Bokslutsrapport 2000

BOKSLUTSRAPPORT 2000 * Wallenstam överträffar resultatmålet för 2000 och redovisar ett förvaltningsresultat före avskrivningar om 103,6 Mkr (90,3) * Substansvärdet ökar med 26% till 159 kr per aktie (126) * En särskild värdering av delar av bostadsbeståndet indikerar ett ytterligare övervärde i fastigheterna om 1.277 Mkr * Styrelsen föreslår en utdelning om 1,60 kr per aktie (1,25), en ökning med 28% * VD, Hans Wallenstam kommenterar bokslutet enligt följande: "För fem år sedan satte Wallenstam upp mål för verksamheten som skulle infrias år 2000. Det är med stor tillfredställelse jag nu konstaterar att vi hållit vad vi lovat och även presterat bättre än uppsatta mål. Främst vill jag framhålla vårt förvaltningsresultat före avskrivningar om 103 Mkr som sedan 1995 förbättrats med 124 Mkr. Vi går nu in i en ny fas och siktar mot år 2005. Framför allt ska bolagets substansvärde öka ytterligare och vårt förvaltningsresultat ska fördubblas. Wallenstam har under året både löst in, återköpt aktier och ökat aktieutdelningen. Denna typ av aktieägarvänliga aktiviteter avser Wallenstam att fortsätta med." BOKSLUTSRAPPORT 2000 Verksamhet och Strategi Wallenstams fastighetsinnehav är koncentrerat till Göteborg, Stockholm och Helsingborg. Andelen bostäder uppgår till 61% av den totala ytan. Fastighetsbeståndet har under året ökat med 34.000 kvm och omfattade per årsskiftet totalt ca 1.112.000 kvm. Verksamheten bedrivs i fyra regionala och specialiserade bolag. Wallenstam Göteborg AB, Wallenstam Stockholm AB och Wallenstam Helsingborg AB som förvaltar bostadsfastigheter och Wallenstam Lokaler AB som förvaltar kommersiella fastigheter i Göteborg. Wallenstams verksamhet fokuseras på att långsiktigt säkerställa en kontinuerlig värdetillväxt i bolaget. Kortfattat skall detta åstadkommas genom att förvärva, förvalta, förädla och försälja fastigheter. Förvärv skall främst göras av fastigheter som ger grund för framtida värdetillväxt. Förvaltning skall leda till ett förbättrat driftsresultat. Försäljning av fastigheter skall genomföras när ytterligare värdetillväxt bedöms som låg. Mål 2005 Under året har bolaget utvecklat sin affärsstrategi och satt upp följande mål för den närmaste femårsperioden. * Substansvärde efter latent skatt per aktie skall minst uppgå till 200 kr år 2005 * Förvaltningsresultatet skall uppgå till 140 Mkr år 2005 * Räntabilitet på synligt eget kapital skall årligen vara minst 10% Marknaden Efterfrågan på både bostäder och lokaler har i bolagets samtliga regioner varit fortsatt god. Uthyrningsgraden uppgår till 97% (95). Ökningen beror på lyckad uthyrning av kommersiella ytor främst i Göteborg. Bostadsfastigheterna är fullt uthyrda. Den starka efterfrågan inom bolagets regioner stärker tron på en långsiktigt positiv utveckling av hyresnivån. Under året har också märkts en fortsatt stark efterfrågan på fastigheter inom samtliga Wallenstams regioner. Ett stort intresse från bostadsrättsföreningar att förvärva bostadshus har bidragit till en högre prisnivå på bostadsfastigheter främst i Stockholm och Göteborg. Måluppfyllelse För fem år sedan satte Wallenstam upp mål för år 2000. I allt väsentligt har uppsatta mål uppnåtts. à Förvaltningsresultat före avskrivningar större än 100 Mkr - Resultatet för år 2000 uppgick till 103,6 Mkr à Mer än 10% synlig soliditet per år - Den synliga soliditeten uppgick vid årsskiftet till 12,8% à 0 %vakans på bostäder - Vid årsskiftet fanns inga lediga lägenheter Fastighetsförvaltningen Hyresintäkterna ökade under året till 756 Mkr (728). Förvaltningsresultatet uppgick till 69,5 Mkr (61,0), en ökning med 14%. Förvaltningsresultatet före avskrivningar uppgår till 103,6 Mkr (90,3). Därmed har målet för förvaltningsresultat före avskrivningar uppnåtts. Resultatet har belastats med kostnader för resultatbonus för anställda om 2,4 Mkr och kostnader för under året till anställda utgivna syntetiska optioner om 2,3 Mkr. Resultatförbättringen kan främst hänföras till en aktiv finansförvaltning, en fortsatt effektivisering av driftskostnaderna och en fortsatt god uthyrning med högre hyresintäkter som följd. Förvaltningsresultatet har också påverkats positivt av under året genomförda fastighetsaffärer. * resultatet för kvartal 4 år 2000 belastat med bonus och optionsprogramskostnader om 4,7 Mkr. Fastighetsrörelsen Den totala affärsvolymen (förvärv och försäljningar) är fortsatt hög och uppgick till 1.230 Mkr (1.493). Wallenstams fastighetsbestånd har under senare år haft en stor värdetillväxt vilket bolaget under året utnyttjat genom flera fastighetsförsäljningar. Merparten av fastighetsförsäljningarna har gjorts till bostadsrättsmarknaden. Genom affärerna har de försålda fastigheternas övervärden realiserats. Försäljningar Wallenstam har under året sålt fastigheter för 538 Mkr (871) med en yta om ca 51.000 kvm. Den minskade omsättningen i fastighetsrörelsen beror på att Wallenstam under 1999 sålde hela sitt fastighetsinnehav i Malmö. Tio av tretton försäljningar har gjorts till bostadsrättsmarknaden. Resultatet från fastighetsförsäljningarna uppgår till 214,5 Mkr (125,2), en förbättring med 71%. Resultatförbättringen beror till stor del på att Wallenstam tillvaratagit bostadsrättsmarknadens stora efterfrågan på bostadsfastigheter. Detta resultat belastas med nedskrivningar av fastigheter om 176,4 Mkr (0). Nedskrivningarna har skett för att redan nu anpassa Wallenstams redovisning till Redovisningsrådets kommande rekommendation om nedskrivningar av fastigheter. I vissa avseenden är dessa strängare i förhållande till nuvarande rekommendationer. Fastighetsförvärv Under året har Wallenstam förvärvat fastigheter för totalt 692 Mkr (622) med en sammanlagd yta om ca 96.900 kvm. Det största förvärvet är två centrala bostadsområden i Göteborg 746 lägenheter. Byggnationer I ny- och ombyggnationer har under året investerats totalt 264 Mkr (220). Huvuddelen av årets bygginvesteringar har skett i Göteborg och Stockholm och har i första hand investerats i bostadsfastigheter. Resultat Den löpande verksamheten, förvaltning och försäljning av fastigheter, ger ett resultat om 284,0 Mkr (186,2), en resultatförbättring om 53%. Resultat före skatt uppgick till 107,6 Mkr (186,2). Resultat efter skatt uppgick till 96,2 Mkr (184,3). Förvaltningsresultatet före avskrivningar per aktie uppgick till 5,67 kronor (4,77), en ökning med 19%. Den löpande verksamhetens resultat per aktie uppgick till 15,55 kronor (9,83) en ökning med 58%. Resultatet per aktie uppgick till 5,27 kronor (9,74). Fastigheternas värde och substansvärde Wallenstam har liksom tidigare år genomfört en intern värdering av fastighetsbeståndet per 001231. Värderingsmodellen, som är samma som tidigare år, samt använda direktavkastnings-krav framgår av bilaga. Det totala marknadsvärdet bedöms till ca 8.323 Mkr (7.441) eller 473 kronor per aktie (393) en ökning med 20%. Fastigheternas bokförda värde är 6.388 Mkr, vilket medför att fastigheternas övervärde ökat till 1.935 Mkr (1.479). Mot bakgrund av att bostadsrättsmarknaden är ett levande inslag i fastighetsmarknaden har Wallenstam också kompletterat sin värderingsmodell med bostadsrättsföreningars avkastningskrav på bostadsfastigheter. Värderingen omfattar delar, motsvarande ca 280.000 kvm, av Wallenstams bostadsbestånd i Göteborg och Stockholm där intresse bedömts finnas för bostadsrättsombildningar. Med hänsyn taget till dessa värden bedöms marknadsvärdet till 9.600 Mkr, vilket innebär ett ytterligare övervärde om 1.277 Mkr. Totalt ett övervärde om 3.212 Mkr. Synligt eget kapital per aktie uppgår till 49,30 kronor (47,78). Substansvärdet uppgår till 159 kr/ aktie (126). Om hänsyn tas till ovan nämnd bostadsrättsvärdering uppgår substansvärdet till 232 kr/aktie. Finansiell ställning Koncernens lån uppgick per årsskiftet till 5.616 Mkr (5.121) , varav de långfristiga lånen utgjorde 3.154 Mkr eller 56 %. Av de långfristiga lånen förfaller 361 Mkr under 2001. Den genomsnittliga låneräntan har under året sjunkit och uppgick per 001231 till 5,72 % (5,82). Lånen löper utan valutarisk. Den disponibla likviditeten, inkl outnyttjade checkräkningskrediter, uppgick per 001231 till 166 Mkr (167). Den synliga soliditeten uppgick per årsskiftet till 12,8 % (14,4). Den justerade soliditeten, inklusive övervärden i fastigheter ,hänsyn tagen till bostadsrättsmarknadens priser för fastigheter, var samtidigt 40,9 % (30,8). Se bilaga bindningstider och medelräntor. Wallenstamaktien och återköp av aktier Antalet aktieägare uppgick per 001231 till ca 4.600. Börsvärdet uppgick per 001231 till 1.135 Mkr (899) . Börskursen var per årsskiftet 64,50 kr och pendlade under året mellan 39 kr som lägst och 70 kr som högst. Under året löste Wallenstam in 939.669 aktier till en aktiekurs om 95 kronor. Bolagsstämman har bemyndigat styrelsen i Wallenstam att återköpa 10% av utestående aktier. Vid årets slut hade bolaget återköpt 400.020 aktier vilket motsvarar ca 2,2% av bolagets utestående aktier. Wallenstam har efter årsskiftet fortsatt återköpa aktier. Wallenstams övriga affärsmöjligheter begränsas inte av pågående återköp av aktier. Enligt bolagets beräkningar uppgick substansrabatten vid årskiftet till 59%. Förslag till utdelning För verksamhetsåret 2000 föreslår styrelsen en utdelning med 1,60 kronor per aktie (1,25), en ökning med 28%. Detta innebär att 40% av förvaltningsresultatet delas ut till aktieägarna. Framtidsbedömning Bostadsmarknadens parter; hyresgästföreningen, de kommunalägda bostadsföretagen och de privata fastighetsägarna har träffat en principöverenskommelse innebärande bla att prissättningen av bostäder skall ses över och anpassas efter bostadens attraktionskraft. Överenskommelsen omfattar både befintligt bostadsbestånd och nyproducerade bostäder. Arbetet med att per stad normsätta hyresnivåer startar under innevarande år och kommer att enligt plan vara klart till hösten 2001. Parallellt med denna överenskommelse har det kommunala bolaget i Malmö, MKB, och hyresgästföreningen i Malmö ingått en överenskommelse som innebär att lediga lägenheter skall prissättas efter vad parter på bostadsmarknaden är beredd att betala för hyresrätten. Sammantaget ger dessa händelser en tydlig indikation på att bostadsmarknaden tagit ytterligare ett steg mot en mer individuell prissättning på bostäder som gynnar fastighetsbolag med bra belägna bostadshus och en bra förvaltning. I Göteborg är nyproduktionstakten av kommersiella hus fortsatt låg. Av denna anledning och för att företagen i Göteborg är fortsatt expansiva räknar Wallenstam med stigande hyror. Någon avmattning på nybildade bostadsrättsföreningars intresse att förvärva bostadshus har inte kunnat noteras, varför vi tror på fortsatt låga direktavkastningskrav på bostadsfastigheter i attraktiva lägen. Wallenstam har fastställt följande mål till och med år 2005: * Ett substansvärde efter latent skatt mer än 200 kr/aktie * Ett förvaltningsresultat om 140 Mkr * En räntabilitet på synligt eget kapital större än 10% per år Ekonomisk rapportering Bolagsstämma hålls torsdag 5 april 2001 kl 17.00 i Wallenstamsalen, Stadsmuseet, Norra Hamngatan 12 i Göteborg. Årsredovisningen skickas till aktieägarna i mars. Kvartalsrapport 1 den 15maj, 2001. Kvartalsrapport 2 den 14 augusti, 2001. Kvartalsrapport 3 den 7 november, 2001. Bokslutsrapport 2001 den 19 februari, 2002. Härutöver informeras löpande via pressreleaser. "Wallenstam Update", ett nyhetsbrev med information om Wallenstam utkommer löpande under året. Information kan också hämtas på Wallenstams hemsida, www.wallenstam.se. Göteborg 21 februari 2001 Lennart Wallenstam Byggnads AB ( publ ) Styrelsen För ytterligare information kontakta gärna Marknads- och Informationsdirektör Thomas Dahl på telefon 0705-17 11 42 eller 031-20 00 00 eller Ekonomidirektör Lennart Ekelund på telefon 031-20 00 00. Wallenstam grundades 1944 och är idag ett renodlat fastighetsbolag med sammanlagt över 300 fastigheter i de tre storstadsregionerna Göteborg, Stockholm och Helsingborg. Ägandet fokuseras på bostadsfastigheter och kommersiella fastigheter. Koncernen omsätter ca 800 miljoner kronor i hyror och har ett fastighetsvärde om ca 9 miljarder kronor. Koncernens B-aktier finns noterade på Stockholms fondbörs sedan 1984. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/21/20010221BIT00770/bit0001.doc Hela rapporten http://www.bit.se/bitonline/2001/02/21/20010221BIT00770/bit0001.pdf Hela rapporten

Om oss

Wallenstam är ett utvecklande fastighetsbolag som förvaltar, bygger och utvecklar fastigheter för ett hållbart boende och företagande i Göteborg, Stockholm och Uppsala. Fastighetsbeståndet värderas till cirka 49 miljarder kronor och kundbasen utgörs av cirka 9 000 hushåll och 1 000 företag. Den totala uthyrningsbara ytan är cirka 1 miljon kvm. Wallenstam är självförsörjande på förnybar energi med egna vindkraftverk i drift. Bolagets B-aktier finns noterade på Nasdaq Stockholm sedan 1984.

Prenumerera

Dokument & länkar