Delår

Report this content

VSM Group - tidigare Viking Sewing Machines AB - visar starkt halvårsresultat · Omsättningen globalt ökade med 26 procent · Efterfrågan var fortsatt stark på koncernens huvudmarknad, Nordamerika, där försäljningsökningen var 42 procent · Tilltagande "nesting"- och "cocooning"-trend sedan 11 september · Rörelseresultatet före avskrivningar av immateriella tillgångar uppgick till 130 Mkr (50) · Starkt operativt kassaflöde Svante Runnquist, VD för VSM Group, kommenterar: - Efterfrågan för VSM Groups produkter var fortsatt starkt under första halvåret 2002. Den väsentliga ökningen i omsättning och rörelseresultat var främst hänförlig till ett antal produktlanseringar och nya programvaruprodukter. Vår utbudsdrivna marknad ger oss goda möjligheter att löpande utveckla och lansera nya produkter. - Under senare år har vi kunnat notera en "nesting"- och "cocooning"- trend som fått ytterligare momentum efter den 11 september. Hus- och hemaktiviteter är mer populära än någonsin, i synnerhet i Nordamerika, men även på våra andra marknader. Denna marknadstrend innebär spännande möjligheter att fortsätta att driva efterfrågan för våra symaskiner och eftermarknadsprodukter. Fortsatt stark efterfrågan VSM Groups omsättning uppgick till 1,295 Mkr (1,026) under första halvåret 2002, en ökning med 26 procent jämfört med motsvarande period förra året. Justerat för valutaeffekter var ökningen 24 procent. Under andra kvartalet ökade omsättningen med 19 procent jämfört med motsvarande period förra året. Efterfrågan var fortsatt stark på koncernens huvudmarknad, Nordamerika, där omsättningen ökade med 42 procent (40 procent justerat för valutaeffekter). Försäljningen via de fristående återförsäljarnätet samt via de egna butikerna fortsatte att öka. Pfaff-försäljningen ökade under andra kvartalet, delvis till följd av produktlanseringar. Omsättningen i Norden ökade med 18 procent och omsättningen i Västeuropa med 4 procent. Den nya Pfaff 2140 broderimaskinen började levereras i Europa, vilket innebar ökad efterfrågan för Pfaff-produkter under andra kvartalet. Koncernens mest avancerade produkter, broderimaskiner, svarade för den största försäljningsökningen. Produktlanseringar och den ökade försäljningen av broderimaskiner innebar även väsentligt högre efterfrågan på programvaruprodukter bland koncernens eftermarknadsprodukter. Försäljningen av programvara fördubblades under perioden. Förbättrat resultat Rörelseresultatet före avskrivningar av immateriella tillgångar ökade till 130 Mkr (50) och uppgick till 107 Mkr (29) efter avskrivningar av immateriella tillgångar. Den förbättrade resultatet är främst hänförligt till: · En större andel sålda broderimaskiner och därmed högre bruttovinster, · En större andel programvaruförsäljning med högre marginaler samt · Ett högre kapacitetsutnyttjande i produktionen Resultatet för första halvåret har belastats med omstruktureringskostnader på 23 Mkr (0) som uppkommit i samband med integrationen av Pfaff-verksamheten. Kostnaderna kommer successivt att falla ut de närmaste två åren. Resultat före skatt ökade till 78 Mkr (13), och resultatet efter skatt uppgick till 45 Mkr (-1). Starkt kassaflöde Operativt kassaflöde uppgick till 150 Mkr (-122). Förutom resultatförbättringen bidrog även en lägre rörelsekapitalbindning till det positiva kassaflödet. Nettoskuldsättningen förbättrades till 572 Mkr (820) till följd av det positiva kassaflödet. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/27/20020826BIT00740/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/27/20020826BIT00740/wkr0002.pdf

Dokument & länkar