Virtual Genetics kallar till extra bolagsstämma

Virtual Genetics kallar till extra bolagsstämma Aktieägarna i Virtual Genetics Laboratory AB (publ) kallas till extra bolagsstämma. Plats för stämman är Fogdevreten 2a i Solna, 7 juni kl. 15.00. På stämman ska av styrelsen beslutade ärenden avhandlas: Ökning av aktiekapitalet, nyval av styrelse, nyval av revisorer, bemyndigande för styrelsen att genomföra emissioner samt ändring av bokslutsår. Efter ett ordinarie styrelsesammanträde 28 april 2000, har styrelsen beslutat föreslå en extra bolagsstämma att fatta beslut i följande ärenden. * Ökning av aktiekapitalet som efter ändring i bolagsordningen skall utgöra lägst 1.000.000 SEK och högst 4.000.000 SEK. * Christer Sjölin och Göran Häss föreslås som nya styrelseledamöter. * Johan Isbrand föreslås att bli ordinarie revisor och Anders Roos föreslås till ny revisorssuppleant. Båda kommer från SET Revisionsbyrå. * Bemyndigande för styrelsen att genomföra emissioner av aktier och/eller konvertibla skuldebrev förenade med teckningsoptioner. Antalet aktier i bolaget får öka med högst 18.534.660 aktier efter split 10:1. * Ändring av bokslutsår till kalenderår 1/1-31/12, från nuvarande 1/7- 30/6. För att som aktieägare få deltaga på den extra bolagsstämman, ska man hos VPC vara registrerad aktieägare i Virtual Genetics per den 4 april 2000. Sista anmälningsdag till stämman är satt till 2 juni 2000, kl. 13.00. Anmälan till stämman och övrig information: Lotta Bergius, Virtual Genetics tel. 08-508 84 400, fax 08-30 55 80 Kallelse till stämman kommer som brukligt, att den 9 maj 2000 utlysas i Post-och inrikes tidningar samt i Dagens Nyheter. För ytterligare information: Göran Häss, VD Virtual Genetics, tel. 08-508 84 400, 0708-30 94 84 Nordiska Fondkommission AB anger aktuella köp- och säljkurser för bolagets aktier: www.nordiska.com Virtual Genetics AB utvecklar högteknologiska lösningar inom området för bioinformatik. Företaget bildades 1997 och arbetar med teknik som väsentligt förenklar analysen av stora informationsmängder inom främst läkemedelsutveckling och medicinsk informationssökning. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/08/20000508BIT01010/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/08/20000508BIT01010/bit0002.pdf

Om oss

Virtual Genetics utvecklar högteknologiska lösningar inom området för bioinformatik. Företaget bildades 1997 och arbetar med teknik som förenklar analysen av stora informationsmängder inom främst läkemedelsutveckling och medicinsk informationssökning.

Dokument & länkar