Delårsrapport (1 januari - 30 september 2000)

Report this content

Sign On har satsat rätt! Elektronisk signatur lika bindande som en namnteckning på ett papper. Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari - 30 september 2000) - För de tre första kvartalen ökade omsättningen med 88% till 9,6 Mkr (5,1 Mkr). Under tredje kvartalet ökade omsättningen med 26 % till 3,0 Mkr (2,4 Mkr). - Abonnemangsintäkter ökade med 186 % till 4,9 Mkr (1,7 Mkr) för de tre första kvartalen. Antal sålda abonnemang överstiger nu 5,800 vilket är en ökning med drygt 2,800 sedan årsskiftet. - Resultat efter finansnetto - 23,4 Mkr (-5,4 Mkr). Av resultatet kan 14,0 Mkr direkt hänföras till utveckling av programvaran FormPipe. Inga utvecklingskostnader är aktiverade under perioden. - Antal medarbetare ökade under de tre första kvartalen med 45 % till 48 anställda (33 anställda 99-12-31) - FormPipe för signering av elektroniska dokument Sign On har under fem år utvecklat en programvara, FormPipe, för signering av elektroniska dokument via Internet. Under de senaste sex månaderna har det visat sig att marknaden för FormPipe är betydligt större än vi kunnat förutspå. Sign On's styrelse har därför beslutat att kraftigt öka investeringstakten under innevarande år. Detta för att vara först med att internationellt lansera en programvara som hanterar elektroniska dokument med elektronisk signatur via Internet. Besparingspotentialen är enorm för företag, myndigheter och kommuner som kommer att kunna ersätta det traditionella pappersflödet. Intresset är stort och många myndigheter och företag har bestämt att snabbt komma igång med applikationer som baseras på elektroniskt signerade dokument. Sign On har redan installerat FormPipe-piloter i fem länder; Sverige, Tyskland, Norge, Finland och Italien. En viktig förutsättning för det stora intresset är att EU, USA och även Sverige bestämt sig för att acceptera den elektroniska signaturen i kommande lagtexter. Detta öppnar en enorm marknad för Sign On. Kontaktpersoner: Bosse Falgard, Verkställande direktör, 08-555 290 00, bosse.falgard@signon.se Lena Rissler, Ekonomichef, 08-555 290 00, lena.rissler@signon.se Delårsrapport för Sign On i Stockholm AB (publ) 1 jan - 30 sep 2000 Sign On's affärsidé har under de fem gångna åren varit att bygga Internet- lösningar som ersätter de pappersbundna processerna och som minimerar kostnaderna för hantering av blanketter och dokument. Denna verksamhet kommer fortsatt att vara en viktig del av Sign On's verksamhet. Under det senaste året har Sign On fokuserat verksamheten på att utveckla en programvara, FormPipe, som ska säljas med hjälp av internationella partners på en världsmarknad. Utvecklingen av FormPipe påbörjades redan för tre år sedan, men det är först nu som lagarna ändras i respektive land för att jämställa ett elektroniskt undertecknat dokument med ett traditionellt undertecknat pappersavtal. Sign On har ett försprång gentemot andra leverantörer och detta försprång har vi för avsikt att behålla! Omsättningen och resultatet under de första tre kvartalen speglar den satsning som Sign On's styrelse och ledning har beslutat om. Sign On har under perioden investerat 14,0 Mkr i utveckling av FormPipe. Sign On har under de senaste sex månaderna investerat i att bygga upp och utbilda en försäljningsorganisation för den svenska marknaden. Sign On har anställt personal för att etablera en internationell partnerverksamhet för att marknadsföra och sälja FormPipe. Sign On har redan avtal med tre företag i Europa som blir våra första partners på de lokala marknaderna i Finland, Tyskland och Italien. Verksamheten Sign On utvecklar programvaran FormPipe, som ska säljas av ledande globala partners. Den svenska regeringen har i proposition till Riksdagen föreslagit att jämställa elektroniskt signatur med handskriven signatur. Lagändringen kommer att träda i kraft i Sverige vid årsskiftet. Motsvarande lagändringar kommer att genomföras i samtliga EU-länder, Australien och Asien. I USA är den "digitala signaturen" redan lika bindande som en namnteckning på ett papper. I USA började den nya lagen gälla den 1 oktober. Sign On har förvärvat 20 % av aktierna i Altcom AB, ett företag i Uppsala med inrikt-ning på konsulttjänster inom området PKI. Sign On har tecknat samarbetsavtal med Prevas, iD2 (numera Sonera SmartTrust) och Celo Communications (numera Gemplus). Sign On förvärvade under september månad 6.5 % av aktierna i Notisum. Notisum erbjuder en abonnemangstjänst, Rättsnätet, med över 40.000 dokument i databasen. Över 4.000 personer besöker varje dag Rättsnätet. Abonnenterna kommer förmånligt erbjudas tillgång till dokument- och blankettdatabasen SignForm. Sign On erbjuder förutom FormPipe, följande produkter och tjänster till den svenska marknaden; - SignForm (dokument- och blankettdatabasen på Internet) - SignForm Hotell (outsourcing av företags/organisationers blanketter) - Blankettkonstruktion och makroprogrammering Dokumentdatabasen SignForm innefattar 3,000 blanketter, avtal och mallar som erbjuds våra kunder. Till detta kommer ytterligare 1,500 kundspecifika blanketter i SignForm Hotell. Försäljningen av SignForm Abonnemang sker med hjälp av tre externa tele-marketingföretag och egna innesäljare. Framtidsutsikter Under årets sista kvartal har Sign On för avsikt att underteckna ett internationellt samarbetsavtal med en av världens ledande affärs- och konsultföretag för att sälja och marknadsföra FormPipe i Europa och USA. Sign On kommer att genomföra 6-8 pilotprojekt i Sverige, Italien, Norge, Tyskland och Finland med betaversionen av FormPipe 2.0 som nu är klar. Till årsskiftet är FormPipe 2.0 klar för leverans. Sign On och SEB kommer att gemensamt marknadsföra dokument- och blankett- databasen till samtliga SEB's Internet-kunder. Detta är ett spännande samarbete för att sälja abonnemang och samtidigt kunna erbjuda SEB's Internetkunder ett mervärde. Försäljning av blanketthotell till kommuner och landsting kommer att intensifieras. Till dagens datum har drygt 20 av Sveriges kommuner redan investerat i ett blanketthotell från Sign On. Prognosen för helår är 16,0 Mkr. Merparten av intäkterna är relaterade till försäljning av abonnemang, blanketthotell och blankettkonstruktion. Intäkterna från FormPipe är marginella under innevarande räkenskapsår. Omsättning och resultat Nettoomsättning för de tre första kvartalen 2000 blev 9,6 Mkr (5,1). Resultat efter finansiella poster uppgick till - 23,4 Mkr (-5,4). 18,5 Mkr av resultatet kan direkt hänföras till utvecklingen av FormPipe 2.0 (14,0 Mkr) och utbyggnad av dokumentdatabasen SignForm (4,5 Mkr). Inga utvecklingskostnader har aktiverats. Finansiell ställning Företagets likvida medel uppgick per 00-09-30 till 27,5 Mkr (0,5 Mkr). Vilket är resultatet av en nyemission under mars. Soliditeten ökade till 85,2 procent (-14,9). Det egna kapitalet ökade till 38,9 Mkr (-1,1), vilket motsvarar ett eget kapital per aktie på 5,53 kronor (-0,28). Investeringar Förvärv av andelar i intressebolag uppgick under perioden till 1,4 Mkr (0). Investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick till 1,7 Mkr (0,1). Den egna lokalen har utökats och investeringar i nätverk, programvara och datahall har genomförts. Kommande rapporter Helårsrapporten (januari - december)19 februari 2001 Sammandrag av resultaträkningar Jan-Sept Jan- Helår Sept Tusen kronor 2 000 1 999 1 999 Nettoomsättning 9 584 5 096 7 569 Övriga rörelseintäkter 0 800 Summa nettoomsättning 9 584 5 096 8 369 Försäljningskostnader -5 305 -489 -1 960 Övriga externa kostnader -12 339 -2 094 -3 971 Personalkostnader -13 710 -6 691 -8 782 Avskrivningar -1 892 -1 075 -1 452 Summa kostnader -33 246 -10 349-16 165 Rörelseresultat -23 662 -5 253 -7 796 Finansnetto 221 -139 -124 Resultat -23 441 -5 392 -7 920 Sammandrag av balansräkningar Tusen kronor 2000-09- 1999- 1999- 30 09-30 12-31 Immateriella anläggningstillgångar 3 766 2 544 5 240 Materiella anläggningstillgångar 1 984 425 515 Finansiella anläggningstillgångar 1 508 320 109 Kortfristiga fordringar 11 213 3 499 4 878 Likvida medel 27 474 462 93 SUMMA TILLGÅNGAR 45 945 7 250 10 835 Eget kapital 39 203 -1 077 5 465 Avsättningar 574 148 148 Långfristiga skulder 94 1 600 2 055 Kortfristiga skulder 6 074 6 579 3 167 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 45 945 7 250 10 835 Sammandrag av finansieringsanalyser Jan-Sept Jan- Helår Sept Tusen kronor 2 000 1 999 1 999 Den löpande verksamheten Rörelseresultat -23 662 -5 253 -7 796 Justeringar för poster som inte ingår 2 114 936 1 332 i kassaflödet Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital -21 548 -4 317 -6 464 Förändring av rörelsekapital -3 427 3 456 -868 Investeringsverksamheten -2 887 -251 -3 328 Finansieringsverksamheten 55 243 1 524 10 703 Förändring av likvida medel 27 381 412 43 Likvida medel vid periodens början 93 50 50 Likvida medel vid periodens slut 27 474 462 93 Nyckeltal 2000-09- 1999- 1999- 30 09-30 12-31 Resultat efter finansiella poster Tkr -23 441 -5 392 -7 920 Eget kapital per aktie, kr * 5,53 -0,28 1,59 Soliditet % ** 85,3% -14,9% 50,4% Antal anställda vid periodens slut 48 27 33 * Eget kapital vid periodens slut dividerat med antal aktier vid periodens slut ** Eget kapital i procent av balansomslutningen ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/31/20001031BIT01140/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/31/20001031BIT01140/bit0002.pdf

Dokument & länkar