Kallelse till extra bolagsstämma i Wihlborgs Fastigheter AB (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma i Wihlborgs Fastigheter AB (publ) Aktieägarna i Wihlborgs Fastigheter AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 30 augusti 2004 kl 15.00 i Näringslivets Hus, Storgatan 19 i Stockholm. Anmälan Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman skall - dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken fredagen den 20 augusti 2004. - dels anmäla sitt deltagande och i förekommande fall att aktieägaren önskar medföra högst två biträden, till Wihlborgs senast onsdagen den 25 augusti 2004 kl 16.00. Anmälan om deltagande i stämman kan ske på följande sätt: - per post till Wihlborgs Fastigheter AB, Box 888, 131 25 Nacka - per telefon 08 - 555 148 19 - per fax 08 - 623 03 38 - per e-post till mia.hallden@wihlborgs.se Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, personnummer/registreringsnummer, adress och telefonnummer samt aktieinnehav. Aktieägare som valt att förvaltarregistrera sina aktier måste för att deltaga i stämman tillfälligt omregistrera sina aktier i eget namn hos VPC AB senast fredagen den 20 augusti 2004. För att detta skall kunna ske måste begäran om sådan registrering göras i god tid till förvaltaren före denna dag. Ombud för aktieägare skall vid bolagsstämman uppvisa skriftlig dagtecknad fullmakt som inte får vara äldre än ett år. Ställföreträdare för juridisk person bör uppvisa registreringsbevis eller motsvarande handling som utvisar dennes behörighet. Dagordning 1. Bolagsstämmans öppnande 2. Val av ordförande vid bolagsstämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Val av två justerare 5. Prövning om bolagsstämman sammankallats i behörig ordning 6. Anförande av Verkställande direktören 7. Styrelsens förslag till riktade nyemissioner av aktier respektive konvertibla skuldförbindelser 8. Senareläggning av beslut avseende courtagefri handel i Wihlborgsaktier 9. Bolagsstämmans avslutande Förslag till beslut Styrelsens förslag till riktade nyemissioner av aktier respektive konvertibla skuldförbindelser, samt om bemyndigande för styrelsen (punkt 7 i förslaget till dagordning) Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om följande nyemissioner, riktade, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast till aktieägarna i Fabege AB. Betalning för samtliga tecknade aktier och/eller konvertibla skuldförbindelser skall erläggas genom apport av aktier i Fabege AB, enligt de villkor som anges nedan. 1. Nyemission av högst 40.720.026 nya aktier i bolaget, envar om nominellt 50 kronor. Varje fullt tjugotal aktier av serie A eller serie B i Fabege AB skall berättiga till erhållande av tjugoen nya aktier i bolaget. 2. Upptagande av ett konvertibelt förlagslån om nominellt högst 4.091.393.074 kronor, genom emission av konvertibla skuldförbindelser om sammanlagt högst motsvarande nominella belopp. Förlagslånet skall löpa med en årlig ränta om 5,25 procent och skall förfalla till betalning den 1 oktober 2009. Skuldförbindelserna skall under lånets löptid kunna konverteras till nya aktier i bolaget, envar aktie om nominellt 50 kronor, till en konverteringskurs om 105,50 kronor per aktie. Skuldförbindelserna kan därmed konverteras till sammanlagt högst 38.780.977 nya aktier i Wihlborgs. Varje aktie av serie A eller serie B i Fabege AB skall berättiga till erhållande av konvertibla skuldförbindelser om nominellt 105,50 kronor. Ovanstående emissioner innebär sammantaget att vid tillskjutande av samtliga utestående aktier i Fabege AB (exklusive de aktier som ägs av Wihlborgs), kan bolagets aktiekapital komma att öka med sammanlagt högst 2.036.001.300 kronor, dvs. från 3.038.445.400 kronor till 5.074.446.700 kronor. I angivna belopp avseende Bolagets aktiekapital är hänsyn tagen till beslutad och registrerad nedsättning av aktiekapitalet, vars verkställande också förutsätter rättens tillstånd, vilket ännu ej erhållits. Teckning beträffande samtliga emissioner skall ske senast den 15 september 2004. Styrelsen skall äga rätt att förlänga teckningstiden. Styrelsen föreslår vidare att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att - i den utsträckning teckning ej sker i ovanstående emissioner, och i händelse av förlängning av anmälningsperioden i erbjudandet till aktieägarna i Fabege - intill tiden för nästa ordinarie bolagsstämma, vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om nyemission av aktier respektive konvertibla skuldförbindelser på villkor och inom ramar som anges ovan i p.1 respektive p.2, dvs. innebärande att bolagets aktiekapital kan komma att öka med tillsammans högst 2.036.001.300 kronor, till följd av samtliga emissionsbeslut (bolagsstämmans beslut enligt ovan inräknat). Senareläggning av beslut avseende courtagefri handel i Wihlborgsaktier (punkt 8 i förslaget till dagordning) Vid ordinarie bolagsstämma den 31 mars 2004 bemyndigades styrelsen besluta om courtagefri handel i Wihlborgsaktien upp till en handelspost om 100 aktier. Tidpunkten för handeln skulle vara i september 2004. Mot bakgrund av det pågående offentliga erbjudandet till aktieägarna i Fabege AB (se nedan) föreslår styrelsen att tidpunkten senareläggs. Övrigt Styrelsens förslag till beslut enligt ovan är föranledda av bolagets offentliga erbjudande, riktat till aktieägarna i Fabege AB, om förvärv av samtliga aktier i Fabege. Närmare information avseende erbjudandet framgår av bolagets lämnade pressmeddelande den 19 juli 2004, vilket finns tillgängligt på bolagets hemsida www.wihlborgs.se. Ett erbjudandeprospekt beräknas offentliggöras och distribueras till aktieägarna i Fabege omkring den 25 augusti. Prospektet avses också att skickas till Wihlborgs direktregistrerade aktieägare såsom beslutsunderlag inför den extra bolagsstämman. Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt ovan, jämte styrelsens redogörelser och revisorernas yttrande över dessa, samt övriga handlingar enligt 4 och 5 kap aktiebolagslagen, hålles från och med den 23 augusti 2004 tillgängliga på bolagets kontor på S:t Johannesgatan 2 i Malmö och Gustav de Lavals torg 8 i Nacka. Program vid extra bolagsstämman 14.00 Entrén till stämmolokalen öppnas 15.00 Bolagsstämman öppnas Informationsmöte i Malmö I samband med Wihlborgs extra bolagsstämma inbjuds även aktieägarna som ej har möjlighet att närvara vid den extra bolagsstämman till ett informationsmöte onsdagen den 8 september i Stora Börssalen i Börshuset, Skeppsbron 2 i Malmö, kl 18.00. Information kommer då att lämnas kring Wihlborgs offentliga erbjudande till Fabeges aktieägare. Anmälan sker antingen till receptionen på Wihlborgs Malmökontor tel 040 - 690 57 00, eller per fax 040 - 690 57 01 eller per e-post info@wihlborgs.se senast fredagen den 3 september kl 16.00. Malmö i augusti 2004 Wihlborgs Fastigheter AB (publ) Styrelsen ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/08/10/20040810BIT21670/wkr0001.pdf

Om oss

Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter i Öresundsregionen. Fastighetsbeståndet finns i Malmö, Helsingborg, Lund och Köpenhamn.I Malmö, Helsingborg och Lund är Wihlborgs det ledande fastighetsbolaget.Wihlborgs är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap.

Prenumerera

Dokument & länkar