Jubileumsåret 2002 blev det bästa hittills för VSM Group och företagets globala varumärken Husqvarna Viking och Pfaff

Jubileumsåret 2002 blev det bästa hittills för VSM Group och företagets globala varumärken Husqvarna Viking och Pfaff ·Omsättningen ökade med nio procent till 2 760 MSEK (13 procent i lokala valutor). ·Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar ökade med 54 procent till 307,8 MSEK. *Starkt kassaflöde. *Framgångsrik integration av Pfaff. ·Sömnadsintresset fortsatte att växa i stora delar av världen. 2002 blev ett rekordår för VSM Group och företagets jubilerande varumärken Husqvarna Viking (130 år) och Pfaff (140 år). Försäljningen av hemsymaskiner, mjukvara och tillbehör för sömnad och broderi ökade med 9 procent till 2 760 MSEK (2 543 MSEK). Räknat i lokala valutor ökade försäljningen med 13 procent. Särskilt stark var utvecklingen på VSM Groups huvudmarknad - Nordamerika - med en försäljningsökning på 18 procent i amerikanska dollar och i Norden, där ökningen uppgick till 11 procent. Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar ökade med 54 procent till 307,8 MSEK (200,4 MSEK), varav 7,1 MSEK är en följd av att utvecklingskostnader balanserats enligt den nya redovisningsrekommendationen (RR 15) som gäller from 2002. Den kraftiga förbättringen berodde främst på förstärkta marginaler, flera lyckade produktlanseringar och att omkostnadsökningarna kunnat begränsas trots betydande satsningar på utveckling. Pfaff-verksamheten bidrog positivt till resultatet då de lönsamhetsförbättrande åtgärder som vidtagits sedan förvärvet för tre år sedan började slå igenom på allvar under 2002. Integrationsarbetet har gått förvånansvärt friktionsfritt allt eftersom "det nya Pfaff" tagit form. - Jag kan med tillfredsställelse notera att vår tillväxt och resultatförbättring inte beror på någon enskild händelse - en ny produkt, valutaförändring eller liknande. Framgångarna de senaste åren är resultatet av ett målmedvetet arbete med att genomföra den strategi vi lade fast för sex år sedan. Vi fortsätter våra ansträngningar att sälja sömnadsglädje, säger Svante Runnquist, vd VSM Group. Försäljningen av programvaror steg med 27 procent som ett resultat av den ökade efterfrågan på brodermaskiner och lansering av många nya produkter. - Intresset för sömnad som hobby och fritidsaktivitet ökar från år till år. Sömnad är för många i dag en livsstil på motsvarande sätt som idrott, trädgårdsskötsel och matlagning, där sociala faktorer och stoltheten över den egna prestationen spelar in. Detta är något som driver på efterfrågan på våra produkter, säger Svante Runnquist. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till hela 256 MSEK (83,8) till följd av det förbättrade resultatet och en begränsad rörelsekapitalökning trots den ökade försäljningsvolymen. En omfinansiering genomfördes vid årets slut, vilken innebar att koncernens upplåning ökade med 500 MSEK med en motsvarande återbetalning till ägarna. Nyckeltal 2002 2001 Förändring (belopp i MSEK) Nettoomsättning 2 760 2 543 +9% Rörelseresultat före goodwillavskrivning 307,8 200,4 +54% Rörelseresultat 264,6 156,6 +69% Årets resultat 162,3 66,4 +144% Vinst per aktie (SEK) 51,62 21,12 +144% Kassaflöde från den löpande verksamheten 256,1 83,8 +206% ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/24/20030223BIT00010/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/24/20030223BIT00010/wkr0002.pdf

Om oss

VSM Group utvecklar, producerar, marknadsför och säljer hemsymaskiner och tillbehör som ger konsumenterna världen över möjlighet att uppleva glädjen med kreativ sömnad: med varumärken som Husqvarna Viking och Pfaff är företaget en av värld

Dokument & länkar