Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2002

Report this content

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2002 Finansiell information januari - juni · Nettoomsättningen steg med 30 procent och uppgick till 12,3 Mkr (9,5). · Resultatet förbättrades med 8 procent och uppgick till -13,9 Mkr (-15,1). · Likvida medel och kortfristiga fordringar uppgick till 25,7 Mkr (13,0). · Sign On noterades på Stockholmsbörsens O-lista den 27 juni. · Sign On genomförde en nyemission som gav bolaget 22 Mkr efter emissionskostnader. · Sammanfattning av andra kvartalet · Nettoomsättningen steg med 19 procent och uppgick till 5,2 Mkr (4,4). · Utökade säljresurser samt uppskjutna investeringsbeslut hos kunder medförde att resultatet försämrades med 22 procent och uppgick till -8,9 Mkr (-7,3). · Pilotprojekt med FormPipe hos Nordea och Lantmäteriverket. Blanketthotell med fyra nya kommuner; Östersund, Halmstad, Norrköping och Mönsterås. Händelser efter periodens utgång / Framtidsutsikter · Sign On har erhållit ett svenskt patent för programvaran FormPipe. Ett svenskt patent och med Stockholm Stad som en av våra referenskunder, kommer göra det enklare för andra företag och myndigheter att välja FormPipe för att ta emot information via Internet. Sign On har även sökt Europa-patent och patent i USA och Kanada. Kontaktperson: Bosse Falgard, Verkställande Direktör Sign On i Stockholm AB (publ) Svärdvägen 3B, Box 22, 182 11 Danderyd, orgnr. 556431-0067 Tel: 08-555 290 00, 070- 946 05 68, e-post: bosse.falgard@signon.se Om Sign On Sign On är ett programvaruföretag som erbjuder en helhetslösning för att alla snabbt och kostnadseffektivt skall kunna få tillgång till elektroniska blanketter och dokument samt skicka information via Internet, med eller utan elektronisk signatur. Sign Ons verksamhet är fördelad på tre affärsområden; FormPipe, Sign On Blankettarkiv och Sign On Blanketthotell/blankettkonstruktion. Verksamheten finns i Danderyd med 66 anställda och ett säljkontor i Helsingborg. FormPipe FormPipe är en egenutvecklad programvara för att företag, kommuner och myndigheter ska kunna ta emot information via Internet på ett säkert sätt. Med FormPipe kan t.ex. en medborgare direkt via Internet fylla i och skicka en blankett eller ansökan med en elektronisk signatur, till kommunen, som automatisk kan ta emot innehållet och spara ansökan elektroniskt. Sign On Blankettarkiv Sign On Blankettarkiv är en tjänst på Internet som företag årsvis kan abonnera på. Arkivet innehåller drygt 4,500 avtalsmallar, blanketter mm för kontoret. I stället för att ett företag lägger upp egna interna mallar - finns allt att tillgå via Internet - alltid uppdaterat - dygnet runt. Sign On Blanketthotell och blankettkonstruktion Sign On Blanketthotell är en tjänst som möjliggör för företag, kommuner och myndigheter att publicera sina egna blanketter för internt bruk, men även tillhandahålla blanketter till sina kunder, medborgare och invånare. Sign On konstruerar blanketterna, erbjuder support och ser till att de är tillgängliga 24 timmar per dygn via Internet. Sammanfattning av viktiga händelser under kvartalet Marknaden har under de två första kvartalen präglats av en avvaktande inställning till nya projekt och investeringar hos våra kunder. Detta märks särskilt väl inom affärsområdet FormPipe där projekt flyttats fram i tiden. Trots detta har Sign On ökat omsättningen för andra kvartalet med 19% jämfört med samma period föregående år. · Sign On har den 27 juni noterats på Stockholmsbörsens O-lista vilket ger oss en möjlighet att nå nya aktieägare och kommer att underlätta att genomföra mer omfattande affärer både i Sverige och i Europa. Sign Ons aktie har varit noterad på Nya Marknaden sedan juni 2000. · Sign On har under maj genomfört en nyemission vilken tillförde bolaget ca 22 Mkr efter emissionskostnader. Emissionen är avsedd att finansiera en fortsatt utveckling och försäljning av Sign Ons tjänster och produkter i Sverige och internationellt. · Statskontoret har under andra kvartalet valt ut ett antal leverantörer som under hösten kommer att bjudas in för att offerera lösningar till myndigheter och kommuner. Upphandlingen inkluderar e- blanketter och e-registratur (en perfekt tillämpning av FormPipe för att ta emot och registrera information). · Ett EU-direktiv kommer att medföra lagändringar hos de enskilda medlemsstaterna. Den nya lagen som träder i kraft 2004-01-01 avser att öka säkerheten vid hantering av elektroniska fakturor. Idag är PKI (Public Key Infrastructure) det enda sättet att säkert identifiera sig och signera information på Internet. Med denna nya lag öppnas en möjlighet för Sign On att med FormPipe utveckla lösningar för att skicka och ta emot elektroniskt signerade fakturor. · Fortsatt försäljningsökning av blanketthotell till kommuner och landsting. Sign On har nu drygt 40 kommuner och 7 landsting till vilka vi tillhandahåller blanketthotell. Nya blanketthotell levererades bland annat till Östersund, Halmstad, Norrköping och Mönsterås. Finansiell och övrig information Under andra kvartalet år 2002 uppgick Sign Ons omsättning till 5 186 Tkr (4 360), vilket är en ökning med 19 procent jämfört med samma period föregående år. Under första halvåret uppgick omsättningen till 12 341 Tkr (9 486) vilket är en ökning med 30 procent jämfört med samma period föregående år. Resultatet efter finansnetto för perioden blev -8 941 Tkr (-7 295). Sammantaget för första halvåret är resultatet efter finansnetto -13 979 Tkr (-15 133) vilket är en förbättring med 8 procent. Personalkostnaderna, jämfört med föregående år, har ökat med 30 procent och kan relateras till att antal anställda har ökat med 15 nya medarbetare. Merparten av de nya medarbetarna är säljare som utbildats under perioden. FormPipe · Nettoomsättning under andra kvartalet uppgick till 0,6 Mkr Nettoomsättning för första halvåret uppgick till 1,2 Mkr · Resultat efter finansnetto under andra kvartalet uppgick till - 5,2 Mkr Resultat efter finansnetto för första halvåret uppgick till -9,1 Mkr · Inga aktiverade utvecklingskostnader under perioden Sign On Blankettarkiv · Nettoomsättning under andra kvartalet uppgick till 2,6 Mkr. Nettoomsättning för första halvåret uppgick till 6,8 Mkr. · Resultat efter finansnetto under andra kvartalet uppgick till - 2,0 Mkr. Resultat efter finansnetto för första halvåret uppgick till -1,8 Mkr · Sign On har ersättningsrekryterat säljare under första halvåret · Sign On har investerat i omfattande nyutveckling av juridiska mallar Sign On Blanketthotell/Blankettkonstruktion · Nettoomsättning under andra kvartalet uppgick till 2,0 Mkr Nettoomsättning för första halvåret uppgick till 4,3 Mkr · Resultat efter finansnetto under andra kvartalet uppgick till - 1,8 Mkr Resultat efter finansnettot för första halvåret uppgick till -3,1 Mkr · Ett antal kunder har valt att flytta sina projekt till tredje kvartalet Finansiell ställning Företagets likvida medel och kortfristiga fordringar uppgick per 2002-06- 30 till 25,7 Mkr (13,0). Soliditeten var 72,8 procent (65,6). Det egna kapitalet var 21,2 Mkr (13,3), vilket motsvarar ett eget kapital per aktie på 2,56 kronor (1,87 ). Under andra kvartalet 2002 genomfördes en nyemission av 857 618 aktier som tillförde bolaget 21,9 Mkr efter emissionskostnader. Antal aktier uppgår efter denna nyemission till 8 266 618 (per 2002-06-30). Investeringar Nyinvesteringar i materiella anläggningstillgångar uppgick under halvåret till 0,6 Mkr (1,7). Investeringarna avsåg främst anskaffning av datorutrustning för nyanställda. Avskrivningar på inventarier uppgick till 1,2 Mkr (1,3). Forsknings- och utvecklingskostnader Bolaget har under första och andra kvartalet inte aktiverat några utvecklingskostnader. Skatt Uppskjutna skattefordringar i form av underskottsavdrag redovisas endast i den mån det är sannolikt att dessa kommer att medföra lägre skatteutbetalningar i framtiden. Framtidsutsikter Sign On erhöll i början av tredje kvartalet ett svensk patent för den egenutvecklade programvaran FormPipe. Detta beslut kom lägligt eftersom Statskontoret nu genomför en upphandling av system för svenska myndigheter. En stark referens i Stockholm Stad och ett svensk patent, kommer att göra det lättare för företag och myndigheter att välja FormPipe för att ta emot information via Internet med eller utan elektronisk signatur. Sign On har under året genomfört omfattande nyutveckling av juridiska mallar och har även inlett ett projekt för att utveckla hjälp till företagens personalavdelningar. Sign On kommer att investera drygt 1,000 timmar före tredje kvartalets utgång. Detta kommer att underlätta för Sign Ons säljare att förnya befintliga abonnemang och hotell, men även att sälja till nya små och stora kunder. Alla företag har behov av mallar, blanketter och checklistor för personal- och anställningsärenden. Sign On har ett färdigt koncept att erbjuda företag och myndigheter, från enskilda blanketter till en avancerad programvara för att ta emot stora informationsmängder. Marknaden för FormPipe expanderar både genom lagstiftning och kundefterfrågan. Sign On har anställt och utbildat ytterligare ett antal säljare under första halvåret för att ännu mer aktivt bearbeta en allt större marknad för FormPipe. Redovisningsprinciper Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Redovisningsrådets rekom-mendationer. Fr o m år 2002 gäller ett antal nya rekommendationer från Redovisningsrådet. Vid till-lämpning av dessa har inga förändringar skett avseende de principer som använts vid senaste årsredo-visningen. I samband med att Redovisningsrådets nya rekommendation RR15, immateriella tillgångar, trätt i kraft har Sign On sett över huruvida bolagets utvecklingskostnader är aktiverbara som en immateriell anläggningstillgång i enlighet med ovanstående rekommendation. Det konstaterades att aktiverbara utvecklingskostnader kan uppkomma i bolaget i samband med prestationshöjande vidareutveckling av programvaran, FormPipe. Dessa utvecklingskostnader kan dels bestå av interna kostnader, främst lönekostnader, dels konsultkonstnader. Kommande rapporter / bolagsstämma Delårsrapport för januari - september 2002 31 oktober 2002 Bokslutskommuniké 20 februari 2003 Danderyd den 28 augusti 2002 Bosse Falgard Verkställande direktör ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/28/20020828BIT00910/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/28/20020828BIT00910/wkr0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar