Waystream presenterar delårsrapport januari - juni 2018

Andra kvartalet kan utåt sett se lite stillsamt ut men i kulisserna har vi arbetat på i oförminskad takt. Vi har fortsatt att trimma in organisationen där ett fokusområde har varit nya arbetsprocesser för produktutvecklingen. Vi har också fortsatt vårt arbete med att implementera den nya internationella strategin som innebär att vi ökat våra insatser på de marknader med störst potential och dragit ner på insatserna på andra, mindre expansiva, marknader.

Perioden i sammandrag

Andra kvartalet (1 april – 30 juni)

• Nettoomsättningen minskade med 16% jämfört med samma period föregående år, 16 490 (19 677) tkr.

• Rörelseresultat uppgick till -3 374 tkr för perioden jämfört med 2 449 tkr för samma period föregående år.

• Resultat efter skatt uppgick till -2 751 (1 740) tkr.

• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 419 (5 101) tkr.

• Resultatet per aktie uppgick till -0,4 (0,3) kr.

Första sex månaderna (1 januari – 30 juni)

• Nettoomsättningen ökade med 7,6% jämfört med samma period föregående år, 38 422 (35 711) tkr.

• Rörelseresultat uppgick till -3 634 tkr för perioden jämfört med 2 615 tkr för samma period föregående år.

• Resultat efter skatt uppgick till -2 965 (1 754) tkr.

• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 4 486 (12 156) tkr.

• Resultatet per aktie uppgick till -0,4 (0,3) kr.

VD Mats Öberg kommenterar

Även om vi är nöjda med kvartalet ur ett flertal perspektiv gäller det inte försäljningssiffrorna. Andra kvartalet var ovanligt svagt och vi minskade vår nettoomsättning med 16% till 16 490 TSEK jämfört med motsvarande period förra året.Den minskade omsättningen i kombination med en lägre bruttomarginal, som sjunkit till 51% jämfört med 57% motsvarande period förra året, påverkar givetvis också vårt resultat. Rörelseresultat före avskrivningar för andra kvartalet uppgick till -1 051 TSEK vilket kan jämföras med 3 910 TSEK för motsvarande period förra året. Men tack vare ett fantastiskt första kvartal kan vi ändå uppvisa en nettoomsättningsökning om 7,6% för första halvåret vilket innebär att omsättningen landar på 38 422 TSEK samtidigt som vi kan redovisa en vinst före avskrivningar på 1 025 TSEK.  

Det finns flera bidragande orsaker till utvecklingen under kvartalet. Vi ser att årets första starka kvartal i kombination med vintern spelade en stor roll. Den inledande milda vintern gjorde att utbyggnaden pågick ovanligt långt in på det nya året, vilket genererade fler beställningar under första kvartalet. När sedan, sent omsider, den ihållande kylan och tjälen kom pausades utbyggnaden abrupt. Detta resulterade i stora lager hos våra kunder vilket således påverkarmot vår försäljning under kvartalet.

En annan orsak är att Trafikverket försvårat utbyggnaden av fiber längs vissa vägar på landsbygden. Regeringen, som har satt upp höga mål avseende uppkoppling, har därför gett dem i uppdrag att ta fram en ny modell för hur anläggningen av bredband ska gå till, ett arbete som pågår nu och beräknas vara klart senast i november 2018. Regeringen har varit tydlig att det är viktigt för Sveriges konkurrenskraft att få fart på utbyggnaden igen. Vi ser dock att det finns en viss risk till ytterligare eftersläpningar vad det gäller orderingången framöver på grund av detta.

Utmaningarna på landsbygden har fört med sig att fokus hos Waystreams kunder under 2018 legat på att uppgradera befintlig utrustning i flerbostadshus. I dessa installationer, till skillnad mot installationer i enfamiljsbostäder, nyttjas kopparkabel istället för fiberkabel den sista biten till konsumenten. Detta innebär i sin tur att behovet och således försäljningen av SFP-moduler, vilka omvandlar ljus till elektricitet, är lägre än förväntat och därmed påverkas marginalen för kvartalet negativt.

Trots vissa försvårande omständigheter fortsätter den svenska bredbandsutbyggnaden och kunderna efterfrågar utrustning både för nybyggnation som för uppgraderingar i nätet. Svenska statens mål om att 98% av medborgarna ska ha tillgång till bredband om minst 1 Gbit/s i hemmet och på arbetet år 2025 är realistisk men kräver fortsatt stimulans. Idag har ca 72% av hushållen tillgång till fiberanslutning och därmed finns förutsättningarna att nå både hastighetsmålet och andelen hushåll med tillgång.

Under kvartalet har vi ökat våra aktiviteter i Norrland och innan halvårsskiftet fick vi också förnyat förtroende av Öresundskraft, där vi under andra halvåret kommer att leverera ett relativt stort antal Waystream MS4000 för deras fortsatta utbyggnad och uppgradering. Extra glädjande är att Öresundskraft har valt våra nya kemikaliefria accessprodukter som möter den svenska lagstiftningen gällande skatt på kemikalier i viss utrustning. Därutöver har vi löpande fått beställningar från våra befintliga kunder.

Internationellt arbetar vi nu mer fokuserat. Även om Norden ligger långt före merparten av Europa vad det gäller fiberutbyggnad är det inte färdigbyggt här och våra nordiska grannländer fortsätter att vara viktiga för oss. Ett sådant exempel är Energi Fyn i Danmark som parallellt med uppgradering till gigabit-hastighet bygger nytt till såväl befintliga bostäder som inte har fiber som nya bostadsområden.

Utanför vår hemmamarknad Norden har vi gjort några mindre affärer i Tyskland, Slovenien och Österrike. En marknad som vi bedömer intressant är Italien och där har vi under kvartalet ökat våra insatser. Vi har knutit till oss ytterligare en italiensk partner, VOXplus, som är en systemintegratör med fokus på fibernätverk till hemmen med internetleverantörer och stadsnät som kunder. Tillsammans med Business Sweden och VOXplus arrangerade vi en workshop för ett tjugotal potentiella kunder. Temat för workshopen var goda exempel från Sverige och vi arbetar nu vidare med flera intressanta leads därifrån. VOXplus la också en mindre första order under kvartalet.

I anslutning till workshopen var vi under andra kvartalet värdar för ett besök från Open Fiber, som är Italiens största bolag inom fiberutbyggnad. Under studiebesöket fick vi möjlighet att bland annat visa hur Waystreams kunder levererar fiberbaserade tjänster i Sverige.

Vårt arbetssätt och våra processer kring produktutveckling, teknik och innovation har effektiviserats och vi ser nu hur detta börjar falla på plats. Vi arbetar löpande med vidareutveckling av befintliga produkter för att förbättra prestandan, men också för att kunna sänka våra produktionskostnader. Parallellt med detta arbetar vi med utveckling av nya tekniker och produkter som svarar mot marknadens och våra kunders kommande behov. Vi anser att vi idag har en produktportfölj som står sig väl i konkurrensen på marknaden. Men vi är väl medvetna om den snabba utvecklingen i branschen och målsättningen för vårt utvecklingsarbete är att vi även i framtiden ska ligga i framkant.

Avslutningsvis, för att summera första halvåret, är det tydligt att vårt målmedvetna arbete gjort att vår justerade strategi och organisation nu börjat falla på plats. Effektiviseringar och nya arbetssätt på säljsidan har till exempel resulterat i att vi aldrig har fått in så många högkvalitativa leads som nu. Dessa leads ska vi nu förvalta och utveckla, men vis av erfarenhet vet vi att det är långa säljcykler i vår bransch. Med ett mer strategiskt fokuserat bolag är vi bättre rustade att nå vår målsättning att ta positionen som den pålitliga, innovativa och oberoende infrastrukturleverantören som säkerställer att Sverige liksom övriga Europa kan dra nytta av digitaliseringen till fullo. 

För mer information, vänligen kontakta: 

Mats Öberg, VD Waystream
Mobil: +46 (0) 76 881 81 31

Email: mats.oberg@waystream.com 

Susanne Torrbacka, CFO Waystream
Mobil: +46 (0) 70 553 20 20

Email: susanne.torrbacka@waystream.com 

Om Waystream

Waystream säljer och utvecklar avancerad digital infrastruktur, såsom switchar och routrar, av högsta kvalitet. Med våra produkter och vår expertis är det möjligt för telekomoperatörer och tjänsteleverantörer att erbjuda tillförlitliga och användarvänliga nätverkstjänster med hög funktionalitet. Våra produkter är smarta, lätta att använda och hantera samt designade för att skapa bästa möjliga upplevelse hos slutanvändaren. 

Bolagets aktie är listad på Nasdaq First North under namnet WAYS. Waystreams Certified Adviser är FNCA Sweden AB.

Denna information är sådan information som Waystream Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 augusti 2018 kl.08:30 CET.

Om oss

Waystream säljer och utvecklar avancerad digital infrastruktur, såsom switchar och routrar, av högsta kvalitet. Med våra produkter och vår expertis är det möjligt för telekomoperatörer och tjänsteleverantörer att erbjuda tillförlitliga och användarvänliga nätverkstjänster med hög funktionalitet. Våra produkter är smarta, lätta att använda och hantera samt designade för att skapa bästa möjliga upplevelse hos slutanvändaren. Bolagets aktie är listad på Nasdaq First North. Waystreams Certified Adviser är FNCA Sweden AB.

Prenumerera

Dokument & länkar