Beslut vid extra bolagsstämma i Wihlborgs den 30 augusti 2004

Beslut vid extra bolagsstämma i Wihlborgs den 30 augusti 2004 Vid extra bolagsstämma i Wihlborgs Fastigheter AB den 30 augusti 2004 beslöts att godkänna styrelsens förslag till riktade nyemissioner av aktier respektive konvertibla skuldförbindelser: 1. Nyemission av högst 40.720.026 nya aktier i bolaget, envar om nominellt 50 kronor. Varje fullt tjugotal aktier av serie A eller serie B i Fabege AB skall berättiga till erhållande av tjugoen nya aktier i bolaget. 2. Upptagande av ett konvertibelt förlagslån om nominellt högst 4.091.393.074 kronor, genom emission av konvertibla skuldförbindelser om sammanlagt högst motsvarande nominella belopp. Förlagslånet skall löpa med en årlig ränta om 5,25 procent och skall förfalla till betalning den 1 oktober 2009. Skuldförbindelserna skall under lånets löptid kunna konverteras till nya aktier i bolaget, envar aktie om nominellt 50 kronor, till en konverteringskurs om 105,50 kronor per aktie. Skuldförbindelserna kan därmed konverteras till sammanlagt högst 38.780.977 nya aktier i Wihlborgs. Varje aktie av serie A eller serie B i Fabege AB skall berättiga till erhållande av konvertibla skuldförbindelser om nominellt 105,50 kronor. Stämman beslöt också att aktieägare i Fabege som väljer aktiealternativet så långt möjligt skall erhålla aktier oavsett om innehavet är jämnt delbart med 20 eller ej. Genom dessa beslut är alla formella förutsättningar uppfyllda för att kunna fullfölja aktie- och konvertibelalternativen till aktieägarna i Fabege AB. Stämman beslöt vidare att senarelägga beslut avseende courtagefri handel i Wihlborgsaktier upp till en handelspost om 100 aktier. Wihlborgs Fastigheter AB (publ) För ytterligare information: Erik Paulsson, VD, tel 08-555 148 18, 0733-87 18 18 Olle Knaust, vVD, tel 08-555 148 10, 0733-87 18 10 Mats Berg, informationschef, tel 08-555 148 20, 0733-87 18 20 Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett av Sveriges större börsnoterade fastighetsbolag med fastigheter till ett bok-fört värde av 19,4 miljarder kronor. Fastighetsbeståndet, som är koncentrerat till Stockholms- och Öresundsregionerna, har ett hyresvärde på helårsbasis uppgående till 2,0 miljarder kronor och en uthyrningsbar yta på 1,8 miljoner kvadratmeter. Bolaget har kontor i Stockholm, Malmö, Köpenhamn och Helsingborg. Wihlborgsaktien är noterad på Attract 40 på Stockholmsbörsen. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/08/30/20040830BIT20860/wkr0001.pdf

Om oss

Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter i Öresundsregionen. Fastighetsbeståndet finns i Malmö, Helsingborg, Lund och Köpenhamn.I Malmö, Helsingborg och Lund är Wihlborgs det ledande fastighetsbolaget.Wihlborgs är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap.

Prenumerera

Dokument & länkar