Wallenstams obligationer noterade på NASDAQ OMX Stockholm

Som tidigare har kommunicerats har styrelsen för Wallenstam AB fattat beslut om en notering av obligationer på NASDAQ OMX Stockholm. NASDAQ OMX Stockholm har godkänt Wallenstams ansökan om upptagande till handel och första dag för handel i obligationerna är idag, 5 september 2014.

Den 27 maj 2014 offentliggjorde Wallenstam AB att bolaget emitterat ett icke säkerställt obligationslån som löper över tre år med förfall i juni 2017. 400 Mkr löper med en rörlig kupong om 3M STIBOR + 110 punkter och 200 Mkr löper med en fast kupong om 2,125 procent. Den 27 augusti 2014 offentliggjorde Wallenstam ett prospekt och meddelade att bolaget ansökt om upptagande till handel vid NASDAQ OMX Stockholm av obligationerna. NASDAQ OMX Stockholm har godkänt Wallenstams ansökan om upptagande till handel och första dag för handel i obligationerna är idag, 5 september 2014.

Prospektet avseende obligationerna finns tillgängligt på Wallenstams hemsida, www.wallenstam.se/obligationslan.

Denna information är sådan som Wallenstam AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 5 september 2014 klockan 08.00.

För ytterligare information:
Susann Linde, CFO och IR-ansvarig Wallenstam AB (publ) tel. 031-20 00 00 alt. 0705-17 11 34
www.wallenstam.se

Wallenstam är ett utvecklande fastighetsbolag som förvaltar, bygger och utvecklar fastigheter för ett hållbart boende och företagande i Göteborg och Stockholm. Fastighetsbeståndet värderas till cirka 29 miljarder kronor och kundbasen utgörs av drygt 8 100 hushåll och 1 000 företag. Den totala uthyrningsbara ytan är cirka 1,1 miljon kvm. Wallenstam är genom bolaget Svensk NaturEnergi självförsörjande på förnybar energi med drygt 65 egna vind- och vattenkraftverk i drift. Bolagets B-aktier finns noterade på Nasdaq OMX Stockholm sedan 1984.

Om oss

Wallenstam är ett utvecklande fastighetsbolag som förvaltar, bygger och utvecklar fastigheter för ett hållbart boende och företagande i Göteborg, Stockholm och Uppsala. Fastighetsbeståndet värderas till cirka 46 miljarder kronor och kundbasen utgörs av cirka 9 000 hushåll och 1 000 företag. Den totala uthyrningsbara ytan är cirka 1 miljon kvm. Wallenstam är självförsörjande på förnybar energi med egna vindkraftverk i drift. Bolagets B-aktier finns noterade på Nasdaq Stockholm sedan 1984.

Prenumerera

Dokument & länkar