Bokslutsrapport 2000

BOKSLUTSRAPPORT 2000 q Wallenstam överträffar resultatmålet för 2000 och redovisar ett förvaltningsresultat före avskrivningar om 103,6 Mkr (90,3) q Substansvärdet ökar med 26% till 159 kr per aktie (126) q En särskild värdering av delar av bostadsbeståndet indikerar ett ytterligare övervärde i fastigheterna om 1.277 Mkr q Styrelsen föreslår en utdelning om 1,60 kr per aktie (1,25), en ökning med 28% q VD, Hans Wallenstam kommenterar bokslutet enligt följande: "För fem år sedan satte Wallenstam upp mål för verksamheten som skulle infrias år 2000. Det är med stor tillfredställelse jag nu konstaterar att vi hållit vad vi lovat och även presterat bättre än uppsatta mål. Främst vill jag framhålla vårt förvaltningsresultat före avskrivningar om 103 Mkr som sedan 1995 förbättrats med 124 Mkr. Vi går nu in i en ny fas och siktar mot år 2005. Framför allt ska bolagets substansvärde öka ytterligare och vårt förvaltningsresultat ska fördubblas. Wallenstam har under året både löst in, återköpt aktier och ökat aktieutdelningen. Denna typ av aktieägarvänliga aktiviteter avser Wallenstam att fortsätta med." BOKSLUTSRAPPORT 2000 Verksamhet och Strategi Wallenstams fastighetsinnehav är koncentrerat till Göteborg, Stockholm och Helsingborg. Andelen bostäder uppgår till 61% av den totala ytan. Fastighetsbeståndet har under året ökat med 34.000 kvm och omfattade per årsskiftet totalt ca 1.112.000 kvm. Verksamheten bedrivs i fyra regionala och specialiserade bolag. Wallenstam Göteborg AB, Wallenstam Stockholm AB och Wallenstam Helsingborg AB som förvaltar bostadsfastigheter och Wallenstam Lokaler AB som förvaltar kommersiella fastigheter i Göteborg. Wallenstams verksamhet fokuseras på att långsiktigt säkerställa en kontinuerlig värdetillväxt i bolaget. Kortfattat skall detta åstadkommas genom att förvärva, förvalta, förädla och försälja fastigheter. Förvärv skall främst göras av fastigheter som ger grund för framtida värdetillväxt. Förvaltning skall leda till ett förbättrat driftsresultat. Försäljning av fastigheter skall genomföras när ytterligare värdetillväxt bedöms som låg. Mål 2005 Under året har bolaget utvecklat sin affärsstrategi och satt upp följande mål för den närmaste femårsperioden. q Substansvärde efter latent skatt per aktie skall minst uppgå till 200 kr år 2005 q Förvaltningsresultatet skall uppgå till 140 Mkr år 2005 q Räntabilitet på synligt eget kapital skall årligen vara minst 10 % Marknaden Efterfrågan på både bostäder och lokaler har i bolagets samtliga regioner varit fortsatt god. Uthyrningsgraden uppgår till 97% (95). Ökningen beror på lyckad uthyrning av kommersiella ytor främst i Göteborg. Bostadsfastigheterna är fullt uthyrda. Den starka efterfrågan inom bolagets regioner stärker tron på en långsiktigt positiv utveckling av hyresnivån. Under året har också märkts en fortsatt stark efterfrågan på fastigheter inom samtliga Wallenstams regioner. Ett stort intresse från bostadsrättsföreningar att förvärva bostadshus har bidragit till en högre prisnivå på bostadsfastigheter främst i Stockholm och Göteborg. Måluppfyllelse För fem år sedan satte Wallenstam upp mål för år 2000. I allt väsentligt har uppsatta mål uppnåtts. à Förvaltningsresultat före avskrivningar större än 100 Mkr - Resultatet för år 2000 uppgick till 103,6 Mkr à Mer än 10% synlig soliditet per år - Den synliga soliditeten uppgick vid årsskiftet till 12,8% à 0 %vakans på bostäder - Vid årsskiftet fanns inga lediga lägenheter Fastighetsförvaltningen Hyresintäkterna ökade under året till 756 Mkr (728). Förvaltningsresultatet uppgick till 69,5 Mkr (61,0), en ökning med 14%. Förvaltningsresultatet före avskrivningar uppgår till 103,6 Mkr (90,3). Därmed har målet för förvaltningsresultat före avskrivningar uppnåtts. Resultatet har belastats med kostnader för resultatbonus för anställda om 2,4 Mkr och kostnader för under året till anställda utgivna syntetiska optioner om 2,3 Mkr. Resultatförbättringen kan främst hänföras till en aktiv finansförvaltning, en fortsatt effektivisering av driftskostnaderna och en fortsatt god uthyrning med högre hyresintäkter som följd. Förvaltningsresultatet har också påverkats positivt av under året genomförda fastighetsaffärer. * resultatet för kvartal 4 år 2000 belastat med bonus och optionsprogramskostnader om 4,7 Mkr. Fastighetsrörelsen Den totala affärsvolymen (förvärv och försäljningar) är fortsatt hög och uppgick till 1.230 Mkr (1.493). Wallenstams fastighetsbestånd har under senare år haft en stor värdetillväxt vilket bolaget under året utnyttjat genom flera fastighetsförsäljningar. Merparten av fastighetsförsäljningarna har gjorts till bostadsrättsmarknaden. Genom affärerna har de försålda fastigheternas övervärden realiserats. Försäljningar Wallenstam har under året sålt fastigheter för 538 Mkr (871) med en yta om ca 51.000 kvm. Den minskade omsättningen i fastighetsrörelsen beror på att Wallenstam under 1999 sålde hela sitt fastighetsinnehav i Malmö. Tio av tretton försäljningar har gjorts till bostadsrättsmarknaden. Resultatet från fastighetsförsäljningarna uppgår till 214,5 Mkr (125,2), en förbättring med 71%. Resultatförbättringen beror till stor del på att Wallenstam tillvaratagit bostadsrättsmarknadens stora efterfrågan på bostadsfastigheter. Detta resultat belastas med nedskrivningar av fastigheter om 176,4 Mkr (0). Nedskrivningarna har skett för att redan nu anpassa Wallenstams redovisning till Redovisningsrådets kommande rekommendation om nedskrivningar av fastigheter. I vissa avseenden är dessa strängare i förhållande till nuvarande rekommendationer. Fastighetsförvärv Under året har Wallenstam förvärvat fastigheter för totalt 692 Mkr (622) med en sammanlagd yta om ca 96.900 kvm. Det största förvärvet är två centrala bostadsområden i Göteborg 746 lägenheter. Byggnationer I ny- och ombyggnationer har under året investerats totalt 264 Mkr (220). Huvuddelen av årets bygginvesteringar har skett i Göteborg och Stockholm och har i första hand investerats i bostadsfastigheter. Resultat Den löpande verksamheten, förvaltning och försäljning av fastigheter, ger ett resultat om 284,0 Mkr (186,2), en resultatförbättring om 53%. Resultat före skatt uppgick till 107,6 Mkr (186,2). Resultat efter skatt uppgick till 96,2 Mkr (184,3). Förvaltningsresultatet före avskrivningar per aktie uppgick till 5,67 kronor (4,77), en ökning med 19%. Den löpande verksamhetens resultat per aktie uppgick till 15,55 kronor (9,83) en ökning med 58%. Resultatet per aktie uppgick till 5,27 kronor (9,74). Fastigheternas värde och substansvärde Wallenstam har liksom tidigare år genomfört en intern värdering av fastighetsbeståndet per 001231. Värderingsmodellen, som är samma som tidigare år, samt använda direktavkastnings-krav framgår av bilaga. Det totala marknadsvärdet bedöms till ca 8.323 Mkr (7.441) eller 473 kronor per aktie (393) en ökning med 20%. Fastigheternas bokförda värde är 6.388 Mkr, vilket medför att fastigheternas övervärde ökat till 1.935 Mkr (1.479). Mot bakgrund av att bostadsrättsmarknaden är ett levande inslag i fastighetsmarknaden har Wallenstam också kompletterat sin värderingsmodell med bostadsrättsföreningars avkastningskrav på bostadsfastigheter. Värderingen omfattar delar, motsvarande ca 280.000 kvm, av Wallenstams bostadsbestånd i Göteborg och Stockholm där intresse bedömts finnas för bostadsrättsombildningar. Med hänsyn taget till dessa värden bedöms marknadsvärdet till 9.600 Mkr, vilket innebär ett ytterligare övervärde om 1.277 Mkr. Totalt ett övervärde om 3.212 Mkr. Synligt eget kapital per aktie uppgår till 49,30 kronor (47,78). Substansvärdet uppgår till 159 kr/ aktie (126). Om hänsyn tas till ovan nämnd bostadsrättsvärdering uppgår substansvärdet till 232 kr/aktie. Finansiell ställning Koncernens lån uppgick per årsskiftet till 5.616 Mkr (5.121) , varav de långfristiga lånen utgjorde 3.154 Mkr eller 56 %. Av de långfristiga lånen förfaller 361 Mkr under 2001. Den genomsnittliga låneräntan har under året sjunkit och uppgick per 001231 till 5,72 % (5,82). Lånen löper utan valutarisk. Den disponibla likviditeten, inkl outnyttjade checkräkningskrediter, uppgick per 001231 till 166 Mkr (167). Den synliga soliditeten uppgick per årsskiftet till 12,8 % (14,4). Den justerade soliditeten, inklusive övervärden i fastigheter ,hänsyn tagen till bostadsrättsmarknadens priser för fastigheter, var samtidigt 40,9 % (30,8). Se bilaga bindningstider och medelräntor. Wallenstamaktien och återköp av aktier Antalet aktieägare uppgick per 001231 till ca 4.600. Börsvärdet uppgick per 001231 till 1.135 Mkr (899) . Börskursen var per årsskiftet 64,50 kr och pendlade under året mellan 39 kr som lägst och 70 kr som högst. Under året löste Wallenstam in 939.669 aktier till en aktiekurs om 95 kronor. Bolagsstämman har bemyndigat styrelsen i Wallenstam att återköpa 10% av utestående aktier. Vid årets slut hade bolaget återköpt 400.020 aktier vilket motsvarar ca 2,2% av bolagets utestående aktier. Wallenstam har efter årsskiftet fortsatt återköpa aktier. Wallenstams övriga affärsmöjligheter begränsas inte av pågående återköp av aktier. Enligt bolagets beräkningar uppgick substansrabatten vid årskiftet till 59%. Antal Eget kapital (tusental) (mkr) 1999-12-31 18.930 904,4 Inlösen - 939 - 89,3 aktier Utdelning - - 22,5 Återköpta - 400 - 21,6 aktier Årets - 96,2 resultat 2000-12-31 17.591 867,2 Förslag till utdelning För verksamhetsåret 2000 föreslår styrelsen en utdelning med 1,60 kronor per aktie (1,25), en ökning med 28%. Detta innebär att 40% av förvaltningsresultatet delas ut till aktieägarna. Framtidsbedömning Bostadsmarknadens parter; hyresgästföreningen, de kommunalägda bostadsföretagen och de privata fastighetsägarna har träffat en principöverenskommelse innebärande bla att prissättningen av bostäder skall ses över och anpassas efter bostadens attraktionskraft. Överenskommelsen omfattar både befintligt bostadsbestånd och nyproducerade bostäder. Arbetet med att per stad normsätta hyresnivåer startar under innevarande år och kommer att enligt plan vara klart till hösten 2001. Parallellt med denna överenskommelse har det kommunala bolaget i Malmö, MKB, och hyresgästföreningen i Malmö ingått en överenskommelse som innebär att lediga lägenheter skall prissättas efter vad parter på bostadsmarknaden är beredd att betala för hyresrätten. Sammantaget ger dessa händelser en tydlig indikation på att bostadsmarknaden tagit ytterligare ett steg mot en mer individuell prissättning på bostäder som gynnar fastighetsbolag med bra belägna bostadshus och en bra förvaltning. I Göteborg är nyproduktionstakten av kommersiella hus fortsatt låg. Av denna anledning och för att företagen i Göteborg är fortsatt expansiva räknar Wallenstam med stigande hyror. Någon avmattning på nybildade bostadsrättsföreningars intresse att förvärva bostadshus har inte kunnat noteras, varför vi tror på fortsatt låga direktavkastningskrav på bostadsfastigheter i attraktiva lägen. Wallenstam har fastställt följande mål till och med år 2005: q Ett substansvärde efter latent skatt mer än 200 kr/aktie q Ett förvaltningsresultat om 140 Mkr q En räntabilitet på synligt eget kapital större än 10% per år Ekonomisk rapportering Bolagsstämma hålls torsdag 5 april 2001 kl 17.00 i Wallenstamsalen, Stadsmuseet, Norra Hamngatan 12 i Göteborg. Årsredovisningen skickas till aktieägarna i mars. Kvartalsrapport 1 den 15maj, 2001. Kvartalsrapport 2 den 14 augusti, 2001. Kvartalsrapport 3 den 7 november, 2001. Bokslutsrapport 2001 den 19 februari, 2002. Härutöver informeras löpande via pressreleaser. "Wallenstam Update", ett nyhetsbrev med information om Wallenstam utkommer löpande under året. Information kan också hämtas på Wallenstams hemsida, www.wallenstam.se. Göteborg 21 februari 2001 Lennart Wallenstam Byggnads AB ( publ ) Styrelsen För ytterligare information kontakta gärna Marknads- och Informationsdirektör Thomas Dahl på telefon 0705-17 11 42 eller 031-20 00 00 eller Ekonomidirektör Lennart Ekelund på telefon 031-20 00 00. Wallenstam grundades 1944 och är idag ett renodlat fastighetsbolag med sammanlagt över 300 fastigheter i de tre storstadsregionerna Göteborg, Stockholm och Helsingborg. Ägandet fokuseras på bostadsfastigheter och kommersiella fastigheter. Koncernen omsätter ca 800 miljoner kronor i hyror och har ett fastighetsvärde om ca 9 miljarder kronor. Koncernens B-aktier finns noterade på Stockholms fondbörs sedan 1984. KON CER NEN S RES ULT ATR ÄKN ING Mkr 2000 1999 Fas tig het sfö rva ltn ing Hyresintäk 755,9 727,7 ter Driftkostn -292,5 -292,5 ader Fastighets -32,6 -31,7 administra tion Dri 430,8 403,5 ftö ver sko tt Avskrivnin -34,1 -29,3 gar på fastighete r Bru 396,7 374,2 tto res ult at Centrala -37,0 -28,9 administra tionskostn ader Rör 359,7 345,3 els ere sul tat Ränteintäk 8,8 8,6 ter Räntebidra 3,0 8,7 g Räntekostn -302,0 -301,6 ader Fin -290,2 -284,3 ans net to För 69,5 61,0 val tni ngs res ult at Fas tig het srö rel sen Försäljnin 537,9 871,2 gsintäkter Kostnad -317,9 -741,0 sålda fastighete r Administra -5,5 -5,0 tionskostn ader Nedskrivni -176,4 - ng fastighete r Res 38,1 125,2 ult at fas tig het srö rel sen Res 107,6 186,2 ult at för e ska tt Skatt -11,4 -1,9 Åre 96,2 184,3 ts res ult at KON CER NEN S BAL ANS RÄK NIN G Mkr 2000-12- 1999-12- 31 31 Til lgå nga r Förvaltnin 6 388,1 5 962,1 gsfastighe ter Övriga 81,9 88,8 anläggning stillgånga r Omsättning 285,8 215,5 stillgånga r Sum 6 755,8 6 266,4 ma til lgå nga r Sku lde r och ege t kap ita l Eget 867,2 904,4 kapital Avsättning 29,9 20,8 ar Långfristi ga skulder 5 645,7 5 120,9 räntebäran de Kortfristi ga skulder - - räntebäran de ej 213,0 220,3 räntebäran de Sum 6 755,8 6 266,4 ma sku lde r och ege t kap ita l KAS SAF LÖD ESA NAL YS Mkr 2000 1999 Kas 66,9 93,7 saf löd e för e för änd rin g av rör els eka pit al Förändring 47,1 10,2 av rörelsekap ital Kas 114,0 103,9 saf löd e eft er för änd rin g av rör els eka pit al Investerin -862,3 -791,5 gar, fastighete r Försäljnin 334,1 693,0 gar, fastighete r Investerin -2,7 -1,7 gar, inventarie r netto Summa -530,9 -100,2 investerin gar Finansieri 416,9 8,0 ng För 0,0 11,7 änd rin g lik vid a med el Kas 38,8 38,8 sa ban k vid åre ts slu t Dis 165,9 167,2 pon ibe l lik vid ite t BINDNINGSTIDER/MEDELRÄNTOR 2000-12-31 Mkr Snitträ Andel nta % % Kortfristiga lån 2001 2.462 4,48% 44% Långfristiga lån 2001 361 9,93% 6% Långfristiga lån 2002 421 7,04% 8% Långfristiga lån 2003 675 6,56% 12% Långfristiga lån 2004 482 6,12% 9% Långfristiga lån 2005 411 6,02% 7% Långfristiga lån 2006- 804 5,84% 14% Summa 5.616 5,72% 100% FASTIGHETSINNEHA VETS STRUKTUR 2000-12-31 Uthyrningsbar yta, kvm Bostäder Konto Butik Ind/La Övrig Total % r er ger t Wallenstam 228 104 15 14 4 279 22 285 26% Göteborg AB 745 573 645 346 Wallenstam 322 589 14 5 896 5 274 29 377 33% Stockholm AB 277 232 268 Wallenstam 119 657 5 971 9 269 2 581 3 919 141 13% Helsingborg AB 397 Wallenstam 3 744 156 9 844 82 731 55 308 28% Lokaler AB 657 110 086 Total 674 094 192 39 94 865 110 1 112 650 582 906 097 61% 17% 4% 8% 10% KONCERNEN I SAMMANDRAG/ 2000 1999 1998 1997 1996 NYCKELTAL Hyresintäkter, Mkr 756 728 715 700 644 Förvaltningsresultat före 104 90 55 42 9 avskrivningar, Mkr Förvaltningsresultat, Mkr 69 61 27 15 9 Resultat av 38 125 2 40 13 fastighetsförsäljningar, Mkr Resultat efter skatt, Mkr 96 184 27 53 19 Fastigheternas 8 323 7 441 7 268 6 945 6 346 marknadsvärde, Mkr Övervärde i fastigheterna, 1 935 1 479 1 444 1 366 926 Mkr Övervärde i fastigh inkl 3 212 Bostadsrättsvärdering,Mkr Substansvärde, Mkr 2 802 2 383 2 180 2 084 1 596 Substansvärde inkl. 4 079 Bostadsrättsvärdering, Mkr Fastigheternas 7,8 7,6 7,7 7,7 7,8 direktavkastning, % Soliditet, % 12,8 14,4 12,1 12,1 11,7 Justerad soliditet, % 32,2 30,8 29,0 28,5 24,3 Räntabilitet på synligt eget 10,9 22,5 3,7 7,6 2,9 kapital, % Räntabilitet på totalt 6,3 7,9 6,4 7,5 8,1 kapital, % DATA PER AKTIE (kr) Förvaltningsresultat före 5,67 4,77 2,92 2,21 0,48 avskrivningar * Resultat efter skatt * 5,27 9,74 1,44 2,78 1,02 P / E-tal, ggr * 12 5 31 18 55 Fastighetsvärde enligt 473 393 384 367 335 värdering Synligt eget kapital 49,30 47,78 38,86 37,92 35,38 Substansvärde 159 126 115 110 84 Substansvärde efter latent 128 104 94 90 71 skatt Substansvärde inkl. 232 Bostadsrättsvärdering Börskurs 64,50 47,50 44,00 50,00 57,00 Börskurs / Substansvärde, % 41 38 39 45 67 Antal aktier, tusental 17 591 18 930 18 930 18 930 18 930 *Beräknad på genomsnittligt antal utestående aktier, (18.256) FASTIGHETERNAS VÄRDE Värderingen har skett enligt samma principer som tidigare år. I korthet innebär det en avkastningsvärderi ng som utgår från fastighetens bedömda driftsnetto för 2001, beräknat som fullt uthyrd och efter avdrag av driftkostnader inkl fastighetsskatt men exkl administrationskos tnader. Från avkastningsvärdet dras ev outhyrda ytor motsvarande två årshyror. Slutligen tillkommer nuvärdet av räntebidragen. Värderingen baserar sig på följande avkastningskrav: Bostäder Område % Göteborg central 6,0 - t 6,5 närområ 7,5 den Stockholm inom 5,5 tull utanför 6,5 - tull 7,0 Helsingborg norra 5,5 staden södra 7,5 staden Kommersiella Område % fastigheter Göteborg kontor, 6,0 innerst ad övrigt 6,5 - 9,0 AKTIEÄGARINNEHAV Antal 2000-12-31 (tusent al) A- B- Kapi Andel aktier aktier tal röster Hans Wallenstam med 1 150 750 10,8 43,8% bolag 000 000 % Odin Fondene 1 346 7,7% 4,8% 700 Familjen Sjögren med 1 337 7,6% 4,8% bolag 287 6:e AP-fonden 1 138 6,5% 4,1% 870 Familjen Berntsson 1 126 6,4% 4,0% med bolag 985 SEB-fonder 938 5,3% 3,4% 850 Östersjöstiftelsen 570 3,2% 2,0% Kammarkollegiet 500 Familjen Eskil 440 2,5% 1,6% Johannesson 000 Wasa Fastighetsfond 408 2,3% 1,5% 950 Småbolagsfonden 386 2,2% 1,4% 900 Familjen Lennart 350 2,0% 1,3% Wallenstam 772 Familjen Brandström 344 2,0% 1,2% 859 Försäkringsbolaget 250 1,4% 0,9% SPP 000 Realinvest, Roburs 215 1,2% 0,8% aktiefond 000 Trossamfundet 160 0,9% 0,6% Svenska Kyrkan 000 Övriga ca 4600 ägare 6 674 37,9 23,9% 870 % Totalt utestående 1 150 16 440 100, 100,0% aktier: 000 543 0% Återköpta egna 400 aktier 020 Totalt registrerade 1 150 16 840 aktier 000 563 DEFINITIONER à Driftöverskott Hyresintäkter minus driftkostnader inkl fastighetsskatt. à Fastigheternas marknadsvärde Fastighetsbeståndets bedömda verkliga värde enligt en internt utförd värdering. à Förvaltningsresultat Resultat efter finansnetto men före fastighetsförsäljningar, d.v.s. resultat före skatt i fastighetsförvaltningen. à Justerat förvaltningsresultat före avskrivningar Förvaltningsresultat med återlagda avskrivningar på fastigheter och rensat från intäkter och kostnader av engångskaraktär. à Justerad soliditet Substansvärde i förhållande till balansomslutning med tillägg av övervärde i fastigheter. à P/E-tal Börskurs vid periodens slut i förhållande till resultat efter skatt per aktie à Resultat efter skatt per aktie Resultat efter skatt i förhållande till antalet aktier. à Räntabilitet på synligt eget kapital Resultat efter skatt i förhållande till genomsnittligt synligt eget kapital. à Räntabilitet på totalt kapital Resultat före skatt med tillägg av räntekostnader i förhållande till genomsnittlig balansomslutning. à Soliditet Synligt eget kapital i förhållande till balansomslutning. à Substansvärde Synligt eget kapital plus övervärde i fastigheter. à Substansvärde efter latent skatt Substansvärde enligt ovan med avdrag för 28% latent skatt på övervärdet i fastigheter. à Uthyrningsgrad - yta Uthyrd yta i förhållande till total yta. à Överskottsgrad Driftöverskott i procent av hyresintäkterna. à Övervärde i fastigheter Skillnaden mellan fastigheternas marknadsvärde och bokförda värde. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/21/20010412BIT00030/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/21/20010412BIT00030/bit0001.pdf

Om oss

Wallenstam är ett utvecklande fastighetsbolag som förvaltar, bygger och utvecklar fastigheter för ett hållbart boende och företagande i Göteborg, Stockholm och Uppsala. Fastighetsbeståndet värderas till cirka 49 miljarder kronor och kundbasen utgörs av cirka 9 000 hushåll och 1 000 företag. Den totala uthyrningsbara ytan är cirka 1 miljon kvm. Wallenstam är självförsörjande på förnybar energi med egna vindkraftverk i drift. Bolagets B-aktier finns noterade på Nasdaq Stockholm sedan 1984.

Prenumerera

Dokument & länkar