Sign Ons företrädesemission är garanterad till cirka 60 procent

Sign Ons företrädesemission är garanterad till cirka 60 procent Ett garantikonsortium, bestående av huvudsakligen privata investerare, har avtalat med Sign On att teckna upp till cirka 40 procent av hela emissionen i det fall den inte blir fulltecknad. I tillägg till detta har ett antal befintliga ägare garanterat att teckna sin andel vilket uppgår till cirka 20 procent av hela emissionen. Styrelsen för Sign On i Stockholm AB (publ) beslutade den 28 maj 2003, under förutsättning av bolagsstämmans efterföljande godkännande, om en ökning av aktiekapitalet med högst 6 893 294,40 kronor genom nyemission av högst 34 466 472 aktier till en emissionskurs om 60 öre per aktie, envar med ett nominellt belopp om 20 öre. Aktierna skall tecknas med företrädesrätt för Sign Ons aktieägare i förhållandet 2:1. Styrelsens förslag godkändes av den extra bolagsstämman den 30 juni 2003. Aktiekapitalet kommer efter teckning i nyemissionen att uppgå till högst 10 399 941,60 kronor fördelat på 51 699 708 aktier. Nyemissionen tillför Sign On cirka 20,7 Mkr vid full teckning av nyemissionen, före emissionskostnader. För vidare information: Jan Werne, VD Sign On Telefon: 08-555 290 08 Mobil: 0708-48 25 40 E-post: jan.werne@signon.se Bilder för fri publicering finns att hämta på www.signon.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/31/20030731BIT00990/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/31/20030731BIT00990/wkr0002.pdf

Om oss

Wise Group erbjuder kvalitativ rådgivning och innovativa lösningar som förenklar, effektiviserar och utvecklar det praktiska och strategiska HR-arbetet. Wise (WISE) är noterat på OMX Stockholmsbörsens O-lista. Företaget har kontor i Stockholm och Helsingborg.

Dokument & länkar