Bokslutskommuniké januari - december 2017

Oktober - december 2017

• Omsättningen uppgick till 26,8 MSEK (25,5).

• EBITDA uppgick till 4,3 MSEK (2,4).

• Kassaflöde efter rörelsekapitalförändringar uppgick till 2,8 MSEK (0,4).

• Resultat efter skatt uppgick till 2,8 MSEK (0,8).

• Resultat per aktie uppgick till 1,18 SEK (0,35).

• Resultat per aktie vid full utspädning uppgick till 0,71 SEK (0,25).


Januari - december 2017

• Omsättningen uppgick 87,4 MSEK (88,7).

• EBITDA uppgick till 8,8 MSEK (6,1).

• Kassaflöde efter rörelsekapitalförändringar uppgick till MSEK 2,7 MSEK (-1,4).

• Resultat efter skatt uppgick till 2,9 MSEK (-0,2).

• Resultat per aktie uppgick till 1,23 SEK (-0,08).

• Resultat per aktie vid full utspädning uppgick till 0,92 SEK (0,08).


VD-kommentar
Efter att under flera år ha fokuserat vårt arbete på att genomföra en lång rad tuffa omstruktureringsåtgärder, kunde vi under 2017 äntligen se resultatet av dessa ansträngningar. Med ett EBITDA-resultat om närmare nio miljoner kronor och ett resultat per aktie om 1,23 kronor kan vi konstatera att vi nu gjort en verklig turn-around. Min förhoppning, och övertygelse, är att detta bara är början. Jag är ytterligare stärkt i den tron efter att vi upplevt en god inledning på det nya året, sett till försäljning jämfört med 2017.
Under 2017 förstärkte vi vårt produkt- och säljteam och under 2018 kommer vi att genomföra fler kompletteringar på dessa områden, vilket vi räknar med ska leda till att vi når en försäljningsökning jämfört med 2017. Grunden för en ökad försäljning är redan lagd, då WTG på allvar lyckats etablera sig som en stark leverantör inom de kanaler som uppvisar den starkaste försäljningstillväxten - bland annat inom dagligvaruhandeln, nätaktörer och större varuhuskedjor. Vi har därmed lyckats parera den minskade försäljningen hos de traditionella barn- och leksaksaktörerna och hängt med i den betydande kanalglidning som skett inom de flesta av våra produktsegment.
Det är också glädjande att kunna konstatera att det inte bara är i Sverige vi lyckats bra, utan att vi nu även på allvar börjar etablera oss på bland annat den norska marknaden. Detta arbete är dock fortfarande i sin linda, och vi ser betydande tillväxtmöjligheter på flera av de nordiska marknaderna under de kommande åren.
Ytterligare en förklaring till vårt historiska rekordresultat för 2017 är det faktum att vi stärkt vårt erbjudande inom samtliga produktsortiment (baby, lek och spel) och att vi fortsätter att arbeta med våra egenutvecklade produkter, där marginalen i många fall är mycket god. Detta samtidigt som vi arbetar vidare med att kvalitetssäkra hela vårt sortiment, med ett ökat fokus på produkter och varumärken med hållbarhet som ledord. Detta manifesterar sig i ett ökat utbud av produkter framtagna av återvunna och ekologiska material – med en allt lägre grad av miljöpåverkan som resultat. 

I och med att vi träffat en uppgörelse med samtliga innehavare av den konvertibel om nominellt 10 miljoner SEK som löper ut i slutet av 2018 är vår finansiella stabilitet tryggad, då vi redan idag vet att full konvertering kommer att uppnås. Därefter kommer vår nettobelåning att vara låg, vilket i kombination med starka kassaflöden lett till att bolagets styrelse nu arbetar med att ta fram en utdelningspolicy med en tydlig målsättning – att föreslå årsstämman som hålls våren 2019 att fatta beslut kring en utdelning, vilket i sådana fall skulle vara den första i WTGs historia.
Årets omsättning har påverkats negativt av den omfattande konflikten i Göteborgs hamn. Detta har för oss blivit extra kännbart då detta inträffat under vår mest kritiska period på året, perioden då vi tar emot och levererar ut stora varuvolymer inför julhandeln. Konflikten har inneburit betydande leveransförseningar och ökade transportkostnader för omdirigerade varuvolymer. Vi kan dock konstatera att vi lyckats säkerställa kritiska leveranser och möta stora delar av det omsättningstapp som leveransförseningarna orsakat med ökningar inom andra segment.
Slutligen vill jag tacka samtliga anställda, aktieägare, kunder och leverantörer för ett mycket gott samarbete under det gångna året. Vi ser med stor tillförsikt fram emot att arbeta tillsammans med er under 2018 och framåt för att uppnå ett ännu starkare erbjudande och förbättrade resultat för WTG!

Mobil: 070-486 99 83 
E-post: sofia.ljungdahl@wonderfultimes.se

www.wonderfultimes.se

Prenumerera