Årsredovisning 2020

Report this content

Året 2020 blev ett historiskt år för Volvofinans Bank sett ur flera synvinklar.  
Ett perspektiv är att den pågående pandemin har fått oss att bedriva verksamheten utanför våra verksamhetskontor, för den stora majoriteten av våra anställda. 
 

Samtidigt har vi verkligen fått möjlighet att i praktiken testa våra handlingsplaner för hantering av akuta krissituationer. Det vi tidigare tränat på vid många tillfällen, har också visat sig hålla i praktiken. Parallellt har regeringen, Riksgälden och Riksbanken genom snabba finans- och penningpolitiska åtgärder, gått ut med räddningsaktioner och initiativ för att mildra de negativa ekonomiska konsekvenserna av krisen. 

Ett annat perspektiv är att allas samlade åtgärder och ansträngningar har möjliggjort för Volvofinans Bank att prestera ett historiskt rekord­resultat. Rörelseresultatet ökar med 10% till 568 mnkr, framförallt genom en kombination av ett högre räntenetto, bra begagnatmarknad, samt lägre kostnader tack vare ett besparingsprogram. Under större delen av första halvåret 2020 hade vi ett gynnsamt ränteläge, vilket medförde lägre upplånings­kostnader för banken. Även om vi fortfarande är mycket vaksamma för krisens biverkningar, speciellt inom vissa sektorer, återgår vi nu till vår fortsatt mycket tuffa investeringsplan. Detta för att säkra upp våra högt ställda mål på att bli bil­industrins bästa betalnings- och finansieringspartner inom mobilitet.

Utlåningen har totalt sett minskat något, men under hösten har vårens tapp bytts mot en god ut­låningstillväxt. Konstaterade kreditförluster ökar med ca 3 mnkr och nedskrivning för framtida befarade förluster har under året gjorts med 13mnkr. Bankens starka kapitalsituation har förstärkts ytterligare och vår kärnprimärkapital­relation är nu uppe på 20%.

Av Volvofinans Banks affärsområden är det Cars, men framförallt Fleet som bidrar med resultat bättre än förväntat. Trucks presterar ett resultat på förväntad nivå, trots mycket tuffa marknadsförhållanden. Samtliga affärer minskar sina kostnader och förbättrar sina räntenetton. Fleet står för den kraftigaste resultatförbättringen, där det stora efterfrågetrycket inom begagnat gynnat vår bilavyttring.

Våra ägare och partners har verkat under unika marknadsförhållanden, där delar av verksamheten tidvis har varit nedlagd för att minska smitto­risken under pandemin. För Volvo Cars har ett tufft första halvår bytts mot global försäljningsökning under andra halvåret. Den svenska marknadsandelen sjönk något till 18,0% (18,3). Polestar har lanserat sin första volymmodell Polestar 2 på den svenska marknaden i augusti, följt av en Europalansering. Renault fortsätter också tillsammans med Dacia sina spännande utvecklingsplaner, även om bolaget tappat marknadsandelar under 2020, -1,2 procentenheter. Den svenska totalmarknaden slutade på 292 024 registreringar, en nedgång med 18% eller 64 000 bilar. Andelen laddbara bilar ökade till hela 32% (11).

På marknaden för tunga lastbilar (>16 ton) minskade registreringarna med 25 % till 4 960. Volvo Lastvagnar lyckades dock på en vikande marknad öka sin marknadsandel med 2,6 procentenheter till 42,2 %. Volvohandlarna har upprätthållit en relativt hög affärsnivå under året, speciellt när det gäller service- och verkstadstjänster. Efter en drastisk nedgång under april–maj har även bilförsäljningen återhämtat sig under resterande del av året, speciellt gäller detta för begagnade bilar. Detta gör även sammantaget att bankens hälftenägare, våra bilhandlare, generellt redovisar mycket goda resultat. 

Den kraftiga ökningen i nybilsförsäljningen av laddbara bilar är en klar signal om skiftet mot elektrifierade bilar. Det finns dock en mycket stor osäkerhet hos kunderna om vilken drivlina de skall välja, vilket inte minst gäller för företagskunderna. Således är rådgivning inom området något kunderna efterfrågar och som vi inom ramen för vår Fleetverksamhet, arbetar intensivt med. En mycket viktig nyckel för att öka försäljningen av helt elektrifierade bilar är förstås tillgången till laddning. Genom vårt betalningskoncept CarPay, som nu har upp emot 600 000 kunder, gör vi nu tillsammans med våra partners stora satsningar. Genom att skapa unika och mycket flexibla betalningsmöjligheter i vår framgångsrika CarPay-app, vill vi stödja denna viktiga transformation ytterligare, för att göra det enklare att välja elbilar.

Vidare har Volvofinans Bank i höst dragit nytta av finansmarknadens höga efterfrågan på s k gröna obligationer, där vår emissionslikvid refinansierat kontrakt med miljöbilar. Förutom fördelaktig finansieringskostnad är det ett sätt för banken att bidra till den gröna omställningen.

Hela bilindustrin är inne i en stor spännande omställningsfas, som under 2020 ytterligare har accel­ererats, påskyndat av pandemin och som förändrat kundbeteenden. Nya möjligheter skapas när elektrifierade uppkopplade bilar, går att dela mellan olika kunder. Dessa bilar är uppkopplade mot verkstäder, som kan följa bilens hälsotillstånd. Bilarna kan beställas direkt från fabrik av kunderna i en sömlös kundresa, där tillverkare och återförsäljare interagerar. I denna nya marknadssituation blir det också viktigt att erbjuda betalningar som matchar de nya kundresorna. Volvofinans fortsätter därför att investera tungt i digitala förmågor som ger möjlighet att uppfylla bankens kundlöfte, ”Smarter Car Payments”. I ett sammanhang där nyckelordet för samtliga aktörer är mobilitet, arbetar våra fantastiskt engagerade med­arbetare oförtrutet vidare för att bli ”The Mobility Bank” inom bilindustrin.

Conny Bergström
Verkställande direktör
Volvofinans Bank AB

Volvofinans Bank AB
Box 198, Bohusgatan 15
40123 Göteborg
031-83 88 00

Volvofinans Bank är Sveriges största bank specialiserad på bilar. Vår vision är att skapa ett bekvämare och tryggare bilinnehav för våra kunder genom att erbjuda flera olika finansieringslösningar och betaltjänster som ger den bästa kundupplevelsen och en enklare vardag. Våra kunder är både konsumenter och företag i alla storlekar och vi erbjuder bland annat kompletta paketprodukter som inkluderar allt kring bilinnehavet och smidiga systemlösningar som hanterar administrationen av vagnparker - www.volvofinans.se

Informationen är sådan som Volvofinans Bank AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden (SFS 2007:528). Informationen lämnades för offentliggörande den 26 mars 2021.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar