Delårsrapport för perioden 1 januari - 31 mars 2000

Delårsrapport för perioden 1 januari - 31 mars 2000 (Jämförelser angivna inom parentes avser motsvarande period föregående år förutom i avsnitt som beskriver tillgångar och finansiering där jämförelserna avser senaste årsskifte.) * Resultat efter skatt har förbättrats avsevärt till 35,1 Mkr (3,7) * Fastighetsrörelsen gav en vinst om drygt 30 Mkr * Resultat per aktie har ökat till 1,85 kr (0,20) Resultatet efter skatt har förbättrats kraftigt till 35,1 Mkr (3,7), en förbättring med 31,4 Mkr. Resultatförbättringen beror till största delen på fastighetsrörelsens resultat samt ett förbättrat driftöverskott. Förvaltningsresultatet har ökat till 4,7 Mkr (3,9), en förbättring med 20%. Resultatet för första kvartalet är proportionellt sett sämre jämfört med kommande kvartalsresultat. Detta är en konsekvens av att första kvartalet har högre driftkostnader än kommande kvartal. Delårsrapport för perioden 1 januari - 31 mars 2000 Verksamhet Wallenstam är ett fastighetsbolag med fastigheter i Göteborg, Stockholm och Helsingborg. Fastigheterna är till största delen bostäder med en stor andel kommersiella fastigheter i Göteborg. Fastigheterna är belägna centralt eller i populära närområden. Wallenstams arbete är sedan 1996 inriktat på att förbättra förvaltningsresultatet före avskrivningar till 100 Mkr år 2000. Wallenstam bedömer förutsättningarna som goda att uppnå resultatmålet. Resultat Resultat efter skatt har förbättrats avsevärt till 35,1 Mkr (3,7) vilket motsvarar ett resultat per aktie på 1,85 kronor (0,20). Resultatförbättringen beror till största delen på fastighetsrörelsens resultat. Fastighetsförvaltningen Koncernens hyresintäkter ökade för perioden till 187 Mkr (184). Ökningen är i huvudsak ett resultat av förvärvade fastigheter och nyuthyrning i dessa. Överskottsgraden har förbättrats till 56,1% (55,2). Räntebidragen uppgår under perioden till 0,7 Mkr (3,3) samtidigt som räntekostnaderna minskat till 76 Mkr (82). Förvaltningsresultatet på fastigheter uppgår efter finansnetto men före avskrivningar på fastigheter till 13,1 Mkr (11,1). Förvaltningsresultatet efter finansnetto (och efter avskrivningar på fastigheter) uppgår till 4,7 Mkr (3,9). Resultatet för första och fjärde kvartalen är betydligt sämre än övriga kvartal under året då driftkostnaderna, framför allt värmekostnader, är större under vintermånaderna. Fastighetsrörelsen Wallenstam har under perioden sålt tre fastigheter för totalt 71 Mkr (22). Resultatet av fastighetsrörelsen har förbättrats kraftigt och uppgår till 30,7 Mkr (0,2). Två av fastigheterna har sålts till bostadsrättsmarknaden, ett projekt i Göteborg och en fastighet i Stockholm. Resultatförbättringen beror till största delen på att Wallenstam tillvaratagit bostadsrättsmarknadens stora efterfrågan på fastigheter vilket gett större vinster vid fastighetsförsäljningar. Det sammanlagda försäljningspriset var 77% högre jämfört med fastigheternas värde enligt Wallenstams interna värderingsprinciper. Investeringar Under första kvartalet har Wallenstam förvärvat två kontorsfastigheter i Göteborg för tillsammans 50 Mkr (42). Byggnadsinvesteringarna uppgår under perioden till 63 Mkr (81), till största delen ombyggnader i Göteborg och Stockholm. Fastighetsbeståndet Wallenstams totala yta uppgick per 31 mars till 1.081.222 kvm vilket är en ökning med ca 3.000 kvm jämfört med årsskiftet. Fastigheternas bokförda värde uppgår till 6.028 Mkr (5.962). Någon värdering av fastigheterna under löpande verksamhetsår görs inte, utan Wallenstam gör en intern värdering av fastigheterna varje årsskifte. Marknadsvärdet per 31 mars, baserat på värderingen vid senaste årsskiftet och justerat för årets köp, byggnationer och försäljningar, uppgår till 7.482 Mkr (7.441). Fastighetsvärdet per aktie uppgår till 395 kr (393). Fastigheternas uthyrningsgrad (yta) uppgår till 95% (95). Efterfrågan på Wallenstams bostäder och lokaler är fortsatt hög. I Göteborg finns ytterligare förutsättningar för hyreshöjningar på lokaler och förutsättningarna att minska vakansgraden bedöms som mycket goda. Finansiell ställning Wallenstams totala lånevolym var vid periodens slut 5.159 Mkr (5.121). Trots ränteuppgången under första kvartalet i år har genomsnittsräntans uppgång begränsats till 5,94% (5,82). Det egna kapitalet uppgår vid delårsbokslutet till 940 Mkr, vilket motsvarar 49,63 kr per aktie (47,78). Den synliga soliditeten är 14,9 % (14,4) och den justerade soliditeten , baserat på värderingen 991231, uppgår till 30,8% (30,8). Inlösen av aktier som har skett i början av maj medförde en sänkning av den synliga soliditeten till 13,6%. Koncernens likviditet i form av disponibla likvida medel och outnyttjade checkkrediter uppgår per bokslutsdatum till 136 Mkr (167). Substansvärdet per aktie är 126 kr (126). Aktien Wallenstams B-aktier noteras sedan 1984 på Stockholms Fondbörs OTC-lista. Antalet aktieägare uppgår till ca 4.500. Kursen på bolagets aktie var vid delårsbokslutet 43,10 kronor. Det synliga egna kapitalet värderas härigenom till 87% och substansvärdet om 126 kronor per aktie värderas till 34%. Per den 12 maj 2000 har den pågående aktieinlösen genomförts, varefter antalet aktier uppgår till 17.990.563. Wallenstams styrelse har föreslagit ordinarie bolagsstämma att bemyndiga styrelsen att få återköpa högst 10% av utestående aktier fram till nästa ordinarie bolagsstämma. Miljö Den under vintern genomförda förstudien över verksamhetens miljöpåverkan har resulterat i ett förslag till en miljöpolicy. Denna miljöpolicy kommer att ligga till grund för ett fortsatt intensifierat arbete med miljöfrågor. Framtid Resultatmålet för år 2000 är 100 Mkr i förvaltningsresultat före avskrivningar. Inom Wallenstam pågår arbetet med att vidareutveckla affärskonceptet med strategi och mål för den kommande femårsperioden. Affärskonceptet kommer att presenteras under hösten. Förvaltningsresultatet för helåret 2000 förväntas överstiga föregående års resultat. Göteborg den 23 maj 2000 Hans Wallenstam Verkställande direktör Denna delårsrapport har inte blivit föremål för granskning av bolagets revisorer. Frågor med anledning av pressmeddelandet besvaras av Ekonomidirektör Lennart Ekelund, telefon 031-20 00 00 eller vice VD Anders Berntsson, telefon 031-20 00 00. RESULTATRÄKNING Mkr 2000-01-01- 1999-01-01- 1999-01-01- 2000-03-31 1999-03-31 1999-12-31 FASTIGHETSFÖRVALTNING Hyresint 187,0 184,5 727,7 äkter Driftkos -82,2 -82,6 -292,5 tnader Driftöverskott 104,8 101,9 435,2 Avskrivningar fastigheter -8,4 -7,2 -29,3 96,5 94,7 405,9 Bruttore sultat Förvaltnings- och -16,8 -14,4 -60,6 administrationskostnader Rörelseresultat 79,7 80,3 345,3 Ränteint 1,8 8,6 äkter Räntebid 0,7 3,3 8,7 rag Räntekostnader -75,6 -81,5 -301,6 -74,9 -76,4 -284,3 Finansne tto Förvaltningsresultat 4,7 3,9 61,0 FASTIGHETSRÖRELSE Försäljningsintäkter 71,0 22,0 871,2 Kostnad sålda fastigheter -39,3 -20,8 -741,0 Administrationskostnad -1,0 -1,0 -5,0 Resultat 30,7 0,2 125,2 fastighetsrörelsen Resultat före skatt 35,5 4,1 186,2 Skatt -0,4 -0,4 -1,9 Resultat efter skatt 35,1 3,7 184,3 BALANSRÄKNING Mk r 2000-03-31 1999-03-31 1999-12-31 TILLGÅNGAR Förvaltningsfastighete 6028 5922 5962 r Övriga 89 51 89 anläggningstillgångar Omsättningstillgångar 204 219 215 Summa tillgångar 6321 6192 6266 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 940 739 904 Avsättningar 21 20 21 Räntebärande skulder 5159 5243 5121 Ej räntebärande 201 190 220 skulder Summa eget kapital och 6321 6192 6266 skulder KASSAFLÖDESANALYS Mkr 2000-01-01- 1999-01-01- 1999-01-01- 2000-03-31 1999-03-31 1999-12-31 Fastighetsförvaltnin 109 102 454 gens driftöverskott Förvaltnings- och -16 -13 -59 administrationskostnader exkl avskrivningar Räntebi 1 3 9 drag Finansnetto exkl -85 -80 -296 räntebidrag Utdelni - - -14 ng Kassaflöde före förändring 9 12 94 av rörelsekapital och investeringar Förändring av 10 -3 10 rörelsekapital Kassaflöde före 19 9 104 investeringar/försäljningar och finansiering Investeringar/För säljningar Investering -99 -122 -792 i fastigheter Försäljning 70 1 693 av fastigheter Nettoinveste -1 -1 -2 ring inventarier Summa -31 -122 -100 investeringar Finansi 25 114 8 ering Förändring av 13 1 12 likvida medel NYCKELTAL 2000-03-1999-03-311998-03-31 1999-12- 31 31 Resultat efter 35,1 3,7 -9,1 184,3 skatt, mkr Fastigheternas bokförda 6028 5922 5683 5962 värde, mkr Fastigheternas 7482 7366 7049 7441 marknadsvärde, mkr* Överskottsgrad 56,1 55,2 55,0 59,8 , % Fastigheternas 7,5 7,7 7,7 7,6 direktavkastning, %** Belåningsgrad, 69 71 72 69 % Soliditet, % 14,9 11,9 11,8 14,4 Justerad 30,8 28,6 28,1 30,8 soliditet, % Genomsnittlig ränta per 5,94 6,11 7,28 5,82 bokslutsdatum, % Räntabilitet på synligt 25,6 5,9 8,3 22,5 eget kapital, %** Räntabilitet på totalt 8,2 6,4 7,4 7,9 kapital, %** Uthyrningsgrad 95 96 98 95 - yta, % 2000-03-1999-03-311998-03-31 1999-12- 31 31 Data per aktie (kr) Förvaltningsresultat 0,69 0,59 -0,03 4,77 före avskrivningar Resultat efter 1,85 0,20 -0,48 9,74 skatt P/E-tal, ggr** 4 21 17 5 Fastighetsvärde enligt 395 389 372 393 värdering* Synligt eget 49,63 39,05 37,45 47,78 kapital Substansvärde* 126 115 110 126 Börskurs 43,10 43,50 51,00 47,50 Börskurs / 34 38 46 38 substansvärde, % Antal aktier i 18930 18930 18930 18930 tusental * Baserat på värdering per senaste årsskifte justerat för fastighetsförvärv och försäljningar under perioden. ** Delårssiffror baserar sig på rullande tolvmånadersperiod. BINDNINGSTIDER/MEDELRÄNTO R PER 2000-03-31 Mkr Skuld Snittränta Andel Kortfristiga lån 2 452 4,35% 47% Långfristiga lån 2000 528 8,43% 10% Långfristiga lån 2001 359 10,47% 7% Långfristiga lån 2002 423 7,04% 8% Långfristiga lån 2003 656 6,59% 13% Långfristiga lån 2004 383 6,23% 8% Långfristiga lån 2005- 358 5,82% 7% Summa 5 159 5,94% I lånestocken finns endast lån i SEK FASTIGHETSINNEHAVETS STRUKTUR PER 2000-03-31 Uthyrnin gsbar yta, kvm Bostäder Kontor ButikerIndustri Övrigt Totalt /Lager Göteborg 177 600 11 554 10 858 3 62412 538 216 174 20% Stockhol 342 827 16 219 8 396 5 23931 325 404 006 37% m Helsingb 119 871 6 538 8 915 3 053 3 520 141 897 13% org Lokaler 3 610 161 208 9 975 94 72849 624 319 145 30% Totalt 643 908 195 519 38 144 106 64497 007 1 081 222 60% 18% 3% 10% 9% 100% FÖRÄNDRINGAR I FASTIGHETSINNEHAVET Fastighetsförv ärv under 2000 Byggår/ Bostad Kommersiellt Summa Fastighetsbete Gatuadress ombyggn år kvm kvm kvm ckning Göteborg Bagaregården Byfogdegatan 11 1942/1986 - 4 447 4447 56:1 Lorensberg Lennart 1926 - 1500 1500 17:32 Torstenssongatan 11 Totalt: 0 5 947 5 947 Fastighetsförsäljning ar under 2000 Byggår Bostad Kommersiellt Summa Fastighetsbete Gatuadress ombyggn år kvm kvm kvm ckning Göteborg Heden 25:2 * Engelbrektsgatan 1929 868 90 958 65 Brämaregården Gamla Tuvevägen 4 1955 - 1 082 1 082 38:6 Masthugget Plantagegatan - - - 1:6-9 17/Värmlandsgatan 26 Stockholm Hägerberget 57 Kammakargatan 1931 1 542 242 1 784 14/Döbelnsgatan 2 Totalt: 2 410 1 414 3 824 * Fastighet såld efter 2000-03-31 AKTIEÄGARINNEHAV 2000-03- Antal (tusental) 31 A-aktierB-aktier Kapit Andel al röster Hans Wallenstam med bolag 1 150 000 850 000 10,6% 42,2% SEB fonder 1 415 7,5% 4,8% 034 6:e AP-fonden 1 292 6,8% 4,4% 600 Familjen Sjögren med 1 398 7,4% 4,8% bolag 175 Familjen Berntsson med 1 186 6,3% 4,1% bolag 300 Apotekens 920 000 4,9% 3,1% Pensionsstiftelse Familjen Eskil 431 800 2,3% 1,5% Johannesson Familjen Brandström med 362 956 1,9% 1,2% bolag Familjen Lennart 350 722 1,9% 1,2% Wallenstam Försäkringsbolaget SPP 250 000 1,3% 0,9% Länsförsäkringar Wasa Liv 215 000 1,1% 0,7% Morgan Stanley intl ldn 200 000 1,1% 0,7% Nordbanken 197 622 1,0% 0,7% Chalmers Tekniska 102 550 0,5% 0,4% Högskola, stiftelsen Övriga ca 4600 ägare 7 141 37,7% 24,3% 773 Totalt: 1 150 000 17 780 100,0 100,0% 232 % DEFINITIONER Belåningsgrad Räntebärande skulder i procent av fastigheternas marknadsvärde. Driftöverskott Hyresintäkter minus driftkostnader inkl fastighetsskatt. Fastigheternas direktavkastning Driftöverskott i procent av fastigheternas vägda genomsnittliga bokförda värde. Fastigheternas marknadsvärde Fastighetsbeståndets bedömda verkliga värde enligt en internt utförd värdering. Förvaltningsresultat Resultat efter finansnetto men före fastighetsförsäljningar, d.v.s. resultat före skatt i fastighetsförvaltningen. Justerat förvaltningsresultat före avskrivningar Förvaltningsresultat med återlagda avskrivningar på fastigheter och rensat från intäkter och kostnader av engångskaraktär. Justerad soliditet Substansvärde i förhållande till balansomslutning med tillägg av övervärde i fastigheter. Kassaflöde per aktie Kassaflöde enligt kassaflödesanalysen före förändringar av rörelsekapital och investeringar. P/E-tal Börskurs vid periodens slut i förhållande till resultat efter skatt per aktie Resultat efter skatt per aktie Resultat efter skatt i förhållande till antalet aktier. Räntabilitet på synligt eget kapital Resultat efter skatt i förhållande till genomsnittligt synligt eget kapital. Räntabilitet på totalt kapital Resultat före skatt med tillägg av räntekostnader i förhållande till genomsnittlig balansomslutning. Soliditet Synligt eget kapital i förhållande till balansomslutning. Substansvärde Synligt eget kapital plus övervärde i fastigheter. Uthyrningsgrad - yta Uthyrd yta i förhållande till total yta. Överskottsgrad Driftöverskott i procent av hyresintäkterna. Övervärde i fastigheter Skillnaden mellan fastigheternas marknadsvärde och bokförda värde. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/23/20000523BIT00230/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/23/20000523BIT00230/bit0002.pdf

Om oss

Wallenstam är ett fastighetsbolag som förvaltar, bygger och utvecklar fastigheter för ett hållbart boende och företagande i Göteborg, Stockholm och Uppsala. Fastighetsbeståndet värderas till cirka 50 miljarder kronor och kundbasen utgörs av cirka 9 000 hushåll och 1 000 företag. Den totala uthyrningsbara ytan är cirka 1 miljon kvm. Wallenstam är självförsörjande på förnybar energi med egna vindkraftverk i drift. Bolagets B-aktier finns noterade på Nasdaq Stockholm sedan 1984.

Prenumerera

Dokument & länkar