Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2004

Finansiell information första halvåret
Sign On i Stockholm AB består av affärsområdet Solutions, dvs den del av verksamheten som kvarstår efter avknoppningen av FormPipe AB. I jämförelsetal för föregående år ingår avknoppade affärsverksamheter.

• Nettoomsättningen ökade med 3 procent till 15,7 Mkr (15,2).
• Nettoomsättningen för affärsområdet Solutions ökade med 62 procent till 15,7 Mkr (9,7).
• Bolagets vinst uppgick till 0,2 Mkr (-13,1).
• Resultat per aktie uppgick till 0 kr (-0,74).
• I resultatet ingick jämförelsestörande poster avseende goodwill vid inkråmsförsäljning till FormPipe AB om 1,2 Mkr och försäljning av aktier i FormPipe AB om 1,1 Mkr, totalt 2,3 Mkr (0).
• Dotterbolaget Formpipe AB riktade en nyemission till Sign Ons aktieägare varefter bolaget noterades på Nya Marknaden
• Under andra kvartalet tecknades ett treårigt samarbetsavtal för en personal- och administrationsguide för Burlövs Bostäder AB. Innehållet i guiden bygger på Sign Ons tjänster som anpassas för Burlövs Bostäder.

Händelser efter rapportperiodens slut

• I juli såldes resterande 230 000 aktier i FormPipe AB. Sign Ons engagemang i FormPipe utgörs härefter av ett konvertibelt skuldebrev om nominellt 7,3 Mkr.
• Sign On genomförde inte det planerade verksamhetsbytet då Svea Ekonomis huvudaktieägare Lennart Ågren valde att bryta den överenskommelse parterna tecknade den 8 juni.

Om oss

Wise Group erbjuder kvalitativ rådgivning och innovativa lösningar som förenklar, effektiviserar och utvecklar det praktiska och strategiska HR-arbetet. Wise (WISE) är noterat på OMX Stockholmsbörsens O-lista. Företaget har kontor i Stockholm och Helsingborg.

Dokument & länkar