Bokslutskommuniké 2000

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000 Virtus Data AB (publ), Org nr.556496-7221 Fortsatt lönsam tillväxt för IT-bolaget Virtus * Nettoomsättningen ökade med 91 procent till 450 MSEK från 235 MSEK för kalenderåret 1999 * Resultat efter finansiella poster uppgick till 16,2 MSEK, en dryg fördubbling jämfört med kalenderåret 1999 * Antalet anställda i koncernen ökade från 55 till 72 * Framtidsutsikter: Fortsatt god tillväxt och fokus på ökad lönsamhet Verksamheten Virtus erbjuder datorsystemlösningar och konsulttjänster för affärskritisk infrastruktur. Virtus målgrupp är medelstora och stora företag samt organisationer med höga krav på en optimerad och driftsäker datormiljö med hög tillgänglighet. För Virtus präglades år 2000 av fortsatt god tillväxt med gott resultat. Virtus starka utveckling är ett resultat av: målmedveten fokusering på kärnverksamheten; högtillgängliga IT- plattformar och konsulttjänster för affärskritiska system - en fortsatt positiv marknadsutveckling. Väsentliga händelser under året När OM:s dotterbolag Jiway byggde sin realtidstjänst för europeiska aktiekurser och europeisk aktiehandel stod Virtus för maskin- och programvarudesign. Dessutom ingick leverans och implementation av kommunikationsplattformen för Jiways internet-, intranät- och extranät- lösningar. Installationen slutfördes i december. Carambole valde Virtus lösning för bolagets nya webbplats. Virtus byggde en webb-serverlösning med tillhörande Storage Area Network (SAN), som hanterar upp till 22 000 samtidiga användare i minuten. När Näckrosbuss och SL Buss i fjol slogs ihop till det nya företaget Busslink var det två IT-miljöer som skulle enas. SL Buss låg i en stordatorbaserad PC-värld och Näckrosbuss i en mer renodlad PC-miljö. Med hjälp av Virtus skapade Busslink en gemensam domän som kan administreras från en och samma plats. Under 2000 har Virtus erhållit ett antal utmärkelser från tre av bolagets huvud-leverantörer. Virtus utsågs till Compaqs främsta återförsäljare inom större server- och lagringslösningar (Compaq System Reseller of the Year). Virtus erhöll också Microsoft MCSP Challenge 2000 samt FastLanes utmärkelse som Best International Partner World Wide 2000. Virtus utförde ett större konsolideringsprojekt för ABB. Ett 100-tal Windows NT-domäner sammanfördes till en central domän med cirka 18 000 användare. Ett likartat projekt genomfördes för AstraZeneca där antalet globala NT- domäner reducerades från drygt hundratalet till maximalt fem. Detta projekt kompletteras under 2001 med migrering till Windows 2000. Marknad & Kunder En optimerad IT-plattform är en absolut förutsättning för många företags och organisationers verksamhet och framgång. Virtus tillhandahåller ledande specialist-kompetens, metoder, verktyg och infrastruktur för att utforma, implementera och effektivisera affärskritiska IT-miljöer. Virtus är verksamt inom ett antal kundsegment med stark tillväxt, såsom Telecom, Media, Service Providers, Finans mm. Företagets största kunder under år 2000 var: Ericsson, AstraZeneca, Service Factory, Telia och SAS. Virtus verksamhet är geografiskt koncentrerad till Mälardalen. Med kontor i Kista och Södertälje har företaget kapacitet att bearbeta en väsentlig del av de potentiella kunderna inom huvudsegmenten. Nettoomsättning och resultat Koncernens nettoomsättning uppgick 2000 till 449 720 (306 470) kSEK, en ökning med 47 procent jämfört med föregående verksamhetsår, som omfattade 18 månader. Virtus omsättning ökade kraftigt under år 2000, från 235 MSEK under kalenderåret 1999 till 450 MSEK för år 2000. Antalet anställda ökade under samma period från 55 till 72 personer. Denna kraftiga tillväxt - tillsammans med investeringar i nya affärs- och säljsystem, ny företagsprofil samt initiala kostnader för programvaruagenturerna - medförde negativ resultatpåverkan under slutet på 1999 och början av 2000. Under årets första sex månader uppgick rörelseresultatet till cirka 2,1 MSEK. Under våren 2000 initierades ett arbete för att lyfta lönsamhetsnivån. Med ett rörelse-resultat för andra halvåret på cirka 15,9 MSEK, kan konstateras att Virtus lyckats återvända till en god lönsamhet under fortsatt god tillväxt. Koncernens nettoresultat för verksamhetsåret 2000 uppgick till 11 362 (5 842) kSEK, vilket ger en nettomarginal om 2,5 (1,9) procent. Detta motsvarar ett resultat per aktie på 2,70 kronor, före utspädning. Investeringar Bruttoinvesteringar i inventarier - främst datorer och kontorsinventarier - uppgick till 3 153 (1 590) kSEK. Investeringar i immateriella tillgångar uppgick till 0 (1 516) kSEK. Personal Medelantalet anställda i koncernen uppgick till 60 personer, jämfört med 38 personer under räkenskapsåret 1998-1999 (18 månader). Antalet anställda per 31 december 2000 var 72 personer. Utdelning Styrelsen föreslår en utdelning om 0,69 kronor per aktie. Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut I februari 2001 lanserade det nybildade bolaget Virtus Storage Provider sin verksamhet, att tillhandahålla datalagringstjänster. Enligt många bedömare kommer lagringstjänster, så kallad Storage Service Provider, att växa kraftigt de närmaste åren. Analysföretaget IDC bedömde i maj 2000 att totalomsättningen för den amerikanska marknaden 2003 uppgår till 4,8 miljarder dollar. Även överfört till svenska förhållanden tyder detta på en betydande marknadspotential inom området. Framtidsutsikter Virtus har under de senaste åren uppvisat en kraftig tillväxt. I dagsläget finns inga tecken på att denna situation kommer att förändras under 2001. En fortsatt satsning på konsultverksamheten, satsningen på datalagringsverksamhet i ett nybildat bolag och en stark ställning inom systemförsäljningen betyder sammantaget att Virtus prognostiserar en ytterligare förbättrad rörelsemarginal för 2001. De investeringar som genomförts under 1999 och 2000 för att skapa en organisation byggd för en betydande tillväxt av verksamheten kommer således att ge synbart resultat under 2001. Omsättningen bedöms öka i långsammare takt än som varit fallet de senaste åren, men tillväxten bedöms ändå bli tvåsiffrig. Antalet medarbetare beräknas i slutet av 2001 att, exklusive eventuella förvärv, ha vuxit till ett hundratal medarbetare, främst inom konsultverksamheten. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/19/20010219BIT00810/bit0003.doc Hela bokslutskommunikén http://www.bit.se/bitonline/2001/02/19/20010219BIT00810/bit0003.pdf Hela bokslutskommunikén

Om oss

Virtus är en ledande svensk systemintegratör och konsult inom högtillgängliga IT-plattformar för affärskritiska system. Virtus arbetar med systemförsäljning, konsult-verksamhet, programvaruverktyg och datalagringstjänster (SSP).

Dokument & länkar