Norway AS (50% ägande), AB Gothia Kameraövervakning med dotterbolaget NS Finans AB samt Vindico Development AB. Vår kompetens är kundanpassade lösningar baserade på vårt breda produktutbud och vi jobbar i bolags överskridande team för att hitta rätt lösning för kunden. För oss innebär kundanpassade lösningar att vi lyssnar på våra kunder, hjälper dem att identifiera sina behov och föreslår en eller flera lösningar till lägsta möjliga kostnad.

Prenumerera

Dokument & länkar