Bokslutskommuniké 2002

Wallenstams bästa resultat hittills · Resultat efter skatt ökar till 306,5 (59,0), motsvarande 19,25 kr/aktie (3,52) · Förvaltningsresultatet per aktie förbättrades till 5,41 kr (3,71), en ökning med 46% · Räntabilitet på synligt eget kapital uppgick till 41,8% (9,0) · Substansvärdet per aktie har vid året slut beräknats till 210 kr (199) · Styrelsen föreslår en höjd utdelning till 4,00 kr per aktie (2,00) Resultat efter skatt uppgår till 306,5 Mkr (59,0) vilket motsvarar ett resultat per aktie om 19,25 kronor (3,52). Resultatökningen beror dels på att Wallenstam tillvaratagit möjligheten att avyttra fastigheter till bra försäljningspriser i huvudsak till bostadsrättsmarknaden, och dels på ett förbättrat förvaltningsresultat. Wallenstam har sålt fastigheter för 522 Mkr (448,7). Resultatet i fastighetsrörelsen uppgår till 292,5 (28,4). Förvaltningsresultatet (resultat exkl vinster från fastighetsrörelsen och skatt) uppgår till 86,1 Mkr (62,3), vilket är en ökning med 38%. Förvaltningsresultatet per aktie har ökat med 49% till 5,41 kr (3,71). Till största delen beror resultatförbättringen på ökade intäkter från nytecknade och omförhandlade hyresavtal. Men resultatökningen beror också på ökade hyresintäkter från förvärvade fastigheter. Investeringar under 2002 uppgick till 736 Mkr (769), varav 485 Mkr investerades i centralt belägna kontorsfastigheter. Substansvärdet per aktie efter uppskjuten skatt har beräknats till 210 kr (199). Ett värdeintervall om +/- 10% motsvarar 330 Mkr i fastighetsvärden vilket innebär ett substansvärdeintervall om 196 - 224 kr/aktie. Utdelning föreslås till 4 kr per aktie (2), varav 1 kr utgör extrautdelning på grund av det goda resultatet i fastighetsrörelsen. Avstämningsdag är 28 mars 2003. - Med en vinst över 300 Mkr har Wallenstam presterat sitt bästa resultat hittills, kommenterar Hans Wallenstam, VD, Lennart Wallenstam Byggnads AB. - Vi har varit framgångsrika i vårt uthyrningsarbete och samtidigt lyckats väl i vår fastighetsrörelse vilket sammantaget är de viktigaste förklaringarna till resultatförbättringen 2002, fortsätter Hans Wallenstam. - Med utgångspunkt från vår koncentrationsstrategi som är basen för en positiv värdetillväxt och ett ytterligare fokus på kostnadseffektivitet bedömer jag att även 2003 blir ett bra år för Wallenstam. För fullständig rapport se bifogad PDF fil. eller ring 031-20 00 00 för beställning. För ytterligare information kontakta gärna VD Hans Wallenstam, 031-20 00 00, Marknads och Informationsdirektör Thomas Dahl på telefon 0705-17 11 42 eller 031-20 00 00 eller Ekonomidirektör Marie Ideström på telefon 0705-17 11 51 eller 031-20 00 00. Wallenstam grundades 1944 och är idag ett renodlat fastighetsbolag med sammanlagt cirka 300 fastigheter i de tre storstadsregionerna Göteborg, Stockholm och Helsingborg. Ägandet fokuseras på bostadsfastigheter och kommersiella fastigheter. Koncernen omsätter drygt 900 miljoner kronor i hyror och har ett fastighetsvärde om drygt 10 miljarder kronor. Koncernens B-aktier finns noterade på Stockholms fondbörs sedan 1984. www.wallenstam.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/18/20030218BIT00620/wkr0001.pdf Hela Rapporten

Om oss

Wallenstam är ett fastighetsbolag som förvaltar, bygger och utvecklar fastigheter för ett hållbart boende och företagande i Göteborg, Stockholm och Uppsala. Fastighetsbeståndet värderas till cirka 50 miljarder kronor och kundbasen utgörs av cirka 9 000 hushåll och 1 000 företag. Den totala uthyrningsbara ytan är cirka 1 miljon kvm. Wallenstam är självförsörjande på förnybar energi med egna vindkraftverk i drift. Bolagets B-aktier finns noterade på Nasdaq Stockholm sedan 1984.

Prenumerera

Dokument & länkar