Bokslutskommuniké koncernen juli-december 2000

VIRTUAL GENETICS LABORATORY AB (PUBL) Org nr 556342-0446 Bokslutskommuniké koncernen juli-december 2000 Virtual Genetics Laboratory AB (VGL) har avslutat sitt förkortade verksamhetsår, juli-december 2000. Företaget har fortsatt sin utveckling och verksamhet enligt plan samt erhållit sin första kommersiella order av läkemedelsindustrin. Vidare finansiering har skett genom två nyemissioner i samarbete med Nordiska Fondkommission AB. Under verksamhetsåret har Virtual Genetics fokuserat på kundkontakter, utvecklingsarbete och fortsatt rekrytering. Inför nästa verksamhetsår avser företaget att med kraft marknadsföra och sälja sina applikationer globalt, bygga på strategiskt viktiga partnerskap samt vidareutveckla sin teknologi. Genom detta kan Virtual Genetics på bästa sätt möta nuvarande och framtida högt ställda kundkrav inom den snabbt växande bioinformatikmarknaden. · Omsättningen var 810 213 SEK (2 542 948*) · Rörelseresultatet uppgick till -15 446 684 SEK (-9 884 078*) · Resultat efter finansiella poster blev -17 752 611 SEK (-10 673 590*) · Resultat per aktie - 0,63 SEK (-0,61*) · Nyemissioner tillförde bolaget 41,5 MSEK före emissionskostnader · Antal medarbetare ökade till 28 (23) vid verksamhetsårets utgång · En förstudie har genomförts på uppdrag av det amerikanska företaget Celera Genomics · Företagets teknologi har kontrakterats till ett projekt inom svensk sjukvård (Julius) · Kommersiell order med Pharmacia AB gällande VirtualAdapt har tecknats · Samarbete har etablerats med Computer Associates Sweden AB, Prevas AB samt Compaq Computer AB / Compaq Chemical & Biological Sciences Jämförande siffror avser 12 månaders verksamhetsår 1999-07-01 -- 2000-06-30 Resultat Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick under verksamhetsåret till -17 752 611 SEK (-10 673 590*) vilket motsvarar -0,63 SEK (-0,61*) per aktie. En låg omsättning, under det förkortade verksamhetsåret, var förutsedd med anledning av CIPRESS projektets avslut och att leverans till Eidos Media Srl skett i början av januari 2001. Kostnader för nyemissioner har belastat resultatet med 2,6 MSEK samt avskrivningar på förvärvad programvara och kostnadsfört patent har påverkat resultatet med 0,3 MSEK. Moderbolagets resultat efter finansiella poster uppgick till -18 201 184 SEK (-10 699 393*). VGLs resultat för verksamhetsåret är enligt prognos för att snabbt kunna växa kompetensmässigt samt nå ut på en global marknad. Investeringar Koncernens investeringar uppgick under verksamhetsåret till 299 090 SEK (3 821 078*), varav immateriella anläggningstillgångar 4 600 SEK (3 200 000*). Moderbolagets investeringar uppgick till 293 329 SEK (3 806 078*), varav immateriella anläggningstillgångar 0 SEK (3 200 000*). Likviditet Koncernens likvida medel uppgick vid verksamhetsårets slut till 28 499 187 SEK (2 295 330*). Moderbolagets likvida medel uppgick till 28 437 648 SEK (2 248 157*). Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång Efter perioden slut har VGL tecknat ett samarbetsavtal med Compaq Computer AB / Compaq Chemical & Biological Sciences för att utvärdera möjligheter till samarbete inom bioinformatikområdet. Verksamheten Genforskningens starka frammarsch har fortsatt i oförminskad utsträckning och dess betydelse ökar ständigt inom det medicinska forskningsområdet. Det statliga forskningsprojektet HGP och det privata Celera Genomics har gemensamt dekla-rerat att de är i det närmaste klara med sina res-pektive kartläggningar. De 3 miljarder byggstenar vilka utgör det mänskliga genomet är nu identi-fierade. Denna information skall inom snar framtid helt offentliggöras och därmed kunna utgöra grunden för framtida globala forskningsinsatser. Detta innebär en kraftig fokusering på det nya och spännande forskningsområdet, bioinformatik, för vilket Virtual Genetics utvecklar högteknologiska lösningar. Virtual Genetics har sedan 1997 arbetat med teknik som väsentligt förenklar analysen av stora informationsmängder inom främst läkemedels- utveckling och medicinsk informationssökning. Bioinformatik är ett tvärvetenskapligt område vilket inbegriper datavetenskap, avancerad mate- matik och experimentell biologi. Målet för läke-medelsindustrins forskning i framtiden är att snabbt och korrekt utvärdera biologisk information och kunna omsätta detta till nya innovativa behandlingsmetoder. De senaste årens utveckling inom bioteknik har skapat helt nya förutsättningar att finna nya, värdefulla läkemedel. Med dagens forskning kan gensekvenser och proteiner identifieras, vilka genererar nya uppslag till läkemedel. Inflödet av information för medicinsk forskning är stort och komplexiteten ökar kontinuerligt. För att kunna utnyttja all denna information inom forskningen, krävs datorstöd med intelligenta programlösningar. De programvaror Virtual Genetics utvecklar möjliggör för forskarna att finna och analysera information på ett optimalt sätt. Förutom att skapa förståelse för vilka processer som orsakar sjuk-domstillstånd kommer företagets teknologi inom bioinformatik att förkorta ledtider i utvecklings-processen av nya läkemedel. Produktutveckling VGLs produktutveckling har fortskridit enligt plan och företagets utvecklingsresurser har fokuserats på att utveckla befintliga applikationer och deras funktionalitet. Detta har inneburit att VGL under verksamhetsåret har färdigställt VirtualAdapt för sin första leverans till Pharmacia AB under Q1 år 2001. VirtualAdapt utgör grunden för företagets plattform inom avancerad informationssökning. VirtualPredict utgörs av en unik programvara, baserad på Induktiv Logisk Programmering, ämnad till komplexa ana-lyser. Tillsammans kommer de att utgöra grunderna för kunskapsökning i biologisk information. Marknad och försäljning under perioden VGLs marknad finns främst inom läkemedel och bioteknik. 60% av denna utgörs av den amerikanska marknaden och 30% av den europeiska. VGLs fram- tida intäkter förväntas främst komma från produkt-försäljning, OEM (Original Equipment Manufactu-ring), expertkonsulting samt framtida möjligheter inom ASP (Application Service Provider). VGLs helägda dotterbolag, Search & Find Technologies AB, har fortsatt att sitt tidigare initierade OEM samarbete i Italien. VGL har under hösten genomfört en förstudie på beställning av det amerikanska företaget Celera Genomics, samt påbörjat ett projekt tillsammans med svensk sjukvård för att bättre kunna använda klinisk data inom sjukvård och forskning. Vidare har den tidigare utvärdering som skett av VirtualAdapt resulterat i en första order från Pharmacia AB. VGL har under verksamhetsåret fortsatt med sin när-varo internationellt samt knutit ett flertal viktiga samarbetsavtal. VGL har etablerat samarbete med Computer Associates Sweden AB, Prevas AB samt Compaq Computer AB / Compaq Chemical & Biological Sciences. Ett flertal viktiga kund-kontakter har tagits, bl a med läkemedels- och bioteknikföretag, vilket utgör en betydande potential inför kommande verksamhetsår. Övriga händelser under perioden Virtual Genetics har under verksamhetsåret fortsatt sin snabba utveckling samt genomfört två emiss-ioner tillsammans med Nordiska Fondkommission AB. Dessa tillförde VGL totalt 41,5 MSEK före emissionskostnader. EU-projektet CIPRESS har genomförts och avslutats enligt planering. Slutrapporten var god. Personalen och styrelsen har kunnat ta del av ett optionsprogram om 1 500 000 optionsrätter. Pro-grammet är avsett för att motivera befintlig personal samt rekrytering under slutet av 2000 och första halvåret 2001. Styrelsen har förstärkts med Eric Martin, Johan Emilsson, Ingemar Ernberg samt Gösta Bergvall (suppl.). Medarbetare Rekryteringen i VGL har varit fortsatt intensiv och målinriktad under verksamhetsåret. Betydande högteknologisk- och finansiell kompetens och har knutits till VGL bl a i form av Stefan Grinneby som CTO och Björn H Jonsson som CFO. Medelantal anställda har uppgått till 25 och vid verksamhetsårets slut hade VGL 28 medarbetare. Inga anställda fanns utanför moderbolaget i Sverige. VGL avser att fortsätta sin offensiva rekrytering för att kunna säkerställa kompetens-behov, högteknologisk kvalitet samt marknads- expansion internationellt. Förvärv under verksamhetsåret Inga förvärv har skett under verksamhetsåret. Framtidsutsikter Inför nästa verksamhetsår har Virtual Genetics, i och med sin första kommersiella order och leverans av VirtualAdapt, ett starkt fokus på försäljning och marknadsföring internationellt. Främst kommer företagets aktiviteter och närvaro på den amerikanska marknaden att öka. Dotterbolaget i Italien kommer att rekrytera viss personal för att stödja företagets åtaganden samt etablera en vidare utveckling på den Europeiska marknaden. Vidare stark internationell närvaro sker således enligt plan. Företagets utvecklingsarbete kommer att ytter-ligare förstärkas. En gemensam teknologisk platt-form och arkitektur, för befintliga och kommande applikationer, kommer att skapas. Vidare kommer VGLs forsknings- och bioinformatikgrupp att fokusera på nya problemområden inom bioinfor- matik för att stödja marknadens framtida behov av avancerade produkter och specifika lösningar. VGL kommer även att bygga vidare på, samt utöka de värdefulla kontakter och samarbeten som in-gåtts för att söka synergier och allianser ut mot en snabbt växande marknad. Det kommande verk- samhetsåret kommer att innebära en viktig mil-stolpe där VGL har som målsättning, förutom att marknadsföra sin styrka gällande avancerade sök- och analysverktyg, även att finna synergier med kompletterande företag för att kunna erbjuda fördelaktiga helhetslösningar till sina kunder. Aktiedata Koncernen hade 28 250 000 registrerade aktier per den sista december 2000. Koncernens resultat, efter finansiella poster motsvarar - 0,63 SEK (-0,61) per aktie. Under verksamhetsåret har antal aktier ökat med totalt 10 893 360, dels genom företrädesemission till befintliga aktieägare och dels genom en riktad emission till institutionella investerare. Vid ordinarie bolagsstämma den 3 oktober 2000 fattades beslut om ett bemyndigande till styrelsen att genomföra emissioner motsvarande en ökning av antal aktier med högst 13 041 594 stycken, med ett nominellt värde av 0,10 SEK. Utdelning Styrelsen och VD för Virtual Genetics kommer att vid ordinarie bolagsstämma föreslå att ingen utdel-ning skall ske. Ägarstruktur Huvudägarna; Lindbron AB, Joakim Cöster samt Göran Mattisson, äger 46% (62) av aktierna. Med den riktade emissionen tillkom tre institutionella placerare som ägare. Dessa är Banco Fonder, Nordbanken Fonder samt Aldano AB, tillsammans totalt 16% av aktierna. Antalet aktieägare har under verksamhetsåret ökat och överstiger 1 000 (500) stycken vid verksamhetsårets slut. Bolagsstämma VGL kommer att hålla ordinarie bolagsstämma tis-dagen 13 mars 2001 i VGLs lokaler på Fogdevreten 2a i Solna. Tidpunkt 1500. Kommande rapporteringstillfällen - Delårsrapport för första kvartalet publiceras den 25 april 2001. - Delårsrapport för andra kvartalet publiceras den 8 augusti 2001. - Delårsrapport för tredje kvartalet publiceras den 17 oktober 2001. - Bokslutskommuniké, för verksamhetsåret 2001 förväntas februari/mars 2002. Årsredovisning kommer att finnas tillgänglig via Börsens Informationstjänst (www.bit.se), samt på bolagets kontor från 23 februari 2001. Denna rapport har blivit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer. VIRTUAL GENETICS LABORATORY AB (publ) Styrelsen Solna den 23 februari 2001 För ytterligare information kontakta: Göran Häss Bo Lindström Verkställande Direktör Investor relations Tel. 08-508 84 400 E-post: info@vglab.com Hemsida: www.vglab.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/23/20010223BIT00140/bit0002.doc Hela Bokslutskommunikén http://www.bit.se/bitonline/2001/02/23/20010223BIT00140/bit0002.pdf Hela Bokslutskommunikén

Om oss

Virtual Genetics utvecklar högteknologiska lösningar inom området för bioinformatik. Företaget bildades 1997 och arbetar med teknik som förenklar analysen av stora informationsmängder inom främst läkemedelsutveckling och medicinsk informationssökning.

Dokument & länkar