Bolagsstämma i Sign On

Bolagsstämma i Sign On Vid tisdagens bolagsstämma i Sign On i Stockholm AB (publ) beslutades om nyemission och nya styrelsemedlemmar i styrelsen. Bolagsstämman beslutade omval av Ann-Marie Nilsson, Franco Fedeli samt Göran Garvner. Till styrelsesuppleant omvaldes Andreas Halvarsson. Nytillkomna styrelsemedlemmar är Anders Norborg, Bo Rehn, Leif Tüll och Jan Werne. Erik Åsbrink och Bosse Falgard hade avböjt omval. Vid konstituerande styrelsemöte omvaldes Franco Fedeli till styrelsens ordförande. Bolagsstämman beslutade att bifalla styrelsens förslag om nyemission. Beslutet innebär att bolagets aktiekapital skall ökas med högst 1 653 324 kronor genom nyemission av högst 8 266 618 aktier, envar aktie på nominellt 20 öre. 8 266 618 st. nya aktier skall tecknas med företrädesrätt för bolagets aktieägare, varvid innehav av en gammal aktie berättigar till teckning av en ny aktie. För tecknad aktie skall erläggas 1 krona och 50 öre. Bolagsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att näst intill tiden för nästa ordinarie bolagsstämma och vid ett eller flera tillfällen och med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om emission av total högst 2 000 000 aktier, dock att sådan emission inte får medföra att bolagets aktiekapital överstiger bolagets högsta aktiekapital enligt bolagsordningen. Resultat- och balansräkningen fastställdes och styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2002. Vidare beslöts att ingen aktieutdelning avseende räkenskapsåret 2002 skall ske. För vidare information: Andreas Halvarsson, vice Verkställande Direktör Sign On, tel: 08-555 290 07, 070-545 95 95, e-post: andreas.halvarsson@signon.se Bilder för fri publicering finns att hämta på www.signon.se Sign On AB (publ) är noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista. Sign On tillhandahåller blanketter, mallar och avtal via Internet samt möjliggör för våra kunder att skicka dem med elektronisk signatur! ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/04/20030204BIT01020/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/04/20030204BIT01020/wkr0002.pdf

Om oss

Wise Group erbjuder kvalitativ rådgivning och innovativa lösningar som förenklar, effektiviserar och utvecklar det praktiska och strategiska HR-arbetet. Wise (WISE) är noterat på OMX Stockholmsbörsens O-lista. Företaget har kontor i Stockholm och Helsingborg.

Dokument & länkar