BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015 – WAYSTREAM HOLDING AB (PUBL)

Perioden i sammandrag

1 oktober - 31 december 2015

 • Nettoomsättningen uppgick till 16 730 (15 314) tkr
 • Rörelseresultat före avskrivningar, EBITDA uppgick till 1 979 (3 654) tkr
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -47 (2 141) tkr
 • Periodens resultat efter skatt, kostnader av engångskaraktär borträknade, 868 (2 141) tkr
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -1 759 (-427) tkr

1 januari - 31 december 2015

 • Nettoomsättningen uppgick till 56 446 (53 398) tkr
 • Rörelseresultat före avskrivningar, EBITDA uppgick till 6 235 (10 431) tkr
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 227 (5 246) tkr
 • Periodens resultat efter skatt, kostnader av engångskaraktär borträknade 2 414 (5 246) tkr
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 5 030 (9 011) tkr
 • Föreslagen utdelning 0kr

Koncernen i sammanfattning

2015 2014 2015 2014
okt-dec okt-dec jan-dec jan-dec
Nettoomsättning 16 730 15 314 56 446 53 398
EBITDA 1 979 3 654 6 235 10 431
EBIT * (rörelseresultat) 1 316 2 898 3 099 7 528
Resultat efter finansiella poster 289 2 795 468 7 213
Rörelsemarginal 8% 19% 5% 14%
Vinst per aktie - 0,3 - 0,8
Kassaflöde från den löpande verksamheten -1 759 -427 5 030 9 011
Disponibla medel 21 809 6 123 21 809 6 123
Balansomslutning 73 678 48 284 73 678 48 284
Soliditet 67% 43% 67% 43%
* Rörelsens resultat, kostnader av engångskaraktär borträknat

KOMMENTAR FRÅN VD JOHNNY HEDLUND:

Så har vi nu lämnat vår första kvartalsrapport som noterat bolag på Nasdaq First North. Det har varit ett spännande men också arbetsamt kvartal med fokus på noteringen, den i anslutningen framgångsrika emissionen och naturligtvis vår försäljning. Vi följer vår strategiska plan med fokus på expansion, både inom Norden och internationellt, och vi ser ett stort intresse för våra lösningar och produkter. På det hela taget är vi nöjda med kvartalet samtidigt som vi är ivriga att expandera vidare och nå nya framgångar.

Vår försäljning under kvartalet har gått bra. Vi ser en fortsatt trend av god utbyggnadstakt i Norden vilket är orsaken till att försäljningen ökar till 16,7 MSEK i fjärde kvartalet, en ökning om 9% jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Ökningstakten för kvartalet är också högre än helårets tillväxt vilket är en trend vi ser håller i sig. Under 2015 var tillväxten 6% och försäljningen 56,4 MSEK, vilket var i linje med vår förväntan.

Det är framför allt vår hemmamarknad, det vill säga Norden med Sverige och Danmark i spetsen, som står för den största tillväxten. Delvis är det en effekt av att marknaden i dagsläget är mer mogen här än i övriga Europa. Vi får dock positiva signaler från andra marknader där vi har närvaro. Till exempel slöt vi i november avtal med Vemi, en polsk distributör med fokus på nätverk och säkerhet inom företags- och telekommarknaden. För att maximera samarbetet har vi bland annat genomfört utbildning med Vemis personal och några av deras återförsäljare under december. Bland annat demonstrerades vår nya plattform, MPC480, med positiva resultat efter att ha testats i flertalet olika konfigurationer.

I Österrike har vår partner Optisis nått nya framgångar i sitt projekt och vi ser stor potential där vilket förstås är glädjande. Hittills har vårt samarbete resulterat i ett par mindre order men vår bedömning är att vi ska få större klarhet i projektet och dess storlek under första kvartalet. I Ryssland har vi också inlett tester av vår plattform MPC480 tillsammans med en partner, vilka förväntas slutföras under Q1 2016. Målmarknaden för vår ryska partner är telekomoperatörer och myndighetsdrivna projekt. Även i Indien genomför vi just nu utvärderingstester med ett antal tänkbara partner, där våra produkter utgör ett värdefullt komplement till deras befintliga portföljer vilka riktar sig till mindre och medelstora operatörer.

I vår strävan mot tillväxt initierade vi under fjärde kvartalet två rekryteringar, dels en internationell försäljnings- och affärsutvecklingschef och dels en marknadsföringsspecialist. Båda dessa rekryteringar är nu slutförda och från och med februari är dessa nya medarbetare på plats. Affärsutveckling och försäljning samt marknadsföring är prioriterade områden framöver och vi ser att det finns potential för tvåsiffrig tillväxt i Norden och en total tillväxt om drygt 20 procent för 2016, vilket är i linje med den målsättning som kommunicerades i rapporten för tredje kvartalet (prospektet).

Fokus framöver kommer vara att ta tillvara på de möjligheter som vi ser och följa upp de intressanta dialoger med nya potentiella kunder som vi fört under fjärde kvartalet. Vi är fulla av tillförsikt för framtiden och vill tacka såväl styrelse som trogna aktieägare för ert stöd. Av allt att döma så räknar vi med att 2016 ska bli ett för Waystream framgångsrikt år. 

För mer information, vänligen kontakta:
Johnny Hedlund, VD Waystream
Mobil: +46 (0) 734 – 38 23 29
Email: johnny.hedlund@waystream.com

Om Waystream
Waystream säljer och utvecklar avancerad digital infrastruktur, såsom switchar och routrar, av högsta kvalitet. Med våra produkter och vår expertis är det möjligt för telekomoperatörer och tjänsteleverantörer att erbjuda tillförlitliga och användarvänliga nätverkstjänster med hög funktionalitet. Våra produkter är smarta, lätta att använda och hantera samt designade för att skapa bästa möjliga upplevelse hos slutanvändaren.

Bolagets aktie är listad på NASDAQ First North under namnet WAYS. Waystreams Certified Adviser är Avanza Bank.

Taggar:

Prenumerera