Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport 1 januari - 30 september 2002

Report this content

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport 1 januari - 30 september 2002 Finansiell information januari - september · Nettoomsättningen steg med 26 procent och uppgick till 17,7 Mkr (14,0). · Resultatet var oförändrat jämfört med föregående år -22,6 Mkr (-22,4). · Likvida medel uppgick till 6,5 Mkr (5,1). Sammanfattning av tredje kvartalet · Nettoomsättningen steg med 17 procent och uppgick till 5,3 Mkr (4,6). · Resultatet för perioden uppgick till -8,7 Mkr (-7,3). · Arbete har påbörjats för att stärka företagets likviditet. · Sign On har erhållit patent i Sverige och UK avseende programvaran FormPipe. · Glostrup kommun i Danmark har beslutat att använda FormPipe. · Låg försäljning under sommarmånaderna har påverkat resultatet, men sedan mitten av augusti har bolaget haft full beläggning på avdelningarna Blanketthotell/arkiv. · Fokus att sälja FormPipe till myndigheter, kommuner och landsting i Sverige. · Stort intresse från stora företag att använda FormPipe för eInvoicing. Händelser efter periodens utgång · Sign On förvärvar källkoden och rättigheten till SignForm. · Sign On förvärvar aktier i SignForm Danmark A/S och SignForm Norge AS. · Ett åtgärdspaket har initierats under fjärde kvartalet för att minska kostnader. · Franco Fedeli, ordinarie styrelseledamot, har av Sign Ons styrelse valts till ny styrelseordförande. Göran Garvner kvarstår i styrelsen och kommer att fokusera på sälj- och finansieringsfrågor. Kontaktperson: Bosse Falgard, Verkställande Direktör Sign On i Stockholm AB (publ) Svärdvägen 3B, Box 22, 182 11 Danderyd, orgnr. 556431-0067 Tel: 08-555 290 00, 070-946 05 68, e-post: bosse.falgard@signon.se Om Sign On Sign On är ett programvaruföretag som erbjuder en helhetslösning för att alla snabbt och kostnadseffektivt skall kunna få tillgång till elektroniska blanketter och dokument samt skicka information via Internet, med eller utan elektronisk signatur. Sign Ons verksamhet är fördelad på tre affärsområden; FormPipe, Sign On Blankettarkiv och Sign On Blanketthotell/blankettkonstruktion. Verksamheten finns i Danderyd med 65 anställda och säljkontor i Helsingborg och Göteborg. FormPipe FormPipe är en egenutvecklad programvara för att företag, kommuner och myndigheter ska kunna ta emot information via Internet på ett säkert sätt. Med FormPipe kan en medborgare direkt via Internet fylla i och skicka en blankett eller ansökan med en elektronisk signatur, till kommunen, som automatisk kan ta emot innehållet och spara ansökan elektroniskt. Sign On Blankettarkiv Sign On Blankettarkiv är en tjänst på Internet som företag årsvis kan abonnera på. Arkivet innehåller drygt 4,500 avtalsmallar, blanketter mm för kontoret. I stället för att ett företag lägger upp egna interna mallar - finns allt att tillgå via Internet - alltid uppdaterat - dygnet runt. Sign On Blanketthotell och blankettkonstruktion Sign On Blanketthotell är en tjänst som möjliggör för företag, kommuner och myndigheter att publicera sina egna blanketter för internt bruk, men även tillhandahålla blanketter till sina kunder, medborgare och invånare. Sign On konstruerar blanketterna, erbjuder support och ser till att de är tillgängliga 24 timmar per dygn via Internet. Sammanfattning av viktiga händelser under tredje kvartalet Sign On har under tredje kvartalet fokuserat på eGovernment och eInvoicing. Sign On har paketerat elektroniska blanketter och FormPipe för att en myndighet ska ta kunna ta emot elektronisk signerad information. Tillsammans med de ledande konsult- och IT-företagen har vi offererat denna lösning till Statskontoret som nu genomför en omfattande upphandling, "Informationsförsörjning 2002". Parallellt med detta har Sign On genomfört ett antal piloter med myndigheter i Norden för att lägga grunden till mer omfattande intäkter år 2003. Bland myndigheterna återfinns Stockholm Stad, ESF, Oslo kommun i Norge. Glostrup kommun i Danmark har beslutat att använda FormPipe. Sommarmånaderna har påverkat våra intäkter negativt, mer än föregående år, under tredje kvartalet. Under september har verksamheten kommit i gång fullt ut och Blankettarkivet och Blanketthotell redovisar en månadsomsättning som tillsammans ligger över 2,5 mkr. Bland våra nya kunder återfinns Amica, Betongindustri, Swebus, Broströms, Svenskt Vatten, UPS, Svenska Spel, Bilia och Civil-ekonomernas Riksförbund. Sign On har under tredje kvartalet investerat i att skapa ett komplett erbjudande för ett företags personalavdelning innehållande allt som ett företag behöver, från anställningsmallar, tjänst-göringsbetyg, miljö- och jämställdhetspolicy. Detta erbjudande ingår i Blankettarkivet och kommer även att anpassas till befintliga Blanketthotell. Finansiell och övrig information Under tredje kvartalet år 2002 uppgick Sign Ons omsättning till 5 321 Tkr (4 551), vilket är en ökning med 17 procent jämfört med samma period föregående år. Under niomånadersperioden uppgick omsättningen till 17 662 Tkr (14 037) vilket är en ökning med 26 procent jämfört med samma period föregående år. Resultatet efter finansnetto för perioden blev -8 666 Tkr (-7 279). Sammantaget för de första nio månaderna är resultatet efter finansnetto -22 645 Tkr (-22 412). Sign On har under fjärde kvartalet inlett ett åtgärdsprogram som kommer att ge verkan under första och andra kvartalet 2003. Åtgärds-programmet kommer kortsiktigt inte att påverka företagets affärer och syftar till att minska företagets kostnader till dess att FormPipe genererar intäkter. Intäkterna för Blankettarkivet och Blanketthotell är sedan början av september på en nivå som till-sammans ger ett positivt resultat. Sommarmånaderna juli och delar av augusti tynger resultatet med fasta kostnader och lägre intäkter. FormPipe · Nettoomsättning under tredje kvartalet uppgick till 0,2 Mkr. Nettoomsättning för niomånadersperioden uppgick till 1,4 Mkr. Intäkterna hänförs till ett antal piloter som nu ska expanderas. · Resultat efter finansnetto under tredje kvartalet uppgick till -5,9 Mkr. Resultat efter finansnetto för niomånadersperioden uppgick till -15,0 Mkr. · Inga aktiverade utvecklingskostnader under perioden. Sign On Blankettarkiv · Nettoomsättning under tredje kvartalet uppgick till 3,4 Mkr. Under sommarmånaderna juli och augusti var omsättning låg. September månad var omsättningen lika med 1,7 Mkr. Nettoomsättning för niomånadersperioden uppgick till 10,2 Mkr. · Resultat efter finansnetto under tredje kvartalet uppgick till -0,8 Mkr. Resultat efter finansnetto för niomånadersperioden uppgick till -2,6 Mkr Sign On Blanketthotell/Blankettkonstruktion · Nettoomsättning under tredje kvartalet uppgick till 1,7 Mkr Låg omsättning under sommarmånaderna och 1,0 Mkr i september Nettoomsättning för niomånadersperioden uppgick till 6,0 Mkr · Resultat efter finansnetto under tredje kvartalet uppgick till -2,0 Mkr Resultat efter finansnettot för niomånadersperioden uppgick till -5,0 Mkr Finansiell ställning Företagets likvida medel uppgick per 2002-09-30 till 6,5 Mkr (5,1). Soliditeten var 65,4 procent (61,0). Det egna kapitalet var 12,5 Mkr (10,8), vilket motsvarar ett eget kapital per aktie på 1,51 kronor (1,49). Antal aktier uppgår till 8 266 618 (per 2002-09-30). Sign On har startat ett antal aktiviteter för att säkerställa företagets likviditet. Investeringar Nyinvesteringar i materiella anläggningstillgångar uppgick under perioden till 0,7 Mkr (1,8). Investeringarna avsåg främst anskaffning av datorutrustning för nyanställda. Avskrivningar på inventarier uppgick till 2,0 Mkr (1,9). Forsknings- och utvecklingskostnader Bolaget har under perioden januari - september inte aktiverat några utvecklingskostnader. Skatt Uppskjutna skattefordringar i form av underskottsavdrag redovisas endast i den mån det är sannolikt att dessa kommer att medföra lägre skatteutbetalningar i framtiden. Händelser efter periodens utgång Sign On har efter periodens utgång, av SignForm International B.V., förvärvat källkoden och samtliga rättigheter för programvaran SignForm. Sign On har använt denna programvara sedan 1996 och har även varit med och utvecklat den. 1998/1999 förvärvade Sign On rättigheten för den svenska marknaden. Sign On har efter periodens utgång, av SignForm International B.V., förvärvat aktierna i SignForm Danmark A/S 16,6 procent och 38 procent av aktierna i SignForm Norge AS. Bolagen i Danmark och Norge har satsat på att marknadsföra FormPipe i respektive land och genom ett ägande kommer vi kunna påverka den fortsatta utvecklingen. Sign On har genomfört ovanstående förvärv av rättigheter och aktier för att själva kunna påverka den långsiktiga utvecklingen av Blanketthotell/arkiv och möjliggöra eventuella framtida strukturaffärer. Framtidsutsikter Myndigheterna i Europa driver projekt som inkluderar både elektroniska blanketter och elektronisk signatur. Sverige ligger långt fram och Sign On harsedan många år haft fokus på kommuner, myndigheter och landsting. Sign On kommer att fortsätta att erbjuda myndigheter och företag blankettlösningar som direkt kan användas för att öka tillgänglighet och servicenivåer gentemot deras kunder och användare. Referenser i Sverige, en patenterad programvara FormPipe och rätten till SignForm, ger oss möjligheter att via partners erbjuda motsvarande koncept och lösningar i Europa. Under det tredje kvartalet har Sign On anpassat FormPipe till Entrust och VeriSign som är de två ledande företagen i Europa att leverera säkerhetsprogramvara. En ny lag i Europa träder troligen i kraft i början av 2004 som innebär att elektroniska fakturor måste signeras för att säkerställa ursprung och avsändare, detta för att momsbedrägerier ska kunna stoppas. En elektronisk faktura kan direkt jämföras med ett elektroniskt dokument och detta är ytterligare ett användningsområde för FormPipe. Redovisningsprinciper Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Redovisningsrådets rekom-mendationer. Fr.o.m. år 2002 gäller ett antal nya rekommendationer från Redovisningsrådet. Vid till-lämpning av dessa har inga förändringar skett avseende de principer som använts vid senaste årsredo-visningen. I samband med att Redovisningsrådets nya rekommendation RR15, immateriella tillgångar, trätt i kraft har Sign On sett över huruvida bolagets utvecklingskostnader är aktiverbara som en immateriell anläggningstillgång i enlighet med ovanstående rekommendation. Det konstaterades att aktiverbara utvecklingskostnader kan uppkomma i bolaget i samband med prestationshöjande vidareutveckling av programvaran, FormPipe. Dessa utvecklingskostnader kan dels bestå av interna kostnader, främst lönekostnader, dels konsultkonstnader. Kommande rapporter / bolagsstämma Bokslutskommuniké 20 februari 2003 Danderyd den 31 oktober 2002 Bosse Falgard Verkställande direktör ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/31/20021031BIT00430/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/31/20021031BIT00430/wkr0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar