Kommuniké från årsstämma i Wilson Therapeutics AB (publ)

Årsstämman i Wilson Therapeutics AB (publ) hölls den 17 maj 2017. Vid stämman beslutades bland annat:

  • att ingen utdelning ska utgå för 2016 och att bolagets ansamlade förlust ska balanseras i ny räkning;
  • om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör;
  • att ersättning till styrelsens ledamöter ska uppgå till totalt 1.100.000 kronor, varvid 300.000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande, 200.000 kronor ska utgå till styrelseledamoten Hans Schikan och 150.000 kronor ska utgå till var och en av de övriga styrelseledamöterna, med undantag för Birgitte Volck som ska erhålla ersättning inom ramen för ett incitamentsprogram (se nedan). Utöver detta ska ersättning utgå med 65.000 kronor till revisionsutskottets respektive ersättningsutskottets ordförande samt med 45.000 kronor till var och en av de övriga utskottsledamöterna för deras arbete i respektive utskott;
  • om omval av styrelseledamöterna Dina Chaya, Andrew Kay, Genghis Lloyd-Harris, Bali Muralidhar och Hans Schikan samt om nyval av Björn Odlander och Birgitte Volck;
  • om omval av Andrew Kay som styrelsens ordförande; samt
  • om omval av Ernst & Young AB (med Björn Ohlsson som huvudansvarig revisor) och nyval av Anna Svanberg som bolagets revisorer.

Stämman beslutade även, i enlighet med styrelsens förslag, att införa ett nytt långsiktigt incitamentsprogram för vissa ledande befattningshavare och nyckelanställda inom Wilson Therapeutics-koncernen (”LTIP 2017”). LTIP 2017 är ett treårigt prestationsbaserat program enligt vilket deltagarna vederlagsfritt kommer att tilldelas prestationsbaserade aktierätter som berättigar till totalt högst 135.000 aktier i Wilson Therapeutics, under förutsättning att vissa villkor relaterade till bolagets operationella utveckling samt aktiekursens utveckling uppfylls.

Stämman beslutade vidare, i enlighet med förslag från bolagets valberedning, att införa ett liknande prestationsbaserat långsiktigt incitamentsprogram för den nyvalda styrelseledamoten Birgitte Volk (”Styrelse-LTIP 2017”). Styrelse-LTIP 2017 är ett treårigt prestationsbaserat program enligt vilket prestationsbaserade aktierätter tilldelas vederlagsfritt, vilka berättigar till högst 20.100 aktier i Wilson Therapeutics, under förutsättning att vissa villkor relaterade till aktiekursens utveckling uppfylls.

I syfte att säkerställa leverans av aktier enligt ovan nämnda incitamentsprogram beslutade stämman även om emission av högst 155.100 teckningsoptioner för teckning och efterkommande överlåtelse av tecknade aktier till deltagarna i respektive incitamentsprogram.

Stämman beslutade slutligen att bemyndiga styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om emission av nya aktier omfattande högst tio procent av antalet utestående aktier i bolaget per dagen för årsstämman.

Om Wilson Therapeutics
Wilson Therapeutics är ett bioteknikbolag, baserat i Stockholm, som utvecklar nya läkemedel för patienter med ovanliga sjukdomar. Wilson Therapeutics huvudprodukt WTX101 utvecklas primärt som en ny behandling av Wilsons sjukdom. En klinisk fas 2-studie har avslutats framgångsrikt och förberedelser för en registreringsgrundande fas 3-studie pågår. Bolaget är noterat i Mid Cap-segmentet på Nasdaq Stockholm med kortnamn WTX.

Mer information finns på www.wilsontherapeutics.com.

 

För ytterligare information kontakta:
Anders Martin-Löf, CFO, Wilson Therapeutics AB
Telefon: +46 8 796 00 00

Email: anders.martin-lof@wtx.se

Wilson Therapeutics AB (publ)
Org nr 556893-0357
Kungsgatan 3
SE-111 43 Stockholm

Taggar:

Om oss

Wilson Therapeutics är ett bioteknikbolag, baserat i Stockholm, som utvecklar nya läkemedel för patienter med ovanliga sjukdomar. Wilson Therapeutics huvudprodukt Decuprate utvecklas primärt som en ny behandling av Wilsons sjukdom. Bolaget är noterat i Mid Cap-segmentet på Nasdaq Stockholm med kortnamn WTX.

Prenumerera

Dokument & länkar