Bostadsproduktion - en utmaning för Wallenstam

Bostadsproduktion - en utmaning för Wallenstam Wallenstams bolagsstämma ägde rum i Göteborg den 8 april och öppnades av styrelsens ordförande Sören Mannheimer som lämnade över ordförandeskapet till Gunnar Larsson, Andra AP-fondens styrelseordförande. Styrelse omvaldes enligt det förslag som förelåg. Sören Mannheimer, Christer Villard, Marie-Anne Lervik Nivert, Lennart Svensson, Erik Åsbrink och Anders Berntsson omvaldes. Hans Wallenstam avgår för att följa Stockholmsbörsens nya regler om företagsrepresentation i styrelser. Bolagsstämman fastställde bokslutet för 2002 och beslutade om ansvarsfrihet för styrelse och VD. Vidare beslutades att utdelning höjs till 4,00 kr/aktie (2,00) enligt styrelsens förslag. Avstämningsdag är den 11 april 2002 och utbetalning beräknas ske från VPC onsdag den 16 april 2003. Bolagsstämman beslutade om nedsättning av aktiekapitalet med 13 115 000 kronor för avsättning till bolagets reservfond genom indragning av samtliga de 1 311 500 B-aktier som förvärvats fram till och med den 28 februari 2003. Styrelsen bemyndigandes att intill nästkommande ordinarie bolagsstämma vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om förvärv på Stockholmsbörsen av högst så många egna aktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger tio procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärvet ska ske till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet (det vill säga intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs). Det beslutades att arvodet till styrelsen skull höjas med 100 000 kr till 625 000. VD Hans Wallenstam konstaterade att lokalmarknaden i Göteborg är fortsatt stabil och att det finns ett fortsatt starkt intresse från bostadsrättsföreningar att förvärva fastigheter. Han fastslog också att en av Wallenstam största utmaningar de närmaste åren är att återigen producera bostäder. Wallenstam har identifierat produktionsmöjligheter om cirka 1 000 lägenheter i Stockholm och Göteborg. Göteborg den 9 april 2003 Lennart Wallenstam Byggnads AB Frågor med anledning av pressmeddelandet besvaras av Marknads- och Informationsdirektör Thomas Dahl, telefon 031-20 00 00 alternativt 0705- 17 11 42. Wallenstam grundades 1944 och är idag ett renodlat fastighetsbolag med sammanlagt cirka 300 fastigheter i de tre storstadsregionerna Göteborg, Stockholm och Helsingborg. Ägandet fokuseras på bostadsfastigheter och kommersiella fastigheter i Göteborg. Koncernen omsätter drygt 900 miljoner kronor i hyror och har ett fastighetsvärde om drygt 10 miljarder kronor. Koncernens B-aktier finns noterade på Stockholms fondbörs sedan 1984. www.wallenstam.se Lennart Wallenstam Byggnads AB (publ) S-401 84 Göteborg Besöksadress Södra Vägen 1 Tel 031-20 00 00 Fax 031-10 02 00 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/09/20030409BIT00220/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/09/20030409BIT00220/wkr0002.pdf

Om oss

Wallenstam är ett fastighetsbolag som förvaltar, bygger och utvecklar fastigheter för ett hållbart boende och företagande i Göteborg, Stockholm och Uppsala. Fastighetsbeståndet värderas till cirka 52 miljarder kronor och kundbasen utgörs av drygt 9 000 hushåll och 1 000 företag. Den totala uthyrningsbara ytan är cirka 1 miljon kvm. Wallenstam är självförsörjande på förnybar energi med egna vindkraftverk i drift. Bolagets B-aktier finns noterade på Nasdaq Stockholm sedan 1984.

Prenumerera

Dokument & länkar