Wallenstam köper kommersiella fastigheter i Göteborg för 1,4 Mdr

Wallenstam köper kommersiella fastigheter i Göteborg för 1,4 Mdr Wallenstam utökar sitt fastighetsinnehav i Göteborg genom förvärv av 27 fastigheter från Drott med en total uthyrningsbar yta om 118 422 kvm. Köpeskillingen uppgår till 1,42 Mdr kr, vilket motsvarar en direktavkastning om cirka 7,5 %. Förvärvet förstärker ytterligare Wallenstams position som marknadsledande på lokalmarknaden i Göteborg. Portföljen Portföljen omfattar 27 fastigheter, varav 3 tomträtter. Den totala uthyrningsbara ytan är 118 422 kvm och består huvudsakligen av kontor, som står för 61 % av hyresvärdet. Butiker står för 12 % av hyresvärdet. Hyresintäkterna uppgår idag till drygt 137 Mkr per år och den ekonomiska vakansgraden är cirka 10 %. Största enskilda objekt är Kungstorget 1 (Inom Vallgraven 26:9). Se bifogad fastighetslista för komplett förteckning. Fastigheterna tillträds 31/12 2003. Effekter för Wallenstam Genom förvärvet förstärks Wallenstams position som Göteborgs marknadsledande kommersiella aktör. Värdet av bolagets samtliga bostadsfastigheter utgör efter affären 59 % (69) av det totala fastighetsvärdet. Av fastigheternas totala yta utgör bostäder 55 % (62). Wallenstams totala fastighetsbestånd uppgår efter affären till cirka 1 256 000 kvm, med ett bedömt marknadsvärde om 12,7 mdr. I nedanstående tabell visas Wallenstams bedömda helårssiffror 2003, inkluderat förvärvade fastigheter.* Nyckeltal Proforma 2003 2002-12-31 Överskottsgrad % 60,5 54,1 Räntabilitet på synligt eget kapital % 44,2 41,8 Fastigheternas bokförda värde, mkr 9 366 7 224 Fastigheternas marknadsvärde, mkr 12 665 10 596 Fastigheternas direktavkastning % 7,2 6,9 Belåningsgrad % 64,3 58,0 Synlig soliditet % 11,5 11,2 Just. soliditet efter uppskjuten skatt % 27,0 29,9 Data per aktie Fastighetsvärde enligt värdering 876 679 Synligt eget kapital 76,09 54,09 Substansvärde efter uppskjuten skatt 240 210 Antal aktier i tusental 14 450 15 594 * fastigheter förvärvade av Drott, samt tidigare av Alecta förvärvade fastigheter på Avenyn. Organisation I anslutning till fastighetsaffären kommer Wallenstam att genomföra en omorganisation som i korthet innebär att bolaget organiseras i en bostadsdivision och en företagsdivision. Detta för att åstadkomma ett större fokus på respektive marknad. Den nya organisationen gäller från 1 januari 2004. Måluppfyllelse I år kommer Wallenstam att uppnå ett förvaltningsresultat om minst 140 Mkr. Därmed har Wallenstam i förtid uppnått samtliga finansiella mål som skulle levereras år 2005. Denna finansiella styrka gör att Wallenstam känner sig moget att ta detta stora steg i bolagets utveckling. "Bakom beslutet att förstärka Wallenstams kommersiella fastighetsportfölj ligger en stark tro på Göteborgs lokalmarknad. Tack vare förvärvet kommer Wallenstams framtida förvaltningsresultat kunna förbättras med cirka 20 Mkr" säger VD Hans Wallenstam som en kommentar till affären. "Med bolagets nuvarande finansiella plattform har vi genom förvärvet uppnått en bra balans mellan bostäder och kommersiella fastigheter. Efter ett antal år med en svag konjunktur ser vi nu alltfler tecken på en vändning. Därför bedömer vi att tidpunkten är rätt för att genomföra affären", säger Hans Wallenstam Göteborg den 23 oktober 2003 Lennart Wallenstam Byggnads AB Frågor med anledning av pressmeddelandet besvaras av VD Hans Wallenstam telefon 031-20 00 00, eller av marknads- och informationsdirektör Thomas Dahl telefon 031-20 00 00 alt 0705-17 11 42. Bilaga: Fastighetssammanställning Fastighet Adress Område Total yta Gullbergsvass 1:12 Hamntorget 6 Innerstaden 5 981 Inom Vallgraven 15:3 Södra Hamng. 29,Drottningg.30 Innerstaden 4 456 Inom Vallgraven 17:13 Västra Hamngatan 8, m fl Innerstaden 2 802 Inom Vallgraven 23:11 Södra Larmgatan 20, m fl Innerstaden 3 110 Inom Vallgraven 25:1+4 Kungsportsplatsen 1, m fl Innerstaden 5 521 Inom Vallgraven 26:8 Grönsakstorget 3, m fl Innerstaden 4 194 Inom Vallgraven 26:9 Kungstorget 1 m fl Innerstaden 14 382 Inom Vallgraven 53:14 Lilla Torget 1 Innerstaden 3 197 Inom Vallgraven 53:15 Lilla Torget 2, m fl Innerstaden 3 051 Nordstaden 24:11 Kronhusgatan 16 Innerstaden 3 322 Stampen 6:17 Odinsgatan 13, m fl Innerstaden 7 480 Arendal 5:1 Kärrlyckevägen 24 Arendal 2 398 Biskopsgården 45:1 Ruskvädersgatan 22, m.fl. Biskopsgården 2 305 Högsbo 5:7 Olof Asklundsgata 25 Högsbo 3 213 Kobbegården 6:169 Datavägen 18 Kobbegården 1 615 Kobbegården 6:55 Datavägen 29 Kobbegården 1 290 Kobbegården 6:731 Ekonomivägen 3-5 Kobbegården 4 251 Kärra 72:33 Tagenevägen 34 Kärra 6 165 Kärra 75:2 Transportgatan 37 Kärra 7 899 Kärra 75:4 Transportgatan 39 Kärra 8 000 Kärra 90:1 Orrekulla Industrigata 61 Kärra 10 740 Solsten 1:110 Företagsvägen 2 Härryda 2 885 Solsten 1:126 Mölnlycke företagspark Härryda 0 Solsten 1:132 Konstruktionsvägen 14 Härryda 4 953 Tynnered 1:15 Femvägsskälet 4 Tynnered 2 500 Önnered 762:369 Önnereds Brygga 1-17 Önnered 2 711 118 422 www.wallenstam.se Lennart Wallenstam Byggnads AB (publ) S-401 84 Göteborg Besöksadress Södra Vägen 1 Tel 031-20 00 00 Fax 031-10 02 00 Wallenstam grundades 1944 och är idag ett renodlat fastighetsbolag med sammanlagt cirka 300 fastigheter i de tre storstadsregionerna Göteborg, Stockholm och Helsingborg. Ägandet fokuseras på bostadsfastigheter och kommersiella fastigheter i Göteborg. Koncernen omsätter drygt 1miljard kronor i hyror och har ett fastighetsvärde om knappt 13 miljarder kronor. Koncernens B-aktier finns noterade på Stockholms fondbörs sedan 1984. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/23/20031023BIT00260/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/23/20031023BIT00260/wkr0002.pdf

Om oss

Wallenstam är ett fastighetsbolag som förvaltar, bygger och utvecklar fastigheter för ett hållbart boende och företagande i Göteborg, Stockholm och Uppsala. Fastighetsbeståndet värderas till cirka 52 miljarder kronor och kundbasen utgörs av drygt 9 000 hushåll och 1 000 företag. Den totala uthyrningsbara ytan är cirka 1 miljon kvm. Wallenstam är självförsörjande på förnybar energi med egna vindkraftverk i drift. Bolagets B-aktier finns noterade på Nasdaq Stockholm sedan 1984.

Prenumerera

Dokument & länkar