Valberedningens förslag till styrelse i WntResearch

WntResearch meddelar idag att bolagets valberedning lämnat nedanstående förslag till beslut på årsstämman den 18 maj 2017.

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter skall vara fem, utan suppleanter. Omval föreslås av styrelseledamöterna Peter Ström, Tommy Andersson Ulf Björklund och Kjell Stenberg. Vidare föreslås nyval av Nils Brünner. Peter Ström föreslås för omval som styrelsens ordförande. Birgit Stattin-Norinder har avböjt omval. Arvode föreslås utgå med 150 000 kr till styrelsens ordförande och med 75 000 kr till övriga styrelseledamöter.

Nils Brünner (f. 1952) var under 2016 medicinsk chef i WntResearch och ansvarade för att designa och utföra de sena prekliniska faserna och den kliniska utvecklingen av WntResearchs ledande läkemedelskandidat Foxy-5. Brünner var även VD i WntResearch mellan 2012 och 2015, och har många års erfarenhet från att föra forskningsprogram från laboratorium in i klinisk fas. Brünner har publicerat fler än 370 vetenskapliga artiklar om cancerforskning och är medicine doktor i medicinsk onkologi, doktor i medicinsk vetenskap, professor i patobiologi och biomedicin. Han leder i dagsläget ett forskningslaboratorium på Köpenhamns Universitet. Brünner har även erfarenhet som konsult för flera läkemedels- och biotechföretag och är medgrundare och CSO för Oncology Venture, ett biotechbolag listat på Aktietorget.

Valberedningen i WntResearch består av bolagets tre största aktieägare, Kjell Stenberg (ordförande), Lars-Erik Forsgårdh och Tommy Andersson samt styrelsens ordförande, Peter Ström.

För ytterligare information kontakta:

Henrik Lawaetz, VD
E-mail: hl@wntresearch.com
Telefon: +46 72 702 4694

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 18 april 2017.

Om WntResearch

WntResearch utvecklar en ny typ av cancerläkemedel baserat på banbrytande forskning som visar att det kroppsegna proteinet Wnt-5a spelar en viktig roll för tumörcellernas förmåga att förflytta och sprida sig i kroppen. De allra flesta som avlider i cancer gör det till följd av tumörspridning (metastasering) och behovet av en specifik behandling för att motverka detta är därför mycket stort.

WntResearch längst framskridna läkemedelskandidat Foxy-5 har i prekliniska försöksmodeller visat sig minska tumörcellernas rörelseförmåga och därmed motverka uppkomst av metastaser. Resultaten från en genomförd fas 1-studie visar på en gynnsam säkerhetsprofil och farmakokinetik samt tidiga indikationer på biologisk aktivitet. Projektet befinner sig för närvarande i en fas 1b-studie på patienter med cancer i tjocktarm, prostata eller bröst. WntResearch är noterat på Aktietorget.

För mer information se: www.wntresearch.com

Om oss

WntResearch är ett forsknings- och utvecklingsföretag inom onkologi som utvecklar nya terapier för att förhindra utveckling av cancermetastaser. Bolagets fokus är WNT5A, ett protein som förhindrar den metastatiska processen i kroppen och visionen är att cancerpatienter ska slippa metastaser. Idag drabbas var tredje person av cancer och cirka 90 procent av alla cancerrelaterade dödsfall orsakas av metastaserna. Även om dagens cancerbehandling har blivit mer effektiv, finns inga effektiva sätt att förhindra uppkomsten av just metastaser. Läkemedelskandidaten Foxy-5 efterliknar WNT5A’s funktion att minska rörligheten och därmed spridningen av cancerceller. Foxy-5 har uppvisat en god säkerhetsprofil med få biverkningar i två kliniska fas I-studier. Bolagets läkemedelskandidat Foxy-5 är nu i en pågående klinisk fas 2-studie på patienter med tjocktarmscancer. Foxy-5 är enligt Bolagets bedömning en läkemedelskandidat som är ensam i sitt slag med dess särskilda verkningsmekanism inom ett område där andra läkemedel eller behandlingskoncept saknas. WntResearch är noterat på Spotlight Stock Market. För mer information se: www.wntresearch.com

Prenumerera

Dokument & länkar