Delårsrapport perioden 1 januari - 30 september 2001

Delårsrapport perioden 1 januari - 30 september 2001 Stark resultatutveckling · Resultat efter skatt per aktie har ökat med 37 % till 5,34 kr (3,90) · Resultat efter skatt har ökat med 25 % till 90,3 Mkr (72,2) Marknadsutveckling · I Stockholm, Göteborg och Helsingborg noteras en mycket stark efterfrågan på Wallenstams bostäder · Fortsatt stark efterfrågan på Wallenstams lokaler Delårsrapport för perioden 1 januari - 30 september 2001 (Jämförelser angivna inom parentes avser motsvarande period föregående år förutom i avsnitt som beskriver tillgångar och finansiering där jämförelserna avser senaste årsskifte.) Verksamhet Wallenstam har ett väl koncentrerat och centralt fastighetsbestånd i Sveriges mest expansiva orter Stockholm, Göteborg och Helsingborg. Fastigheternas totala yta består av 60 % bostäder och 40 % kommersiellt. Av Wallenstams fastighetsvärde utgörs 75 % av bostadsfastigheter och 25 % av kommersiella fastigheter. Wallenstam fokuserar under den kommande femårsperioden på följande ekonomiska mål: · Substansvärdet per aktie efter uppskjuten skatt skall vara mer än 200 kr år 2005. · Wallenstams förvaltningsresultat skall vara minst 140 Mkr år 2005. · Räntabiliteten på synligt eget kapital skall vara mer än 10 % per år. Resultat Resultat före skatt uppgår till 140,7 Mkr (125,5) vilket är en förbättring med 12 %. Resultat före skatt per aktie har ökat med 23 % till 8,32 kronor (6,78). Resultat efter skatt har förbättrats med 25 % till 90,3 Mkr (72,2) vilket motsvarar ett resultat per aktie på 5,34 kronor (3,90), en ökning med 37 %. Fastighetsförvaltningen Koncernens hyresintäkter ökade för perioden till 617,4 Mkr (560,6). Ökningen är i huvudsak ett resultat av nettoförvärvade fastigheter och nyuthyrning av lokaler. Uthyrningsgraden uppgår per 30 september till 98 %, en förbättring med en procentenhet jämfört med motsvarande period föregående år. Förvaltningsresultatet efter finansnetto uppgår till 65,2 Mkr (64,3). Fastighetsrörelsen Wallenstam har under perioden sålt 14 fastigheter (varav fem till bostadsrättsmarknaden) för totalt 322,1 Mkr (146,2). Resultatet av fastighetsrörelsen uppgår till 75,6 Mkr (61,2). Det sammanlagda försäljningspriset överstiger fastigheternas värde vid senaste årsskiftet med 40 %, enligt Wallenstams interna värderingsprinciper. Wallenstam har för avsikt att fortsätta med ytterligare försäljningar till bostadsrättsmarknaden. Investeringar Under perioden har Wallenstam förvärvat fastigheter för 364 Mkr (50). Det största förvärvet är ett bostadsbestånd i centrala Huddinge i Stockholmsregionen om ca 36.000 kvm. Därutöver har Wallenstam också förvärvat fyra kommersiella fastigheter i Göteborg, varav två utvecklingsfastigheter. Byggnadsinvesteringarna uppgår under perioden till 208 Mkr (218), varav större delen är förädling av kommersiella fastigheter i Göteborg. Fastighetsbeståndet Wallenstams totala yta uppgår per 30 september till 1.124.826 kvm. Fastigheternas bokförda värde uppgår till 6.703 Mkr (6.388). Värdering av fastigheterna under löpande verksamhetsår kommer inte att göras, utan Wallenstam gör en intern värdering vid varje årsskifte. Marknadsvärdet per 30 september uppgår till 8.615 Mkr (8.323). Fastighetsvärdet per aktie uppgår till 523 kr (473). Efterfrågan på Wallenstams bostäder och lokaler är fortsatt god. Finansiell ställning Wallenstams totala lånevolym uppgår vid periodens slut till 5.787 Mkr (5.616) med en genomsnittsränta om 5,38 % (5,72). Det egna kapitalet uppgår vid delårsbokslutet till 674 Mkr (680), vilket motsvarar 40,95 kr per aktie (38,68). Den synliga soliditeten är 9,7 % (10,1) och den justerade soliditeten, baserat på värderingen 001231, uppgår till 29,2 % (30,1). Det egna kapitalet och soliditeten har under perioden påverkats av återköp av aktier om 70 Mkr och av utdelning om 27 Mkr. Koncernens likviditet, i form av disponibla likvida medel och outnyttjade checkkrediter, uppgår per bokslutsdatum till 135,7 Mkr (166). Substansvärdet per aktie efter uppskjuten skatt är 124 kr (118). Aktien Wallenstams B-aktier noteras sedan 1984 på Stockholmsbörsen. Antalet aktieägare uppgår till ca 4.600. Kursen på bolagets aktie var per 30 september 56,00 kronor (56,50). Aktiekursen vid rapporttillfället indikerar en rabatt om 55% i förhållande till bolagets substansvärde per aktie efter uppskjuten skatt. Den 30 september uppgick antalet återköpta aktier till 1.519.820. Av dessa beslutade bolagsstämman den 5 april att stämpla bort 737.620 aktier varefter antalet aktier kommer att uppgå till 17.252.943. Bolagsstämman beslutade också ge styrelsen ett förnyat bemyndigande att återköpa högst 10 % av utestående aktier intill tiden för nästa ordinarie bolagsstämma. Av detta bemyndigande har 5 % av aktierna återköpts. Cirka 9 % av aktierna har återköpts sedan starten i maj 2000. Moderbolaget Moderbolagets hyresintäkter uppgick för perioden till 9,8 Mkr (9,6). Moderbolagets resultat efter skatt uppgick till -6,0 Mkr (4,1). Händelser efter rapportperiodens utgång Förvärv En central fastighet i Göteborg i Vasastaden har förvärvats om 12.500 kvm varav cirka 8.000 kvm utgörs av bostäder. Köpeskillingen uppgick till 128 Mkr. Försäljningar I Göteborg har bostadsfastigheter om totalt 5.000 kvm sålts för 64,5 Mkr. I Stockholm har en bostadsfastighet om drygt 1.800 kvm sålts till ett pris av 29,5 Mkr. Efter rapportperiodens utgång har bostadsfastigheter om totalt ca 7.000 kvm sålts för 94 Mkr, vilket ger en vinst om ca 9 Mkr. Framtid Mot bakgrund av rådande osäkerhet kring konjunkturläget utgör Wallenstams koncentrationsstrategi en god plattform för en fortsatt positiv hyresutveckling. Fastighetsmarknaderna fortsätter att utvecklas positivt i Wallenstams utvalda regioner, med en stabiliserad prisnivå och en fortsatt likvid marknad. I Stockholm och Göteborg visar bostadsrättsföreningar ett stort intresse att förvärva bostadshus, vilket medför att ytterligare bostadsfastigheter kommer att avyttras till bostadsrättsmarknaden. Wallenstams mål år 2005 är att uppvisa ett förvaltningsresultat om 140 Mkr, ett substansvärde per aktie efter uppskjuten skatt om minst 200 kr samt en räntabilitet på synligt eget kapital som årligen ska vara mer än 10 %. Göteborg den 7 november 2001 Hans Wallenstam Verkställande direktör Denna delårsrapport har inte blivit föremål för granskning av bolagets revisorer. Ändrade redovisningsprinciper Bolaget har använt samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder som i den senaste årsredovisningen med undantag för att Redovisningsrådets rekommendation nr 9 avseende inkomstskatter har börjat tillämpas år 2001. Rekommendationen innebär att uppskjuten skatt redovisas på skillnader mellan bokförda och skattemässiga värden för såväl tillgångar som skulder. Vid förvärv av fastigheter genom bolagsförvärv nuvärdesberäknas uppskjuten skatteskuld. Alla jämförelsesiffror har räknats om i enlighet med rekommendationen. Frågor med anledning av pressmeddelandet besvaras av Marknads- och Informationsdirektör Thomas Dahl, telefon 031-20 00 00, 0705-17 11 42 eller av Ekonomidirektör Marie Ideström, telefon 031-20 00 00, 0705-17 11 51. Wallenstams delårsrapport skickas i tryckt version till samtliga Wallenstams aktieägare och kan laddas ner från bolagets hemsida wallenstam.se eller beställas per telefon 031-20 00 00. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/07/20011106BIT01030/bit0001.doc Hela Rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/07/20011106BIT01030/bit0001.pdf Hela Rapporten

Om oss

Wallenstam är ett utvecklande fastighetsbolag som förvaltar, bygger och utvecklar fastigheter för ett hållbart boende och företagande i Göteborg, Stockholm och Uppsala. Fastighetsbeståndet värderas till cirka 49 miljarder kronor och kundbasen utgörs av cirka 9 000 hushåll och 1 000 företag. Den totala uthyrningsbara ytan är cirka 1 miljon kvm. Wallenstam är självförsörjande på förnybar energi med egna vindkraftverk i drift. Bolagets B-aktier finns noterade på Nasdaq Stockholm sedan 1984.

Prenumerera

Dokument & länkar